Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Парични обезщетения и осигуровки, ако съм безработен!

Автор:
Парични обезщетения и осигуровки, ако съм безработен!

1. Кога имам право на парично обезщетение за безработица?

Когато за мен са били внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 12 месеца за последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и когато:

 • съм регистриран като безработен в Агенцията по заетостта;
 • не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; не получавам пенсия за старост в друга държава или не получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия;
 • не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване според Кодекса за социално осигуряване или законодателството на друга държава, изключение е, когато полагам труд по договор за краткосрочна работа в селското стопанство – тогава мога да получавам обезщетение за безработица, ако отговарям на всички условия.

2. Кои периоди се зачитат при определяне правото на парично обезщетение за безработица?

Зачита се и времето на:

 • платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
 • платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
 • неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов и осигурителен стаж;
 • времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който България е страна.

3. Какви документи следва да подам?

Подавам лично заявление по образец в избрано от мен териториално поделение на НОИ. Към заявлението прилагам:

 • акт за прекратяване на трудовото правоотношението, в което съм бил – оригинал за справка и копие;
 • документи, удостоверяващи общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който България е страна;
 • нося и документ за самоличност – за справка.

Изтегли Документи за получаване на обезщетение за безработица.

4. От коя дата започва да ми се изплаща обезщетение за безработица?

 • Изплащането започва от деня, когато е прекратено последното ми осигуряване. За тази цел подавам заявление за изплащане на обезщетение в 3-месечен срок до териториалното поделение на НОИ, а до 7-работни дни следва да се регистрирам като безработен в Агенцията по заетостта.
 • Ако се забавя с подаване на заявлението по неуважителни причини, обезщетението ми се изплаща от датата на подаването на заявлението.
 • Ако се забавя с регистрацията ми в Агенцията по заетостта също поради неуважителни причини, обезщетение ми се полага от датата на регистрацията в агенцията.

5. Какъв е размерът на паричното обезщетение за безработица?

Дневно сумата, която ми се полага, е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, за който са ми били внасяни или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването ми. Сумата не може да бъде по-малко от минималния дневен размер и по-голямо от максималния размер на обезщетението за безработица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година, които за 2020 г. са в размер съответно 9,00 лв минимален и максимален размер – 74,29 лв. Например: Ако брутната ми заплатата е била 600 лв. на месец, то месечното ми обезщетение ще е 60% от нея или 360 лв.

6. Кога има изключение от правилото за определяне размера на паричното ми обезщетение за безработица?

 • Когато прекратя трудовите си правоотношения по мое желание или с моето съгласие.
 • Когато поради виновното си поведение на работното ми място бъда уволнен.
 • Когато придобия право на обезщетение преди изтичане на 3 години от предходното упражняване на това ми право.
  • Когато трудовото правоотношение се прекрати по взаимно съгласие с работодателя след уговорено обезщетение.

В тези три случая получавам минималното дневно обезщетение за безработица в размер на 9.00 лева за срок от 4 месеца.

7. Как се определя месечното ми парично обезщетение?

Месечната сума за обезщетение се изчислява  като дневното ми парично обезщетение се умножава по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

8. Какво парично обезщетение за безработица ми се полага, когато съм нает на работа на непълно работно време?

Когато съм нает на работа по трудов договор на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получавам възнаграждение по-малко от минималната работна заплата за страната, имам право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото ми се парично обезщетение за оставащия период на изплащане.

9. Какъв е периодът, за който ми се отпуска паричното обезщетение за безработица и в какви срокове ми се изплаща?

Обезщетението ми се изплаща ежемесечно за период, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния ми стаж както следва:

 • ако осигурителният ми стаж е бил до 3 години, то периодът за изплащане на обезщетение е 4 месеца;
 • за стаж от 3 години и 1 ден до 7 години, обезщетението е за 6 месеца;
 • за стаж от 7 години и 1 ден до 11 години, обезщетението е за 8 месеца;
 • за стаж от 11 години и 1 ден до 15 години, обезщетението е за 10 месеца;
 • за стаж над 15 години, обезщетението е за 12 месеца.

Изброеният стаж трябва да е придобит след 31 декември 2001 г. Тоест за да имам право на обезщетение за безработица през 2018 г. за период от 12 месеца, трябва да имам осигурителен стаж 15 години, придобит от 1 януари 2002 г.

10. Кога се спира и възобновява изплащането на паричното ми обезщетение?

Спира се за периода, през който получавам обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа.

Обезщетение за оставане без работа е на лице, когато бъда уволнен поради закриване на предприятието, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 дни, по болест, след придобиване правото ми на пенсия  и други.

Възобновява  се от деня на отпадане на основанието за спирането на обезщетението ми.

Длъжен съм да декларирам пред съответното териториално поделение на НОИ настъпването и отпадането на посочените по-горе обстоятелства в срок до 7 работни дни от настъпването им.

11. Кога се прекратява и възстановява изплащането на паричните ми обезщетения за безработица?

Изплащането се прекратява:

 • когато започна да изпълнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване (плащането няма да се прекрати обаче, ако започна работа по граждански договор, по който получавам възнаграждение в размер по-малък от минималната работна заплата за страната (460лв. за 2017 г.));
 • когато се прекрати регистрацията ми от Агенцията по заетостта;
 • когато придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в България, или пенсия за старост в друга държава;
 • след смъртта ми.

Длъжен съм да декларирам пред съответното териториално поделение на НОИ настъпването и отпадането на посочените горе обстоятелства в срок до 7 дни от настъпването им.

Ако по време на получаване на паричното обезщетение започна трудова дейност, основание за задължително осигуряване или трудова дейност по законодателството на друга държава, която е преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното ми обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяване период, ако се регистрирам в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от прекратяване на трудовата ми дейност. Ако регистрацията е направена след този срок, по неуважителни причини, изплащането на паричното ми обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към момента на прекратяването период, намален със закъснението.

Важно! Ако не декларирам в законоустановените срокове настъпили изменения, които са свързани с основанието за получаване на парично обезщетение за безработица и продължавам да получавам обезщетение, то следва да възстановя неправомерно взетите суми. Парите, които дължа, са за периода, за който съм се възползвал неправомерно от паричното обезщетение плюс законовата лихвата.

Какъв е редът за изплащане на паричните обезщетения за безработица?

Обезщетенията  ми се изплащат от НОИ по декларирана от мен лична банкова сметка. Сумата ми се превежда по банков път на всяко 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнася.

Любопитно: Какво е “уважителна причина” за целите на паричните обезщетения за безработица според закона? Уважителна причина е на лице:

 • когато бъда задържан от органите на властта;
 • когато следва да се явя в съд или друг държавен орган;
 • когато участвам във военноучебен сбор или преподготовка;
 • когато имам заболяване и други подобни обстоятелства, удостоверени с официален документ, за които териториалното поделение на НОИ е уведомено своевременно.

Като се регистрирам в съответната Дирекция “Бюро по труда” към Агенцията по заетостта, имам право да посещавам безплатни курсове за професионална квалификация. Информация за тях мога да получа от всяка териториална дирекция.

Важно! Публичен изпълнител не може да наложи запор върху обезщетението ми за безработица, защото законът изрично го забранява.

Частен или държавен съдебен изпълнител също не би следвало да налагат запор върху обезщетението ми за безработица, поне не до размера на минималната работна заплата за страната.  Това твърдение обаче е спорно в практиката, затова в подобни случаи е най-добре да се обърна към адвокат за правна помощ.

Образци на формуляри за отпускане на парични обезщетения за безработица

Актуализира: Йоана Мирчева

 • Източници

  § Кодекса за социално осигуряване (КСО):

  чл. 54а, ал. 1 от КСО – относно правото на парично обезщетение за безработни;

  чл. 54а, ал. 2 от КСО – относно периода за получаване на обезщетение;

  чл. 54а, ал. 3 от КСО – относно подаването на документи в НОИ;

  чл. 54а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 КСО – относно периода за плащане на обезщетение;

  чл. 54б, ал.1 КСО – относно размера на обезщетението;

  чл. 54б, ал. 3 и ал. 4 КСО – относно изключения от правилото за определяне размера на обезщетението;

  чл. 54б, ал. 5 КСО – относно определяне на месечното обезщетение;

  чл. 54б, ал. 6 КСО – относно обезщетението, когато съм нает на работа на непълно работно време;

  чл. 54в, ал. 1 и ал. 2 КСО – относно периода и сроковете за отпускане на обезщетение;

  чл. 54г, ал. 1-3 КСО – относно спирането на обезщетение;

  чл. 54д във вр. с чл. 4 и чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО – относно прекратяването и възстановяването на обезщетението;

  чл. 54ж, ал. 4 от КСО – относно реда за изплащане на обезщетението;

  чл. 113 от КСО – относно възстановяването на платеното ми обезщетение.

  § Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица(НОИПОБ):

  чл. 1, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 7 НОИПОБ- относно подаването на документи в НОИ;

  чл. 7, ал. 2 от НОИПОБ – относно възстановяване на платеното ми обезщетение;

  чл. 12 от НОИПОБ – относно реда за изплащане на обезщетението.

  § Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):

  чл. 213, ал.2, т. 2 от ДОПК – относно налагане забрана за запор върху парични обезщетения за безработица.

  Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 (ЗБДОО):

  чл. 12 от ЗБДОО – относно размера на минималното дневно обезщетение за безработица.

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната:

  чл. 1 – относно размера на минималната работна заплата за страната за 2018 г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии