Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Данъчни облекчения, които мога да ползвам

Автор:
Данъчни облекчения, които мога да ползвам

Имам фирма или като физическо лице искам да плащам по – малко данъци. Как мога законосъобразно да намаля сумите, върху които дължа определен данък (данъчната си основа), мога да прочета по – долу.

На какви данъчни облекчения имам право като физическо лице?

Като физическо лице дължа различни по вид данъци – местни данъци като данък върху недвижими имоти, превозни средства, наследство. В определени случаи законът ми позволява да платя по-малък по размер данък или да не платя данък изобщо. Така например за  имот, който е мое основно жилище, ще дължа местен данък с 50 на сто намаление – например ако притежавам само един апартамент и данъкът за него е 30лв. ще имам право да го внасям в размер на 15лв., а ако съм с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ще плащам този данък със 75 на сто намаление. Правото си на това данъчно облекчение мога да упражня, когато подавам данъчната декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти.

Право на данъчно облекчение имам и в случаите, когато дължа патентен данък, ако отговарям на определените от закона условия. Кои са те мога да прочета тук.

На следващо място, дължа данък върху голяма част от доходите, които съм получил през годината – доходите ми от труд, от граждански договори, от договор за наем например, от дейността ми като едноличен търговец и други. Има различни законови основания, които ми дават право да намаля данъчната си основа. За тях мога да науча повече тук .

Нещо ново – мога да ползвам облекчение в размер на 1 на сто  от дължимия за годината данък, но не повече от 500лв.:

 • ако всичките ми доходи, подлежащи на облагане през годината, са придобити по банков път и
 • ако извършените от мен безкасови плащания са в размер поне 80 на сто от тези доходи.  

Как мога да ползвам тези облекчения?

Важно! Всички тези облекчения мога да ползвам, когато подавамгодишната данъчна декларация. Към нея трябва да приложа документи, които доказват твърдените от мен обстоятелства – решения на ТЕЛК/НЕЛК, документи, доказващи направените вноски за държавното обществено осигуряване или застраховка “Живот”, направените дарения и други. 

Ако имам ненавършили пълнолетие деца или отглеждам дете с увреждания, трябва да попълня специални деларации, за да ползвам данъчните облекчения. Техния размер зависи от броя на невършилите пълнолетие деца – (200лв. – при 1 дете, 400лв. – при 2 деца, 600лв. – при 3 и повече деца). За отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто увреждане – данъчното облекчение е в размер на 2000лв. Образец на тях мога да намеря на интернет страницата на НАП.  

Разбира се, ако работя на трудов договор, тези облекчения мога да ползвам чрез работодателя си, който изчислява и внася данъка върху доходите ми вместо мен. В този случай трябва да представя необходимите документи на рабодателя си в срок от 30.11 до 31.12 на съответната година. 

Важно!,За да имам право да ползвам горепосочените данъчни облекчения, трябва към датата на подаване на годишната си данъчна декларация да нямам подлежащи на принудително изпълнение публични задължения – това са например всякакви задължения за данъци или осигурителни вноски, санкции по влезли в сила наказателни постановления, глоби по електронни фишове и др. Справка за такива задължения мога да направя на интернет страницата на НАП , ако имам или си изкарам персонален идентификационен код (ПИК). Мога също така да се снабдя с Удостоверение за наличие или липса на публични задължения от офис на НАП. Tова мога да направя, като подам на хартия или електронно искане за издаване на Удостоверение в съответната териториална дирекция на НАП (ако съм физическо лице – по постоянния ми адрес, а ако е за фирмата ми – по мястото и на регистрация). Удостоверението следва да ми бъде издадено в 7-дневен срок.

На какви данъчни облекчения има право фирмата ми?

Ако все още не знам при какви условия дължа корпоративен данък и как се изчислява той, мога да прочета тук. В кои случаи мога обаче да си “спестя” част от дължимия корпоративен данък?

 • Ако наема за минимум 12 месеца на работа:
 • лице, което към датата на наемане е регистрирано като безработно за повече от една година или  
 • лице, регистрирано като безработно на възраст над 50 години, или
 • безработно лице с намалена работоспособност

Имам право еднократно в годината, в която изтича 12-ият месец, да намаля счетоводния си резултат със сумата на изплатените му трудови възнаграждения и осигуровки за държавното обществено осигуряване за моя сметка като работодател 

 • Ако фирмата ми е уредила и предоставила стипендия на ученик, придобиващ средно образование, или на студент в училище в държава – членка на Европейския съюз.. Стипендията следва да е предоставена за  не по-малко от 12 и не повече от 24 месеца, както и да са изпълнени останалите изисквания на закона. 
 • Корпоративният данък се преотстъпва изцяло (т.е. не се дължи на практика) и на специализирани предприятия на хора с увреждания (дружества или кооперации, които произвеждат стоки или предоставят услуги и определен процент от персонала им са хора с увреждания) – данъкът се преотстъпва, ако фирмата ще използва сумата за интеграция на хората с увреждания или за поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица. 
 • Право на данъчно облекчение под формата на пълно преотстъпване на корпоративен данък върху печалбата ще имам и ако предприятието ми извършва производствена дейност в общини с безработица с или над 25 на сто  по-висока от средната за страната – тези общини се определят ежегодно от министъра на финансите. 
 • Ако като работодател предоставям на служителите си ваучери за храна – социалните разходи, които прави фирмата ми за ваучерите за храна, са освободени от облагане до размера до 60 лв. месечно за всяко наето лице.
 • Също така, ако предоставям на служителите си допълнително доброволно осигуряване или доброволно здравно осигуряване, или пък застраховка “Живот” – социалните разходи на фирмата ми за тях също са освободени от облагане до размера на 60лв. месечно за всяко наето лице.
 • Освободени от облагане са и разходите, които фирмата ми прави за транспорт на служителите от местоживеенето им до месторабота и обратно.

Фирмата ми може да се ползва и от данъчни облекчения под формата на държавни помощи:

 • ако имам проект за първоначална инвестиция и отговарям на останалите изисквания на закона, мога да подам искане до Българската агенция за инвестиции за преотстъпване (неплащане) на дължимия корпоративен данък.
 • Ако съм регистриран като земеделски стопанин, мога да ползвам облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък на лица.

Как могат да бъдат ползвани тези облекчения?

Тези данъчни облекчения се ползват при подаване на годишната данъчна декларация.

Важно! За да може фирмата ми да ползва посочените по  горе данъчни облекчения трябва:

 • да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;
 • да няма задължения за санкции по влезли в сила в сила наказателни постановления, свързани с нарушаване на нормативните актове относно публичните задължения – например глоби или имуществени санкции за късно внасяне или начисляване на осигурителни вноски;
 • лихви, свързани с невнасянето в срок на тези задължения.

Изпълнението на тези изисквания трябва да удостоверя в годишната си данъчна декларация.

 • Източници

  Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

  чл.10 – относно видовете доходи, които подлежат на облагане;

  чл.22в – относно данъчно облекчение за деца;

  чл.22г – относно данъчно облекчение за отглеждане на дете с увреждания;

  чл.22д – относно данъчно облекчение за безкасови плащания

  чл.23 – относно ползването на данъчни облекчения

  чл.49, ал.1 – ал.4 – относно ползване на данъчно облекчение чрез работодател.

  Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО):

  чл.167 – относно общи изисквания за преотстъпване на корпоративен данък;

  чл.177 – относно данъчно облекчение при наемане на безработни лица;

  чл.177а – относно данъчно облекчение при предоставяне на стипендии;

  чл.178 – относно данъчно облекчение при наемане на хора с увреждания;

  чл.183 – относно определяне на общини с безработица по-висока от средната за страната;

  чл.184 – относно данъчно облекчение при производствена дейност в общини с безработица по-висока от средната за страната;

  чл.189 – относно държавна помощ за регионално развитие;

  чл.189б – относно държавна помощ за земеделски стопани;

  чл.208 – относно освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки “Живот”;

  чл.209 – относно освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна;

  чл.210 – относно освобождаване от облагане на социалните разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол.

  Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):

  чл.25 – относно данъчно облекчение при единствено жилище;

  чл.61м – относно данъчни облекчения при патентен данък.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лора Терзиева

Лора Терзиева

автор

Правото дава на човек безкрайно много възможности да се развива. За мен е предизвикателство да представя “скучното” и “сложно” право по един по – интересен и приятен начин на хората. Вярвам, че само човек, който познава своите права, може да бъде истински свободен.

Свързани статии