Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми на частен охранител

Автор:
Правата ми на частен охранител

Работя по трудов договор като охранител. Независимо дали охранявам телесната неприкосновеност на физически лица, или осигурявам спокойното и безпрепятствено протичане на различни мероприятия, или се грижа за опазването на имущество, ценни пратки и товари, предоставените ми от закона права не се различават съществено. Правата ми в известна степен съвпадат с тези на полицая – мога да задържам лица, да употребявам физическа сила, помощни средства и дори огнестрелно оръжие. Преди да постъпя на работа, преминах обучение за охранител. От тогава обаче мина доста време и ще е полезно да си припомня какво ми е разрешено и какво ми е забранено да правя в качеството ми на охранител.

1. Правата ми във връзка със спазването на пропускателния режим в охранявания обект

Мое право (и задължение) е да изисквам от лицата, които влизат и излизат от охранявания обект, да спазват правилата за вътрешния ред и установения пропускателен режим. Например, достъпът на граждани до даден обект може да се осъществява само след представяне на валиден документ за самоличност, след издаване на пропуск, след като лицето мине през скенера за оръжие и метални предмети и т.н. Мога да проверявам:

 • документите за самоличност на външни лица и служебните пропуски на работещите;
 • багажа, товара на МПС, самите МПС и съпроводителните им документи (пътни листове и др.).

Проверката трябва да извърша така, че тя да не унизява честта и достойнството на проверяваното лице.

Важно! На видно място трябва да бъдат поставени информационни табла, които уведомяват гражданите, че:

 • при влизане и излизане от охранявания обект подлежат на тези проверки;
 • за наблюдение и контрол на обекта се използват технически средства, без да се уточнява тяхното местоположение.

Когато при извършване на проверка установя нарушение на пропускателния режим или на правилата за вътрешния ред в охранявания обект, съм длъжен незабавно да уведомя за това своя ръководител. Ако е извършено престъпление, трябва да съобщя за това на полицията и прокуратурата.

Мое задължение е да проверявам и реагирам на сигнали, получени от монтираните в обекта технически системи за сигурност.

2. Правото ми да задържам лица

Като охранител имам право да задържа лице в района на охранявания обект, когато:

 • имам основания да предполагам, че в същия район лицето е извършило престъпление (защото имам данни за това – свидетелства на очевидци, на работещи в охранявания обект, или лично съм го видял да извършва престъпление – непосредствено, на запис от охранителна камера и т.н.);
 • с действията си лицето създава опасност за живота и здравето на намиращите се на територията на охранявания обект граждани или пък на персонално охраняваното от мен лице, както и ако се уврежда имуществото на тези лица.

Задържам лицето, като му отправя устна заповед от разстояние (“Стой! Задържан сте!”). Ако лицето не се подчини на разпореждането и оказва съпротива, като крайно средство имам право да използвам физическа сила и белезници. След като огранича неговата свобода на придвижване, незабавно трябва да уведомя районното управление на полицията и да изпълнявам полицейските разпореждания. Отвеждам задържания на подходящо място и му давам възможност да говори по телефон, да получи храна и вода, а при нужда – медицинска помощ. Задържаното лице предавам на полицията, за което се съставя протокол.

Важно! На задържания се извършва медицински преглед, ако полицейските органи преценят или ако самият той поиска това.  

3. Правото ми да използвам физическа сила и помощни средства

Мога да използвам физическа сила и помощни средства (белезници, каучукови и пластмасови палки) само когато не е възможно да изпълня служебните си задължения по друг начин. Не ми е разрешено да употребявам други помощни средства като електрошокови палки, сълзотворни гранати, газови и халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми и др. Необходимо е да се съобразя с:

 • конкретната обстановка (дали се намирам на обществено място или в безлюден район, по кое време на деня се развива действието и т.н.);
 • характера на нарушението на обществения ред;
 • личността на нарушителя (пол, възраст, сила, психологическо състояние, носи ли оръжие и т.н.).

Длъжен съм да:

 • предупредя нарушителя преди да използвам физическа сила и помощни средства, с изключение на случаите на внезапно нападение;
 • пазя живота и здравето на лицето, спрямо което използвам физическа сила и помощни средства;
 • преустановя използването им веднага след като постигна целта, с оглед на която съм ги употребил (например, не трябва да продължавам да налагам с палка проснатия по очи на земята и закопчан с белезници нарушител).

4. Правото ми да използвам огнестрелно оръжие

Макар законът да предвижда, че охранителната дейност може да се осъществява освен с невъоръжена, и с въоръжена охрана, липсва правна регламентация на случаите, в които ми е разрешено да използвам огнестрелно оръжие. Тактическите изисквания при употребата на огнестрелно оръжие са: да отправя до нарушителя устно предупреждение, че ще стрелям; да се стремя да пазя живота на лицето; ако го прострелям, да му окажа първа помощ. Недопустимо е да използвам огнестрелно оръжие, ако това би застрашило живота и здравето на други лица, освен нарушителя.

5. Какво ми е забранено да правя в качеството ми на охранител?

Забранено ми е да:

 • употребявам физическа сила, палка и белезници спрямо жени, които видимо са бременни, както и спрямо малолетни лица;
 • провокирам някого да извърши нарушение на закона;
 • се намесвам или вземам страна при уреждане на колективни трудови спорове в охранявания обект;
 • възпрепятствам държавните органи, когато те действат в изпълнение на техните правомощия;
 • извършвам действия, с които ограничавам правата и свободите на гражданите;
 • предоставям или преотстъпвам на другиго моите лична идентификационна карта, отличителен знак или униформа.

*От рубриката ни “Предложи Право”.

 • Източници

  Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД):

  чл. 5, ал. 1 ЗЧОД – относно видовете охранителни дейности

  чл. 30, ал. 1 ЗЧОД – относно пропускателния режим и проверката на сигнали, получени от технически системи за сигурност в охранявания обект

  чл. 30, ал. 2 и 4 ЗЧОД – относно информационните табла в охранявания обект

  чл. 30, ал. 3 ЗЧОД – относно начина на извършване на проверки от охранителя

  чл. 31, ал. 1 ЗЧОД – относно задължението за уведомяване на ръководителя на охранителя при установяване на нарушения на пропускателния режим или на правилата за вътрешния ред

  чл. 31, ал. 2 ЗЧОД – относно задължението за уведомяване на прокуратурата и полицията при данни за извършено престъпление

  чл. 32 ЗЧОД – относно задържането на лице в района на охранявания обект

  чл. 34 ЗЧОД – относно използването на физическа сила и помощни средства от охранителя

  чл. 36 ЗЧОД – относно забраните, отнасящи се до охранителя

  “Наръчник на охранителя” – Атанас Радованов, 2011 г.

  “Охранителна дейност” – Пламен Попов, 2008 г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Емил Махлелиев

Емил Махлелиев

автор

Емил Махлелиев придобива висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Интересите му са в сферата на гражданското и административното право.

Свързани статии