Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Що е то обществена поръчка?

Автор:
Що е то обществена поръчка?

Поради приемането на нов Закон за обществените поръчки, информацията по-долу не е актуална. Новите правила за обществените поръчки разкодирахме на тази страница: https://pravatami.bg/17006

_____________________________________

Реших да участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка. Дотук добре, но се оказва, че не съм напълно наясно що е то обществена поръчка и какво точно трябва да направя, за да участвам в нея. Май ще е най-добре първо да намеря отговор на тези въпроси и едва тогава да пристъпя към действие.

Що е то обществена поръчка?

Обществената поръчка (наричана също и публичен търг) е административна процедура за възлагане на поръчка за доставки, извършване на услуги или строителни работи, които се осъществяват в рамките на публичния сектор. В хода на тази процедура различните участници се конкурират помежду си със своите оферти, а възложителят (най-често някой държавен орган или общината) избира най-добрата оферта и възлага изпълнението на поръчката на този, който я е предложил. Например: община X се нуждае от фирма, която да събира и извозва битовите отпадъци на територията й. За целта стартира процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “събиране и извозване на битови отпадъци в община X”. Явяват се три фирми, които представят своите оферти за начина, по който биха извършвали услугата. След края на процедурата е избрана фирма А и след сключване на договор за обществена поръчка фирмата започва изпълнението й – събира и извозва отпадъците в общината.

Кой може да възлага обществени поръчки?

Възложители могат да бъдат:

 1. органите на държавна власт, Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, Българската народна банка, главният прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;
 2. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;
 3. публичноправни организации (например НОИ, НЗОК, лечебни заведения, театри, висши учебни заведения и др.);
 4. обединенията от лицата по т. 1 или 3;
 5. публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от определени дейности:
  • дейности, свързани с природен газ, топлинна или електрическа енергия;
  • дейности, свързани с питейна вода;
  • дейности, свързани с транспортни услуги;
  • дейности, свързани с предоставяне на универсални пощенски услуги;
  • дейности, свързани с експлоатация на даден географски район (например добив на нефт, природен газ, въглища и др.).
 6. търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от гореспоменатите дейности (виж т. 5).

Кой може да участва в процедура по възлагане на обществена поръчка?

Мога да участвам, ако съм българско или чуждестранно физическо (гражданин) или юридическо лице (фирма) или тяхно обединение и отговарям на предварително обявените от възложителя, както и посочените в закона условия.

На какви условия трябва да отговарям, за да съм изряден участник?

Условията, посочени в ЗОП са толкова много, че свят да ти се завие. Важно е да отговарям на всички, за да ме допуснат до участие в публичен търг.

Не мога да участвам, ако:

 • съм търговец и като такъв се явявам свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в организацията на възложителя. Свързани лица са:
  • роднини по права линия без ограничение (например баща – син (1-ва степен) или дядо – внук (2-ра степен));
  • роднини по съребрена линия до четвърта степен включително (например брат-сестра (2-ва степен), племенник – чичо (3-та степен), първи братовчеди (4-та степен))
  • роднини по сватовство – до втора степен включително (например майката на единия съпруг и бащата на другия съпруг или съпругите на двама братя);
  • съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
  • съдружници;
  • лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
  • дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството (например АД).

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

 • ако съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Такова е:
  • Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на  президента и вицепрезидента; съдия от Конституционния съд; народен представител; омбудсмана и заместник-омбудсмана; главния инспектор и инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет; председателя, заместник-председател и член на Сметната палата; съдия, прокурор и следовател;
  • Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на:
    • процедури за обществени поръчки или в
    • процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава. 

Ще бъда отстранен от участие в  процедурата по възлагане на обществена поръчка (винаги и безкомпромисно!), в случай че:

 • съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран за няколко изчерпателно посочени в закона случая престъпления:
  • против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
  • подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
  • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
  • престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
  • престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
  • престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП (за доставка на военно и специално оборудване; строителство и/или услуги, пряко свързани с това оборудване; строителство и/или услуги за специфични военни цели.
 • съм обявен в несъстоятелност;
 • съм в производство по ликвидация или се намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
 • имам задължения към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или имам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.

В определени случаи мога да бъда отстранен от участие по преценка на възложителя. Ако попадам в някоя от посочените в ЗОП категории лица, може и да мина метър и все пак да участвам в процедурата, стига възложителят да не реши да ме отстрани. Такава е ситуацията, когато:

 • съм в открито производство, но все още не съм обявен в несъстоятелност, или съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си;
 • съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 • съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
 • съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран за престъпление, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или против трудовите права на работниците;
 • съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • службите за сигурност установят, че не притежавам необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки поза доставка на военно и специално оборудване; строителство и/или услуги, пряко свързани с това оборудване; строителство и/или услуги за специфични военни цели.

Къде мога да намеря информация, свързана с обществените поръчки?

В специално създадения за целта публичен Регистър на обществените поръчки към Агенцията по обществените поръчки (АОП)  мога да намеря цялата информация относно публичните покани за участие; информация за вече възложени обществени поръчки; за изпълнени договори за такива поръчки и въобще всичко, което ме интересува по темата. Възложителите са длъжни да публикуват в Регистъра обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца.

 • Източници

  Закон за обществените поръчки (ЗОП):
  чл. 3, ал.1 т. 1, т.2 и т. 3 – относно основните видове обществени поръчки;

  чл. 7 т. 1-6 – относно възложителите на обществени поръчки;

  чл. 7а – чл. 7д – относно дейностите, които публичните предприятия и техните обединения трябва да извършват, за да могат да бъдат възложители на обществени поръчки;

  чл. 46 – относно изискванията за участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка;

  чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 – относно ограничението за участие на търговски дружества в процедура по възлагане на обществена поръчка;

  чл. 47, ал. 1, т. 1-4 – относно основанията за отстраняване на участник;

  чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а, 4, 5, 6 – относно основанията, при които възложителят може да отстрани участник от процедурата;

  чл. 19, ал. 2, т. 6 вр. чл. 21 – относно създадения към АОП Регистър на обществените поръчки;

  чл. 22 – относно информацията, съдържаща се в Регистъра;

  чл. 23, ал. 1 – относно задължението на възложителите да публикуват обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца;

  1., т.23а от допълнителните разпоредби – относно определените от закона свързани лица.

  Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ):

  чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 – относно лицата, заемащи публична длъжност, сключването на договор с които, е пречка за участието в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии