Студент съм. Страхотно е! Мога да ползвам доста облекчения и привилегии от това, но за жалост обучението ми е към края си, скоро ми предстои да завърша. Не знам докога точно мога да се възползвам от правата си като студент и кога ги губя.

Докато се обучавам за придобиване на образователна степен “бакалавър” или “магистър”, то аз имам студентски права. Мога да се възползвам от тях от момента на записването ми във висшето училище до момента на отписване или отстраняване от него. Тогава ги губя.

Кога бивам ”отписан” от висшето училище?

Ако съм студент, докторант (Докторант е този, който притежава образователната степен “магистър” и се подготвя за придобиване на образователна и научна степен “доктор”) или специализант (Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност.), то ме отписват при:

  1. Успешно завършване курса на обучение;
  2. Напускане или преместване.

Важно! В различните висши училища може да има и допълнителни хипотези, при които мога да бъда отписан. Тях мога да намеря в съответния правилник на висшето училище.

Кога бивам “отстранен” от висшето училище?

Ако съм студент, докторант или специализант, мога да бъда отстранен за определен срок при:

  1. Предоставяне на неверни данни, въз основа на които съм приет във висшето училище, или подправяне на документи за студентското ми положение;
  2. Системно неизпълнение на задълженията ми по учебния план или правилниците на висшето училище (например неплащане на семестриалната такса);
  3. Осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер.

Какво произтича от изгубването на студентските ми права?