Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Омбудсманът

Автор:
Омбудсманът

Омбудсманът е независим орган! В работата си той се подчинява само и единствено на законите, Конституцията и международните договори, по които България е страна. Основната му дейност е да защитава мен като гражданин на България, основните ми права и свободи.

Заеманата от омбудсмана позиция е държавна и аз не дължа никакви пари за помощта, която ми се предоставя. Дейността му е публична и безвъзмездна. Да се ползвам от възможността да подавам жалби до омбудсмана е едно от гражданските ми права.

Какво не е омбудсманът и кога не може да ми помогне?

 • Омбудсманът не действа като съд, т.е. той не може да разреши междусъседските ми проблеми (не може да участва в гражданскоправни спорове). Нито може да ме защитава пред някоя съдебна инстанция.
 • При влязло в сила съдебно решение (ако съм осъден) не мога да се ползвам по конкретния казус от защитата на омбудсмана. Той няма правото да отменя съдебни решения. Ако не съм доволен от постановление на даден съд, би следвало да го обжалвам по съответния надлежен ред.
 • Омбудсманът не може да се намесва в работата на Народното Събрание, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата.
 • Омбудсманът не разглежда случаи (молби и жалби), от извършването на които е минало повече от 2 години или са подадени анонимно.
 • Омбудсманът не може да отменя актове на общинската и държавна администрация.

Как и в кои случаи омбудсманът може да ми помогне?

 • Не се изисква да съм пълнолетен, за да мога да сезирам омбудсмана!
 • Едно от основните правомощия на омбудсмана е да ме защити при нарушаване на правата и свободите ми от държавен или общински орган, респ. от техните администрации. Правата ми може да са нарушени от тяхно действие или бездействие.
 • Към омбудсмана мога да се обръщам с жалби и сигнали – писмени и устни.
 • Към омбудсмана мога да се обърна, ако съм станал жертва на корупция! или ако ми е бил поискан откуп от държавен служител (но не само в тези случаи).
 • Към омбудсмана мога да се обърна, ако правата ми са нарушени от лицата, предоставящи обществени услуги, напр. топлофикация, електроснабдяване, телекомуникация, ВиК, образование, здравеопазване.
 • Към омбудсмана мога да се обърна, ако правата ми са нарушени срещу действия и бездействия от страна на частния сектор.
 • Към омбудсмана мога да се обърна, ако администрацията на съда нарушава или не защитава адекватно правата ми, напр. ако с години се бавят да постановят решение по мое дело.
 • Към омбудсамана мога да се обърна и със сигнал за противоконституционност на закон, за който смятам, че нарушава изконните ми права и свободи като гражданин. Той има правото да сезира Конституционния съд.

Как да разбера, че изконните ми права и свободи са нарушени?

Основните ми права и свободи са регламентиране в редица актове, някои от които:

 • Конституцията на Република България;
 • Конвенция за защита правата на човека и основните свободи;
 • Хартата на основните права на ЕС;
 • Конвенция за защита правата на детето.

Как да подам жалба/ сигнал до омбудсмана?

Подаването на жалба/ сигнал няма как да стане анонимно. За да може омбудсманът да се занимае адекватно със случая ми, аз трябва:

 1. да дам данни за себе си като подател, вкл. и данни за обратна връзка;
 2. да опиша нарушението, като това не е задължително, но би помогнало на работата на омбудсмана (жалбата може да се подаде и без тази информация);
 3. да подам данни за нарушителя;
 4. време, когато е извършено нарушението и
 5. дали има заведено дело по случая пред съд или друга институция;
 6. информация за вреди, ако ще търся обезщетие за тях.

Жалбата или сигналът могат да се подадат лично, по телефон, телефакс, с писмо, даже и онлайн. Независимо обаче от формата, която избера за жалбата си, не трябва да пропускам петте задължителни реквизита (може само този без по т.2, но все пак е хубаво и той да присъства, а т.6 е по лично усмотрение).

NB! Изчерпателната информация е важна за успешното разглеждане на случая в разумен срок. Липсата на някои от изброените данни не може да е основание за неприемането й, но определено ще забави развитието по случая. Възможно е предостяването и на последваща информация след подаване на жалбата.

В случай че реша да отида на място в приемната на омбудсмана, след като бъда изслушан, трябва да бъде съставен протокол по подадената жалба.

Ако все пак искам да остана анонимен, законът ми предоставя и тази възможност – имам правото да поискам данни за самоличността ми да не се вписват в регистъра (този регистър е публичен – в него се вписват протоколите, както и всички обстоятелства и крайния резултат от проверката след подадената жалба). Но тази възможност е предвидена само за регистъра, при това след като го заявя изрично! Анонимността на жалбата, ако е в писмен вид, би довела до неразглеждането й.

След подаването на жалбата, тя следва да бъде разгледана от администрацията на омбудсмана. В срок от 1 месец трябва да получа отговор дали жалбата си.Ако случаят изисква по-обстойна проверка, срокът може да е 3 месеца. В случай че жалбата не е в компетенциите на омбудсмана, той може и да я прехвърли на друг орган, но само след изричното ми разрешение.

Омбудсманът може да предложи и посредничество между мен и другата страна, срещу която съм подал жалбата, стига да сметне за нужно и да получи съгласието на двете страни.

Приемната на омбудсмана се намира в гр. София на адрес ул.“Джордж Вашингтон” № 22.

Правото е в съавторство с Деница Кожухарова.

Актуализира: Велимира Бакалова

 • Източници

  Конституция на Република България (КРБ):

  чл. 91а – относно основното правомощие на омбудсмана;

  чл. 150 ал. 3 – относно възможността омбудсмана да сезира Конституционния съд;

  Закон за омбудсмана:

  чл. 2 – относно сферите на действие на омбудсмана;

  чл. 3 – относно осъществяването на правомощията на омбудсмана;

  чл. 6 – относно задължението на предоставяне на информация на омбудсмана;

  чл. 19 – относно правомощията на омбудсмана;

  чл. 25 – относно подаването на жалби до омбудсмана.

  Глава четвърта – относно подаването на жалби към омбудсмана.

  Правилник за организацията и дейността на омбудсмана:

  Глава IV – относно приемането и разглеждането на жалби и сигнали.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии