Удостоверението за актуално състояние е документ, който съдържа информация за търговското дружество, отнасяща се до:

 • седалището;
 • адреса на управление;
 • наименованието;
 • вид на юридическото лице /търговец/;
 • предмет на дейност;
 • лица, които го представляват;
 • начинът на представляване, съобразно данните, вписани в съответния регистър. 

Удостоверението за актуално състояние служи пред трети лица за удостоверяване дейността и основните обстоятелства на дадена фирма. То ми дава възможност да съм запознат с актуалното състояние на мои клиенти и партньори във всеки един момент и има качеството на официален документ. Удостоверението за актуално състояние се издава към точно определена дата и отразява моментното състояние на фирмата.

С удостоверение за актуално състояние мога да се сдобия по 2 начина: на място и по електронен път.

1. На място:

 • Отивам в най- близкия клон на Агенцията по вписванията.
 • На съответното гише казвам ЕИК и наименование на търговеца.
 • Служителят ми казва колко страници е дълго удостоверението за актуално състояние и колко лева трябва да внеса .
 • Отивам в най- близката банка и внасям съответната сума – за първа страница 5 лв, за всяка следваща – 2 лв , плюс такса за банков превод.
 • Връщам се на гише и там служителят ми издава удостоверението за актуално състояние, което подписва и подпечатва.

Важно! Мога да получа удостоверение за актуално състояние от всяко едно териториално звено на Агенцията по вписванията – например ако търговското ми дружество е със седалище Бургас, мога да получа удостоверение за актуално състояние от клона на Агенцията по вписванията в София.

2. По електронен път: