1. Кога имам право на парично обезщетение за безработица?

Когато за мен са били внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 12 месеца за последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и когато:

  • съм регистриран като безработен в Агенцията по заетостта;
  • не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; не получавам пенсия за старост в друга държава или не получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия;
  • не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване според Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава, изключение е, когато полагам труд по договор за краткосрочна работа в селското стопанство – тогава мога да получавам обезщетение за безработица, ако отговарям на всички условия.

2. Кои периоди се зачитат при определяне правото на парично обезщетение за безработица?

Зачита се и времето на:

  • платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
  • платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
  • неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов и осигурителен стаж;
  • времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който България е страна.

3. Какви документи следва да подам?