Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кандидатстване в студентско общежитие

Автор:
Кандидатстване в студентско общежитие

Вече съм студент! За да облекча семейния бюджет и да спестя разходи, реших да живея в общежитие. Тук ще получа повече информация кога имам право на студентско общежитие в страната, как да кандидатствам, как протича класирането и настаняването и какви права и задължения имам.

Кой има право да живее в общежитие?

Право на настаняване в студентско общежитие имам, ако съм студент, докторант или специализант в редовна форма на обучение. В случай че съм приет задочна форма на обучение, аз нямам право на общежитие. Условие да участвам в класациите е да не ми е налагано наказание “отстраняване от общежитие” и да съм с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучавам. Жилищни нужди са налице, ако аз или членовете на моето семейство член от семейството (Това е съпругът/ата ми, както и ненавършилите пълнолетие мои деца) не притежаваме в съответното населено място жилище или не ползваме такова, предоставено ни от държавата или от общината. Ако някой от родителите ми има жилище в София, аз няма да имам право да ползвам общежитие. Ако обаче родителите ми живеят под наем, това не ми пречи да кандидатствам за общежитие. За удостоверяването на тези обстоятелства попълвам декларация.

Какви документи трябва да подам?

Много внимателно трябва да следя за сроковете за подаване на документи за участие в класацията за общежитие.

Важно! Полезно е да знам, че два пъти годишно – до 31 март и до 30 ноември, МОН и висшите училища публикуват на официалните си интернет страници информация за свободните и заетите места в студентските общежития. Документите, който трябва да подам, се определят със заповед на ректора на съответния университет. Те се подават на хартиен носител в комисията по настаняване. Необходимите документи за настаняване в общежитие на Софийски университет например мога да погледна тук:

 • електронно заявление по образец;
 • сканирана снимка в паспортен формат;
 • сканиран акт за раждане (копие или оригинал);
 • сканирана бележка от психодиспансера по постоянния ми адрес, че не се водя на отчет.

Кога мога да се настаня в общежитие?

Мога да се настаня в общежитие, само ако съм класиран. Класирането се организира от комисията по настаняване на съответния университет за всички желаещи да бъдат настанени в общежитие и подали своите документи в посочените срокове.

Внимание! Класиране се извършва за всяка нова учебна година. Така, дори и през настоящата учебна година да живея в общежитие, ще трябва да подам отново документи и да участвам в класиране, за да продължа да живея там и през следващата.

Критериите за класиране се определят от всяко висше училище в правилника за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентските общежития. Те задължително включват успеха ми от предходната учебна година (или бала за приемане, ако съм студент първа година) и/или средния доход от предходните 6 месеца на член от семействотол Ако съм несемеен, това са родителите ми, непълнолетните ми братя и сестри, както и пълнолетните, ако са ученици, студенти и докторанти или са с намалена работоспособност 90 и над 90 на сто. Ако майка ми или баща ми са сключили повторен брак, такава част от моето семейство е и новият съпруг (съпруга). Ако съм семеен това е съпругът (съпругата) и децата им. Дали университетът ще приеме като критерий за класиране само успеха от предходната успешно завършена учебна година, или ще постави и изискване за определен среден доход, зависи само и единствено от него. Затова е важно да се запозная добре с изискванията, които моят университет поставя.

А мога ли да се настаня без да се класирам?

Мога да бъда настанен в общежитие без класиране. Това е възможно:

 • В случай че съм сключил брак и имам ненавършило пълнолетие дете, и аз или съпругът ми сме записани в редовна форма на обучение през текущата учебна година (заплащаме таксите си за обучение или сме освободени от тях по предвидения ред).
 • Ако съм несемеен, разведен или овдовял студент и сам се грижа за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
 • Когато единият от родителите ми е починал или е в неизвестност.;
 • Ако съм несемеен студент и член на многодетно семейсто, а някой от братята или сестрите ми е докторант, специализант, студент или ученик;
 • В случай че имам 70 или над 70 на сто намалена работоспособност или съм военноинвалид;
 • Ако съм студент и до пълнолетието си съм отглеждан в дом за деца, лишени от родителска грижа;
 • Ако съм редовен докторант с българско гражданство и се обучавам на място, субсидирано от държавата;
 • Ако съм чуждестранен студент, докторан или специализант и уча в Република България на основание международни спогодби или актове на Министерския съвет, и в тях е предвидено ползването на студентско общежитие.

Резултатите от класирането и списъкът на лицата, които се настаняват без класиране, мога да намеря на интернет страницата на висшето учебно заведение или на посочено от него място.

Не съм доволен от класирането! Искам да обжалвам!

В случай че съм недоволен от направеното класиране (не съм настанен, въпреки че отговарям на условията, или има някакъв друг проблем), мога да подам писмено възражение до ректора на университета. Срокът за това е 7 дни от обявяването на класирането. Ректорът е длъжен да разгледа въпроса ми и да се произнесе с окончателно решение в 7-дневен срок от подаването на възражението.

Правото е в съавторство с: Виолета Атанасова и Юлия Гевренова.

 • Източници

  Наредба за ползване на студентските общежития и столове (НПСОС):

  чл. 5, ал.1, т.2 – за заповедите издавани от ректорите за месечните наемни цени

  чл. 4, ал. 7 – относно публикуването на информацията за наличните общежития

  чл. 11, ал.4 – за възможността отговорниците на етожи да плащат по-нисък наем

  чл. 15, ал. 1 във вр. с чл. 17, ал. 1 – относно класирането на желаещите да живеят в общежитие

  чл. 15, ал. 2 – относно настаняване на лица без класиране

  чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 – относно настаняване на лица в самостоятелна стая

  чл. 17, ал. 2 във вр. с чл. 3, ал. 1 – относно критериите за класиране

  чл. 17, ал. 4 – относно резултатите от класирането

  чл. 17, ал. 5 – относно подаването на възражение до ректора относно класирането

  чл.18, ал. 2 – относно ползването на стаята, в която настаненият е живял предходната година

  чл.20 – за правата на настанения в общежитието

  чл.21 – за задълженията на настанения в общежитието

  чл.22 – за материалната отговорност на настанения

  чл.23-29 – за определяне на наемната цена

  Закон за висшето образование

  чл. 9, ал. 3, т. 8 – основание за приемане на НПСОС

  чл.91, ал.1, т.4 – относно предвиждането в Закона за държавния бюджет на социално-битови разходи, в това число и средства за студентски столове и общежития

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии