Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да открия набирателна сметка?

Автор:
Как да открия набирателна сметка?

Реших да започна собствен бизнес. Ще отворя павилион за бърза закуска. Като стартиращ търговец трябва да се запозная с изискванията на закона. Аз ще бъда едноличен собственик на капитала, което означава, че фирмата ми ще бъде ЕООД. Едно от изискванията по учредяване на капиталово търговско дружество е да открия набирателна сметка, в която да внеса установения минимум от капитала.

Какво е набирателна сметка?

Набирателната сметка е предназначена за  внасяне на парични средства в капитaла на дружество, което е в процес на учредяване. Капиталът се образува чрез парични и непарични вноски и представлява общата стойност от дяловете на съдружниците. За да регистрирам дружеството в Търговския регистър, трябва да внеса установения в закона минимум от капитала. 

Освен за съхранение на пари, необходими да се внесат за новоучреденото търговското дружество, набирателната сметка служи и за увеличаването на капитала му. Мога да увеличавам капитала на дружеството по всяко време чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, приемане на нови съдружници.

Кога ми е нужна набирателна сметка?

За да стартирам бизнеса си, трябва да се регистрирам като търговец. Трябва да открия набирателна сметка и да внеса задължителния минимум от капитала на дружеството. Задължителата минимална сума, която трябва да внеса за учредяването на ЕООД, е в размер на 2 лв. Ако регистрирам дружеството (фирмата) с по-висок капитал от минималния, е небходимо да внеса 70% от капитала в набирателната сметка. В противен случай учредяването ще бъде недействително. Това означава, че ако не внеса необходимата част от капитала, регистрацията на дружеството няма да бъде успешна.

Как мога да открия набирателна сметка?

Важно е да знам, че  набирателната сметка, която ще открия, трябва да бъде на името на фирмата. Сметката може да бъде открита от мен в качеството ми на учредител, както и от лицето, което назнача за управител. Мога да упълномощя и трето лице за това. За целта ще е небходимо да предоставя пред банката следните документи:

 • учредителен договор (устав);
 • протокол от учредителното събрание;
 • решение за назначаване на управител, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват дружеството, ако не са посочени в Протокола;
 • спесимен (образец) от подписите и  копия от документите за самоличност на лицата, които ще се разпореждат със сметката;
 • нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на трето лице.

 

NB! Когато едноличният собственик на капитала е фирма (юридическо лице), ще се изисква да се представи удостоверение за актуално състояние.

След като внеса необходимия дял от капитала, банката ще  издаде удостоверение/квитанция, което ще ми послужи пред Агенция по вписвания. С този документ ще удостоверя, че съм депозирал внесения капитал в банката, която съхранява парите на фирмата.

Има ли такси и какви са те?

За откриването на набирателна сметка трябва да сключа договор при общи условия с банката. Тарифите за отриване и таксите по обслужването на набирателна сметка са различни, в зависимост от банката и действащата й тарифа към момента. Важно е да се запозная подробно с условията на банката, преди да пристъпя към откриването на сметката!

Добре е да знам, че банката трябва  да ми предостави предварителна информация за услугите, които ще ползвам.

Важно! Предварителното проучване на условията не ме обвързват със сключване на договор. 

В договора, който ще подпиша, ще бъдат определени следните условия по ползване на набирателната сметка

 • минимална изискуема наличност по сметката;
 • такси и комисионни;
 • начинът за осъществяване на комуникация между мен и банката;
 • условия за изменение, прекратяване и срок на договора;
 • други условия, свързани с откриването на сметката.

Закриване на набирателната сметка.

След като успешно впиша фирмата в Търговския регистър, трябва да  закрия набирателната сметка. Някои банки могат да изискат такса за закриване на сметката, съгласно действаща тарифа към момента.

При закриването на набирателната сметка, мога да изтегля направените вноски в капитала на дружеството. За целта трябва да представя пред банката удостоверение за актуално състояние  на дружеството (фирмата), с което се удостоверява дейността му.

Как стоят нещата, ако преждевремнно прекратя процедурата по регистрация, а вече съм открил набирателна сметка?

Трябва да представя на банката, в която съм открил набирателната сметка, протокол/решение от общото събрание за прекратяването на дружеството. Тогава имам право да получа парите, които съм вложил.

 • Източници


  Търговски закон (ТЗ):

  чл. 1, ал. 1, т. 2 – относно търговците;

  чл. 70, ал. 1, т. 6 ТЗ – относно недействителност на учредено дружество;

  чл. 113 – относно ООД;

  чл . 114 – относно форма на дружествения договор;

  чл. 116, ал. 2 – относно ЕООД;

  чл. 119, ал. 1, т. 4 – относно вписване в ТР.

  Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  чл. 16 – относно сключване на договор при общи условия.

  Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС):

  чл. 41, т. 2, буква “а” – относно предварителна информация за услугите;

  чл. 41, т. 3, буква “а” – относно предварителна информация за такси и комисионни;

  чл. 41, т. 4  – относно начина за осъществяване на комуникация;

  чл. 41, т. 6 , букви “а” и “б” – относно предварителна информация за изменение, прекратяване и срок на договора.
  Наредба № 3 на БНБ от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (Наредба № 3 БНБ):

  чл. 3, ал. 3 – относно предварителна информация;

  чл. 6, ал.3, т. 5 – относно набирателна сметка;

  чл. 5, ал. 1 – относно документите за откриване на набирателна сметка.

  Използвани като източници общите условия на следните банки:

  ОУ “Алианц Банк България” АД;

  ОУ “Уникредит Булбанк” АД;

  ОУ “Юробанк България” АД.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Боянка Рахнева

Боянка Рахнева

автор

Боянка е завършила юридическото си образование във ВТУ „Св. св. Кирил й Методий”. Проявява по-значителен интерес в областта на гражданскоправните науки. За нея е важно непрекъснато да развива своите теоритични и практически знания.
Смята, че гражданските интереси трябва да се защитават. Приема присъединяването си към екипа на Pravatami.bg като мисия, в която допринася за правното обогатяване на обществото. Подкрепя поднасянето на правна информация от всякакво естество, написана на разбираем език и достъпна за всички, като принос към развитието на обществеността!

Свързани статии