Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Възстановяване VS прихващане при надвнасяне на данъци и осигуровки

Автор:
Възстановяване VS прихващане при надвнасяне на данъци и осигуровки

По неведоми за мен пътища съм допуснал грешка и съм внесъл по-големи суми за данъци и осигуровки, отколкото дължа.  Но да плащам повече, отколкото трябва, не е честно! Има ли как да се “преборя” с приходната администрация и да си върна парите?

Съмнявам се, че съм надвнесъл данъци и осигуровки. Как да разбера дали това е така?

Информацията за данъците и задължителните осигуровки, които плащам, се съдържа в моята данъчно-осигурителна сметка. Справка относно тази информация мога да поискам от НАП. Имам право на възстановяване на надвнесени суми, ако съм лице, което е подало годишна данъчна декларация и е платило данъци или осигурителни вноски в по-голям размер, отколкото всъщност дължи. Например, ако съм надвнесъл данък общ доход по годишна данъчна декларация.

Как ще ми бъдат възстановени парите?

 • Чрез прихващане – Прихващане може да се извърши, когато две лица си дължат взаимно пари или еднакви по вид вещи. Всяко едно от лицата може да прихване вземането си срещу задължението си. Необходимо е между страните да е ясно определено за какво се дължи дадена сума (произходът на насрещните задължения), какъв е нейният размер и срокът за плащането й да е изтекъл т.е. да е с настъпил падеж.

Ако имам неплатени задължения към НАП надвнесените данъци или осигуровки ще отидат за заплащане на другите задължения. Например, имам да плащам глоби в размер на 1500 лв., а за данъци съм надвнесъл 500 лв., от НАП си задържат 500-те лв. и ще остане да дължа 1000 лв. Обратното, разбира се, също е валидно, ако дължа 1500 лв. за глоби и съм надвнесъл 2000 лв. за данъци: 1500 лв. от тази сума ще отидат за плащане на глоби, а остатъкът от 500 лв. ще трябва да ми бъде изплатен по посочена от мен банкова сметка.

 • Чрез възстановяване

В случай че нямам никави задължения, надвнесените от мен суми трябва да ми бъдат възстановени в пълен размер. Това изплащане ще стане чрез  паричен превод по предоставена от мен банкова сметка.

Нямам банкова сметка, може ли от НАП да ми изплатят надвнесените суми в брой?

Това е възможно само, в случай че съм физическо лице (човек) и недължимо платените суми са за местни данъци и такси. В този случай, ще ми върнат парите чрез пощенски запис на посочения от мен адрес.

NB! Във всички останали случаи, трябва да предоставя банкова сметка, на която може да се извърши съответното плащане.

Процедура по възстановяване

Отивам в териториалното поделение на НАП по постоянния ми адрес. Там подавам писмено искане по образец. Към искането прилагам всички документи, въз основа на които претендирам прихващане или възстановяване -Такива документи са:

 • служебните бележки за внесения от мен данък/осигуровка;
 • документи, които доказват, че се ползвам с някакво данъчно облекчение (например, ако съм лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност или ако си внасям лични вноски за допълнително доброволно осигуряване).

Важно! Мога да искам възстановяване на суми само за последните 5 годни. Броенето се прави от 1 януари на годината, която е следвала годината, за която са надвнесени сумите. Например: разбирам през 2014, че предходните 7 години съм внасял повече за данъци или осигуровки, мога да искам възстановяване на надвнесените суми за 2013, 2012, 2011, 2010 и 2009 г.

От приходната администрация са длъжни в 30-дневен срок да разгледат искането ми. След изтичане на този срок, органът по приходите постановява акт, с които одобрява или отхвърля искането ми.

Ако искането ми бъде прието, ще получа сумите си по банкова сметка в срок от 30 дни от датата на издаване на акта, с който е одобрено искането ми за възстановяване. Заедно със сумите, които са надвнесени, ще получа и начислени по тях лихви. Размерът на законната лихва ми се начислява към надвнесената сума от деня, в който е следвало тя да бъде възстановена.

Направих всичко необходимо, да ми върнат парите, но резултат няма! Какво да правя?

Възможно е въпреки усилията ми да си върна надвнесените суми, от приходната администрaция или да ми отговорят, че няма да ги получа обратно, или изобщо да не изпратят никакъв отговор на искането ми за връщане.

 • Ужас, получих писмо, в което ми казват, че няма да ми върнат парите!

За щастие имам право да обжалвам. Това става като подам жалба в 14-дневен срок от датата на получаване на писмото.. Тя съдържа:

 • името ми и адрес за кореспонденция;
 • посочване на акта или действието, против които се подава;
 • всички доказателства, които искам да бъдат събрани;
 • в какво се състои искането;
 • моя подпис.

Към жалбата се прилагат:

 • пълномощно, когато се подава от пълномощник;
 • писмените доказателства, които смятам, че доказват правото ми.

Трябва да подам жалбата в териториалното поделение на НАП, но тя трябва да е адресирана до директора на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при централното управление на Националната агенция за приходите. Tой разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 67-дневен срок от подаването й. Ако жалбата ми бъде отхвърлена, мога да обжалвам административния съд по местонахождението на териториалното поделение на НАП в 14-дневен срок от получаването на решението.

 • Трябваше да ми изпратят писмо относно направеното от мен искане за възстановяване на надвнесените суми, но уви – “от умрял, писмо да чакаш”!

Ако не съм получил никакво уведомление във връзка с моето първоначално искане в 30-дневен срок от подаването му, имам право да обжалвам в 14 -дневен срокk. Срокът започва да тече от деня, в който най-късно е трябвало да получа писмото от НАП. Например: подал съм искане за възстановяване на суми на 01. октомври 2017 г., чакал съм до 31. октомври 2017 г., но нищо не се е случило, следователно имам право да подам жалба до 15. ноември 2017 г.

Ех, ако знаех, че мога да обжалвам, щях да го направя веднага! Сега  вече съм изпуснал срока. Има ли какво да направя? Мога да подам наново искане за възстановяване на същите суми. Процедурата започва отначало и ако този път не ми отговорят, ще обжалвам в срок.

Правото е в съавторство с Моника Дилова.

Образци:

Искане за прихващане или възстановяване обр.№КД-48

 • Източници

  § Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

  чл. 8, ал. 1, т. 1 ДОПК – относно мястото на подаване на искане за възстановяване на надвнесени суми;

  чл. 87 ал. 1 и 2 ДОПК – относно информацията за данъците и задължителните осигуровки, които плащам;

  чл. 87 ал. 5 ДОПК – относно справката за информация, съдържаща се в моята данъчно-осигурителна сметка;

  чл. 128, ал. 1 ДОПК – относно съдържанието на правото на възстановяване на надвнесени суми;

  чл. 129, ал. 1 ДОПК – относно процедурата и срока за прихващане и възстановяване на надвнесени суми;

  чл. 129, ал. 4 ДОПК – относно лицата, които имат право на възстановяване;

  чл. 129, ал. 5 ДОПК – относно срока, в който трябва да си получа надвнесените суми;

  чл. 129, ал.6 ДОПК – относно вида на лихвите, дължими при възстановяване;

  чл. 129, ал. 7 ДОПК – относно правото на обжалване на отказ за възстановяване;

  чл. 130 ДОПК – относно начина за получаване на надвнесените суми;

  чл. 131, ал. 1 ДОПК – относно определението на понятието мълчалив отказ;

  чл. 131, ал. 2 ДОПК – относно срока за обжалване пред съда на отказа за възстановяване;

  чл. 131, ал. 3 ДОПК – относно повторното подаване на искане за възстановяване;

  чл. 145, ал. 1 ДОПК – относно съдържанието на жалбата за отказ за възстановяване;

  чл. 146 ДОПК – относно

  чл. 152, ал. 2 ДОПК – относно адресата на жалбата срещу отказа за възстановяване;

  чл. 155, ал. 1 ДОПК – относно срока за произнасяне по жалба от страна на решаващият орган;

  чл. 156, ал. 1 ДОПК – относно правото на обжалване пред административен съд;

  чл. 162, ал. 2 ДОПК – относно определението за публични вземания;

  чл. 157, ал. 1 ДОПК – относно срока за подаване на жалба пред административния орган, постановил отказа за възстановяване;

  чл. 157, ал. 3 ДОПК – относно мястото на подаване на жалба срещу отказа за възстановяване;

  § Закон за националната агенция за приходите (ЗНАП)

  чл. 2, ал.  ЗНАП – относно функциите и дейността на НАП.

  § Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)

  чл. 103 ЗЗД – относно относно определението за прихващане.

  § Иван Стоянов – Данъчно право и данъчен процес – “ФЕНЕЯ”, София 2012

  § Сайт на Националната агенция по приходите

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии