Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Статут на бежанец

Автор:
Статут на бежанец

От всякъде валят новини за нелегални емигранти и бежанци, които ни стрували скъпо, вършели престъпления и въобще са заплаха за нас. Ако влизат нелегално, тогава защо не ги връщаме? Допускаме ли опасни престъпници под маската на бежанци и ако да – защо? Има ли смисъл ширещата се истерия и да й пригласям ли и аз? И въобще – според закона кой може да придобие статут на бежанец и какви права дава той?

Защо България приема бежанци?

България е подписала международната Конвенция за статута на бежанците към ООН (Женевската конвенция), с която се задължава да приема на своя територия хора, които искат да кандидатстват за такъв статут.Правилата за предоставяне на закрила на чужденци у нас са уредени в Закона за убежището и бежанците.

NB! Според този закон България няма право да връща обратно хора, които кандидатстват за закрила или вече са получили такава, ако по този начин застрашава живота, свободата или личната им неприкосновеност, освен ако тези хора не представляват заплаха за националната сигурност или за обществото, или който е осъден с влязла в сила присъда за тежко престъпление и представлява опасност за обществото.

Кой може да получи статут на бежанец?

Когато се срещна с бежанец е важно да знам, че това е чужденец, който:

 • основателно се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение и/или убеждение;

NB! Преследване в случая означава сериозно и системно нарушаване на основните права на човека. То може да включва физическо или психическо насилие, законови, административни, полицейски или съдебни мерки, които са дискриминационни или се прилагат с цел дискриминация, (т.е., и самата държава по произход на чужденеца може да го преследва).

 • намира се извън държавата си по произход;
 • не може или не желае да се ползва от закрилата на тази страна или да се завърне в нея;
 • няма основания да се смята, че представлява опасност за националната сигурност и не е бил осъждан за тежко престъпление от неполитически характер и не е заплаха за обществото.

Статут на бежанец се дава от председателя на Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Веднъж даден той се прехвърля автоматично на членовете на семейството на чужденеца – съпруг/съпруга и малолетни или непълнолетни деца, които не са сключили брак, в случай че това не е в противоречие с техния личен статут и че не е налице някое от следните обстоятелства:

 • има сериозни основания да се предполага, че лицето е извършило престъпления против мира и човечеството;
 • има сериозни основания да се предполага, че лицето е извършило тежко престъпление от неполитически характер извън България;
 • има сериозни основания да се смята, че лицето извършва или подстрекава към действия, противоречащи на целите на ООН;
 • който се ползва от закрилата или помощта на органи или организации на Организацията на обединените нации, различни от Върховния комисар на Обединените нации за бежанците;
 • ако лицето се ползва със закрила от държавата си по постоянно местоживеене;
 • за когото има сериозни основания да се предполага, че представлява заплаха за националната сигурност;
 • ако лицето е осъдено и има влязла в сила присъда за тежко престъпление и представлява заплаха за обществото.

А кой може да кандидатства за хуманитарен статут?

Хуманитарен статут от друга страна се дава на чужденец, който е:

 • принуден да напусне или да остане извън държавата си по произход;
 • тъй като в тази държава е изложен на реална опасност от тежки посегателства, като:
  • смъртно наказание или екзекуция;
  • изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание;
  • тежки и лични заплахи срещу живота или личността му като гражданско лице поради насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт.
 • и за него няма основания да се смята, че представлява опасност за националната сигурност и не е заплаха за обществото.

Щом е получен хуманитарният статут също се прехвърля върху членовете на семейството на чужденеца – на съпруга и на техните малолетни и непълнолетни, невстъпили в брак, деца, доколкото това е съвместимо с личния им статус и не е налице някое от следните обстоятелства:

 • има сериозни основания да се предполага, че лицето е извършило престъпления против мира и човечеството;
 • има сериозни основания да се смята, че лицето извършва или подстрекава към действия, противоречащи на целите на ООН;
 • лицето е извършило тежко престъпление от общ характер;
 • лицето е извършило извън територията на Република България престъпление, за което българският закон предвижда наказание лишаване от свобода, и е напуснало държавата си по произход единствено с цел да избегне наказателното преследване, освен ако това преследване застрашава живота му или е нечовешко или унизително.
 • лице, за което има сериозни основания да се предполага, че представлява заплаха за обществото или за националната сигурност.

NB! Хуманитарен статут може да бъде предоставен и по други причини от хуманитарен характер, както и поради причините, посочени в заключенията на Изпълнителния комитет на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците (ВКБООН).

Какви права имат хората със статут на бежанец и с хуманитарен статут?

Човек със статут на бежанец има равни права с моите, с изключение на:

1. правото да участва в избори и референдуми, да създава и членува в политически партии;

2. да заема длъжности, за които се изисква със закон българско гражданство;

3. да бъде военнослужещ;

4. други ограничения, предвидени със закон.

Чужденец с предоставен статут на бежанец или с хуманитарен статут има право да поиска да се събере със семейството си на територията на Република България. Председателят на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) дава разрешение за събиране на семейството.

NB! Ако родителите непридружен малолетен или непълнолетен чужденец с предоставена международна закрила, са починали или са в неизвестност, Председателят на Държавната агенция за бежанците разрешава събирането му с родителите му или с друг пълнолетен член на семейството му или с лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай.

NB! Чужденец с предоставено убежище или международна закрила може да придобие българско гражданство при условията и по реда на Закона за българското гражданство

Хората със статут на бежанец или с хуманитарен статут имат право на документ за самоличност и удостоверение за пътуване зад граница.

NB! Всички чужденци, които търсят или са получили закрила в България носят гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност, както всички български граждани.

Актуализирал Милена Бояджиева

 • Източници

  § Закон за убежището и бежанците (ЗУБ):

  чл. 2, чл. 3 ЗУБ – относно това, че статут на бежанец и хуманитарен статут се предоставят от председатела на ДАБ;

  чл. 3 ЗУБ – относно задълженията на България по Конвенцията за статута на бежанците към ООН;

  чл. 4 ЗУБ – относно задължението на България да не връща обратно чужденци, търсещи закрила, ако това ще застраши живота и/или свободата им, освен при определени условия;

  чл. 5 ЗУБ – относно задълженията на чужденците, търсещи или получили закрила в България;

  чл. 8 ЗУБ – относно условията, на които един чужденец трябва да отговаря, за да получи статут на бежанец;

  чл. 9 ЗУБ – относно условията, на които един чужденец трябва да отговаря, за да получи хуманитарен статут;

  чл. 12 ЗУБ – относно условията, при които не се предоставя или се отнема статут на бежанец/хуманитарен статут;

  чл. 32 ЗУБ – относно това какви права имат бежанците в България;

  чл. 34 ЗУБ – относно правото на човек със статут на бежанец или с хуманитарен статут да поиска да се събере с членовете на своето семейство на територията на България;

  чл. 36 ЗУБ – относно правата на чужденците с хуманитарен статут у нас;

  чл. 38 ЗУБ – относно правото на бежанец, на човек с предоставено убежище или с хуманитарен статут да кандидатства за българско гражданство;

  чл. 40 ЗУБ – относно правото на получилите закрила на лични документи;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Невена Христова

Невена Христова

автор

Невена е завършила международни отношения в Софийския университет (с магистърска степен) и има магистратура по Международно и европейско публично право от Университета Тилбург в Холандия (2012). Тя има опит като агент ресурси в международна ИТ компания, както и като консултант по европейски проекти. От ноември 2013 г. тя е и автор на pravatami.bg по същите причини – защото вярва, че повишаването на правната култура на българското общество е правилният път напред и иска да участва със знанията и уменията си в неговото проправяне.

Свързани статии