Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Длъжникът ми фалира. Какви действия да предприема?

Автор:
Длъжникът ми фалира. Какви действия да предприема?

Напоследък все по-често се случва търговци да обявяват фалит, като в този случай се тръгва по една дълга и сложна процедура, която има за цел да даде възможност на всички, които имат да вземат по нещичко от търговеца, да съберат своите вземания. Фалит е термин, който се използва във всекидневния ни език. На правен език това се нарича несъстоятелност – термин, който ще срещам в това Право.

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

Същност на несъстоятелността

Производството по несъстоятелност се развива по отношение на длъжник, изпаднал в невъзможност да покрива своите задължения към кредиторите си. То се развива в случаите, в които икономическото състояние на длъжника е изключително тежко и финансовото му оцеляване е под въпрос. В тези случаи, като се установи, че длъжникът ми не може да изпълнява своите задължения, се започва производството, в хода на което имуществото на несъстоятелния длъжник се разпродава и с получените парични средства се покриват задълженията му.

Чрез откриване на производството по несъстоятелност аз, като кредитор, получавам възможност да събера вземането си от търговеца, като мога да съм по-напред или по-назад “на опашката” в зависимост от определени фактори (“Длъжникът ми фалира. Какво ще получа?”).

При какви предпоставки мога да искам започване на производството?

В България и Румъния, за разлика от почти всички останали европейски държави, все още няма „гражданска несъстоятелност”, която да позволи след провеждането й гражданите, които имат финансови затруднения, да се освободят от тях и да започнат на чисто.

Мога да искам откриване на производство по несъстоятелност само за търговец, който е неплатежоспособен или свръхзадължен.

 • Неплажоспособност е налице, когато длъжникът ми не изпълнява свое задължение по търговска сделка с мен. Търговска е сделката, която съм сключил с търговец във връзка с търговската му дейност. Важно е да правя разлика между търговска и потребителска сделка – потребителска е тази сделка, която сключвам в качеството си на потребител – т.е. това, което придобивам, не е предназначено за извършване на търговската ми дейност, а за лично ползване. При такива сделки не мога да искам откриване на производство по несъстоятелност.

Може да се обобщи, че когато посочените лица не изпълняват задълженията си по търговската сделка, мога да искам откриване на производство по несъстоятелност за тях. Трябва да да е налице сделка, а не просто задължение, за да може да се открива производството – например ако търговец унищожи моя вещ или ме бутне с колата си, за него възниква задължение за обезщетение, но ако не го плати, не мога да искам откриване на производството по несъстоятелност –  тук няма сделка.

 • Свръхзадълженост може да е налице само спрямо дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции. Тя е налице, ако имуществото на дружеството не е достатъчно, за да покрие задълженията му.

Откриване на производство по несъстоятелност могат още да искат:

 • самият търговец;
 • ликвидаторът му, ако в производството по ликвидация се установи, че имуществото не е достатъчно за изплащане на задълженията към всички кредитори;
 • Националната агенция за приходите (НАП) за публичноправно задължение към държавата или общините (данък, мито и т.н.), свързано с търговската дейност на длъжника или когато държава е кредитор на длъжника по договор;
 • Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” за неизплатени заплати на поне 1/3от служителите за повече от 2 месеца.

Как мога да искам откриване на производството?

Мога да искам откриване на производство по несъстоятелност за мой длъжник, като подам писмена молба до окръжния съд по седалище на длъжника, като задължително използвам услугите на квалифициран специалист – адвокат. Заедно с молбата трябва да покажа и писмени доказателства за договорни отношения с длъжника (договор за покупко-продажба, договор за наем и т.н.), като едновременно с това твърдя, че той не изпълнява задълженията си по тези договори. Длъжникът ми има задължение да докаже, че изпълнил задълженията си към мен.

Преди да внеса молбата в съда, задължително трябва да уведомя НАП, като трябва да ми  бъде издаден документ за уведомяването, който да приложа към молбата. Важно! Без този документ не мога да искам откриване на производството.

Разглеждане на молбата ми и възможни решения на съда

Молбата ми за откриване на производство по несъстоятелност се разглежда от съда с призоваване на мен и длъжника най-късно в 14-дневен срок от подаването. Делото се решава в тримесечен срок от подаването на молбата.

Възможни решения на съда:

 • Решение, с което се уважава молбата ми и започва производството по несъстоятелност – тази фаза има подготвителен характер – тук целта е да се подготви следващата фаза – обявяване на длъжника в несъстоятелност и започване разпродажбата на имуществото му.  Ето защо тук търговецът продължава дейността си, но под надзора на специално назначено лице, което да подготви разпродажбата на имуществото – синдик.
 • Решение за директно обявяване на длъжника в несъстоятелност – това става, когато е очевидно, че продължаването на дейността на търговеца би увредило имуществото му (включително и аз като такъв). В такъв случай съдът може да обяви длъжника ми в несъстоятелност и да прекрати дейността му направо с първото съдебно решението.
 • Решение за отхвърляне на молбата ми – Съдът отхвърля молбата ми, когато установи, че затрудненията на длъжника ми са временни и преодолими и когато той разполага с имущество, достатъчно за покриване на задълженията, без опасност за интересите на кредиторите.
 • Може да се установи, че, образно казано, длъжникът ми е толкова зле финансово, че наличното му имущество не е достатъчно за покриване на началните разноски (възнаграждението на синдика и т.н.) – тогава съдът определя сумата, която трябва да платя, за да се продължи съдебното производство.

Споразумение за разсрочено плащане )

Важно е  да зная, че с решението откриване на производството по несъстоятелност, съответно с  решението за обявяване в несъстоятелност, всичките ми вземания към този длъжник стават парични. Например, ако съм си купил кола от длъжника, която още не ми е доставена,  вземането ми се превръща във вземане за цената на колата по пазарната й стойност.

*От рубриката ни “Предложи Право

Актуализира: Велимира Бакалова

 • Източници

  §Търговски закон

  чл. 607, ТЗ – относно целите и същността на производството

  чл. 607а, чл. 608 и чл. 742, ТЗ – относно предпоставките за откриване на производството и тяхната същност

  чл. 617, ТЗ – относно превръщане на задължението в парично

  чл. 625, ТЗ – относно това, кой може да иска откриване на производството

  чл. 628, ал. 2, ТЗ – относно приложенията към молбата

  чл. 629, ТЗ – относно разглеждане на молбата

  чл. 630, чл. 631 и чл. 632, ТЗ – относно възможните решения на съда

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велизар Величков

Велизар Величков

автор

Велизар е завършил „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Стажувал е в различни правни кантори, където успява да придобие знания за практическата част на правото. Професионалните му интереси са свързани с гражданското и търговското право – области, в които с времето успява да натрупа немалък опит.

Свързани статии