Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кога се осигурявам на повече от едно основание?

Автор:
Кога се осигурявам на повече от едно основание?

В момента работя едновременно на две места и имам по – големи доходи. Как това се отразява на осигуровките ми и трябва ли и двамата ми работодатели на внасят осигуровки за мен?

Основания за осигуряване

Аз ще бъда задължително осигурен за всички рискове (общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука, професионална болест и безработица), ако получавам доходи от някоя от следните  дейности:

 • работя по трудов договор;
 • държавен служител съм;
 • съдия, прокурор, следовател, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията, съдебен служител или кандидат за младши съдия, младши прокурор или младши следовател съм;
 • военнослужещ съм;
 • член на кооперация съм и получавам възнаграждение в кооперацията;
 • управител съм на фирма или на ЕТ, или пък извършвам дейност като ликвидатор или синдик;
 • заемам изборна длъжност или съм служител с духовно звание на Българската православна църква или други регистрирани вероизповедания;
 • специализант по медицина съм.

Задължително се осигурявам само за някои рискове (инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт), ако:

 • упражнявам свободна професия или съм занаятчия;
 • едноличен търговец, собственик или съдружник във фирма съм;
 • земеделски производител или тютюнопроизводител съм;
 • работя без трудов договор (по т.нар. граждански договор), не съм осигурен на друго основание и получавам месечно възнаграждение равно или над минималната работна заплата – 510 лв. за 2018г.
 • работя без трудов договор и съм осигурен и на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение. 

Важно! Освен това, за да имам право на парични обезщетения от общественото осигуряване, следва да са внесени и дължимите осигурителни вноски, изчислени върху доходите ми.

А ако имам повече от едно трудово правоотношение?

Такива случаи например са:

 • работя по основен и допълнителен трудов договор – имам сключен трудов договор с един работодател и сключвам втори трудов договор със същия работодател или с друг за извършване на дейност извън работното ми време по първия договор;
 • работя по трудов договор и договор за управление;
 • работя по договор за управление и на изборна длъжност (например избран съм за декан в университет).

Трябва да бъда осигуряван за всички рискове и по двата договора, когато:

 • През месеца работя по трудов договор в продължение на 40 или повече часа на седмица.
 • Същевременно имам друг трудов договор със същия или различен работодател. Осигурителните вноски се изчисляват върху всички дължими възнаграждения. Това е т.нар осигурителен доход. Когато получавам доходи от различни дейности, те се събират по ред, определен в закона. Общият им размер не може да бъде по – малък от определения минимален доход за извършваната дейност. Той обаче не може и да надхвърля максималния доход за тази дейност. Минималният и максималният осигурителен доход се определят всяка година от Народното събрание със закон и се публикуват в интернет страницата на НАП.

На втория си работодател ще трябва да декларирам сумата, върху която се осигурявам при първия. Ако по основното трудово правоотношение съм осигурен върху максималния осигурителен доход, по втория трудов договор няма да бъда осигуряван. Ако съм осигурен за общо заболяване и майчинство и/или трудова злополука и професионална болест, в случай на неработоспособност ще получавам обезщетение, изчислено върху осигурителния доход при всеки работодател.

А ако съм самоосигуряващо се лице?

В случай че съм самоосигуряващо се лице, трябва сам да внасям осигурителните си вноски:

 • ако упражнявам свободна професия;
 • ако съм ЕТ или собственик или съдружник във фирма;
 • ако съм земеделски производител.

В тези случаи внасям ежемесечно аванасови вноски върху избран от мен доход. Размерът на този доход трябва да бъде не по – малък от минималния и по – голям от максималния осигурителен доход. Максималният месечен осигурителен доход за 2018г. е 2 600лв.

Ако съм самоосигуряващо се лице и извършвам  дейности на различни основания – адвокат съм и едновременно съм съдружник в ООД, внасям авансовите си вноски за едно от основанията по свой избор.

Ако съм самоосигуряващо се лице и извършвам и друга дейност, основание за осигуряване (но не като самоосигуряващ се), за дейността си като самоосигуряващ се внасям авансово осигурителни вноски върху не по – малко от минималния осигурителен доход. Общият размер на възнаграждението и доходът, върху които внасям осигурителни вноски, не бива да надхвърля максималния осигурителен доход. Такъв ще е случаят, ако например съм съдружник в търговско дружество и едновременно работя по трудов договор.

 • Ако упражнявам свободна професия, получавам доходи като ЕТ или съдружник във фирма или като земеделски производител и едновременно работя без трудов договор (по т. нар. граждански договор) – този, който ми е възложил работата, няма задължение да внася или удържа вноски от възнаграждението ми. Тези доходи самоосигуряващите се включват при определяне на окончателния размер на осигурителния си доход.
 • Ако работя по граждански договор и не се осигурявам на друго основание, а  получавам месечно възнаграждение в размер най -малко на  минималната работна заплата за страната, възложителят ще е длъжен да внася осигурителни вноски за мен, които обаче са за моя сметка.
 • Ако работя едновременно по граждански договор и съм осигурен и на друго основание, ще бъда задължително осигурен независимо от възнаграждението, което получавам. Така е в случаите, когато работя по трудов и граждански договор през съответния месец. В тези случаи вноски се дължат върху сбора от доходите по трудовото правоотношение и доходите, които получавам като самоосигуряващ се, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Така ако работодателят по трудовия договор ме осигурява върху максималния месечен осигурителен доход,  възложителят по граждански договор няма да е длъжен да удържа и внася осигуровки за мен.

 • Източници

  Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  чл.4, ал.1 и ал.3 относно основанията за осигуряване;

  чл.6, ал.3 относно осигурителния доход на работниците и служителите;

  чл.6, ал.8 относно авансови вноски на самоосигуряващите се лица;

  чл.6, ал. 11 относно лицата, които се осигуряват на различни основания.

  Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица:

  чл.2, ал.3 относно самоосигуряващи се на повече от едно основание;

  чл.4, ал.2 относно самоосигуряващи се, които извършват и дейности по чл.4 ал.1 или ал.10 КСО;

  чл. 11 – относно лицата, работещи без трудов договор.

  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване:

  чл.9, т.4 – относно размера на максималния месечен осигурителен доход.

  Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

  чл. 31, ал.4 – относно паричните обезщетения при осигуряване на повече от едно основание

  Постановление на Министерски съвет № 316/20.12.2017г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лора Терзиева

Лора Терзиева

автор

Правото дава на човек безкрайно много възможности да се развива. За мен е предизвикателство да представя “скучното” и “сложно” право по един по – интересен и приятен начин на хората. Вярвам, че само човек, който познава своите права, може да бъде истински свободен.

Свързани статии