Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Каква отговорност нося като администратор на уеб сайт?

Автор:
Каква отговорност нося като администратор на уеб сайт?

Събуждам се една сутрин с гениалната идея да продавам плетените чорапки на баба, тъй като hand made нещата са много популярни. Решавам да ги предлагам онлайн, като за целта си създавам уеб сайт за електронен магазин. Тъй като съм администатор на този уеб сайт (можете да ме срещнете и като уебмастър), трябва да го разработя, да обърна внимание на дизайна му, за да бъде достъпен и разбираем за посетителите му, да го актуализирам редовно, да го рекламирам и т.н.

Но освен администратор на уеб сайт, аз съм и си доставчик на информационни услуги, тъй като предлагам стоки онлайн (търговия с плетени чорапи). Ето защо трябва да съм наясно и със задълженията и отговорностите си като такъв.

Кои лица са доставчици и получатели (потребители) на информационни услуги?

Доставчикът може да бъде физическоили юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество, т.е. аз съм в качеството си на доставчик на информационни услуги, тъй като предлагам онлайн плетените чорапи на баба.

Потребителят на информационни услуги може да бъде също физическоили юридическо лице,  което ползва услуги на информационниото общество с професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на информация или предоставяне на достъп до нея. С други думи, посетителите на моя сайт са в качеството си на потребители на информационни услуги.

Какви са задълженията ми като доставчик на информационни услуги?

Като доставчик на онлайн услуга (търговия с плетени чорапки) съм длъжен да предоставя безпрепятстван, пряк и постоянен достъп на посетителите на моя уеб сайт и на компетентните органи (Комисията за защита от потребителите (КЗП)) до следната информация:

 • името или наименованието си;
 • постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление;
 • адреса, на който упражнявам дейността си, ако е различен от горния;
 • данни за кореспонденция, вкл. телефон и адрес на електронна поща;
 • ЕИК;
 • информация за органа, който осъществява контрол върху дейността ми (например ако предлагах онлайн хранителни продукти, информацията следва да касае Българската агенция за безопасност на храните);
 • ДДС номер, ако съм се регистрирал по ЗДДС;
 • друга информация, предвидена в нормативен акт. 

Задължително трябва да посоча и цените за плетените чорапки, които трябва да бъдат обозначени по ясен и разбираем начин, като трябва да посоча и дали в цените са включени данъци, такси и разноски, които формират крайната цена.

Тъй като при подобен тип онлайн услуга обработвам и съхранявам информация на потребителите на уеб сайта (IP адреси, имена, имейл адреси, телефон за контакт и др.), е важно да бъда регистриран като администратор на лични данни към Комисията за защита на лични данни. Когато посетителите на моя уеб сайт поискат да получат информация за това каква тяхна информация съхранявам, трябва да мога да им я предоставя по всяко време.

Искам да направя известни плетените чорапки на баба, затова решавам да ги рекламирам

За целта изпращам рекламни съобщения за тях по електронна поща на потребителите. Много трябва да внимавам с изпращането на такъв тип „непоискани електронни съобщения“ или всеизвестните ни СПАМ съобщения. Важно за този тип съобщения е да могат да бъдат ясно и недвусмислено разпознати като непоискани още с постъпването им при получателя. Те трябва да съдържат ясна информация относно стоката, която предлагам, както и информация за промоции и отстъпки, ако предвиждам такива.

N.B.! Важно е да имам предварителното съгласие на потребителя да получава такъв тип съобщения и да внимавам да не изпратя съобщения до някое юридическо лице, което е включено към електронния регистър на юридическите лица, които не желаят да получават СПАМ съобщения към Комисията за защита на потребителите. В противен случай може да ми бъде наложена санкция (по-долу ще получиш повече информация за санкциите). 

Един от посетителите на уеб сайта ми много хареса няколко чифта чорапки и иска да ги купи за подарък за своите приятели

При сключването на онлайн договор трябва да му дам ясна и разбираема информация относно следното: 

 • стъпките при сключването на договора и тяхното правно значение;
 • дали аз ще съхранявам договора и как може да получи достъп до него;
 • средствата за установяване и поправяне на грешки, когато въвежда информация за себе си;
 • езиците, на които договорът ще се сключи.

Важно е да предоставя на своя уеб сайт и общите условия и съдържанието на онлайн договора. 

N.B.! Изисквания по-горе относно онлайн договора се прилагат задължително, когато получател на услугата е потребител, а именно:

 • физическо  лице, което купува дадени стоки или ползва определени услуги, които не са предназначени за осъществяване нито на търговска, нито на професионална дейност, и
 • физическо лице, което е сключило такъв договор, действа извън рамките на своята търговската си или професионална дейност. 

Ако наруша някое от задълженията си като доставчик на информационни услуги, какви са предвидените санкции и кой е компетентният орган да ми ги наложи?

Ако потребителят смята, че неговите права са засегнати, респ. не съм  изпълнил някое от задълженията си като доставчик, то той може да подаде жалба до Комисията за защита на потребителите

След направена проверка от тяхна страна и ако се установи, че не съм изпълнил задълженията си, може да ми бъде наложена глоба в размер от 200 лв. до 1 500 лв., ако съм физическо лице, респективно имуществена санкция в размер от 500 лв. до 2 000 лв., ако съм се регистрирал като юридическо лице или едноличен търговец, ако деянието ми не съставлява престъпление. 

Ако Комисията за защита на потребителите или сдружения за защита на потребителите решат, че съм нарушил правата на потребителите или не съм изпълнител задълженията си, то те могат да предяват следните искове:

 • за защита на потребителите за временно спиране или забрана на действия и търговски марки;
 • за обезщетения.

 • Източници

  Закон за електронната търговия (ЗЕТ):

  чл. 3 – относно кои лица са доставчици и кои получателите на информационни услуги;

  чл. 4, 5, 6, 8, 9 и 12  – относно задълженията на доставчика на информационни услуги;

  чл. 20 – относно компетентен орган да следи за спазване задълженията, респективно правата;

  чл. 22 – относно исковете за защита на потребителите;

  чл. 23 и 24 – относно санкциите.

  Закон за защита на потребителите (ЗЗП):

  пар. 13 от Допълнителните разпоредби – относно дефиницията за потребител.

  Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД):

  чл. 3 – относно администратора на лични данни;

  чл. 4 – относно кога е допустимо обработването на лични данни;

  чл. 17 – относно задължението за регистрация на администратор на лични данни към Комисията за защита на лични данни.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Моника Дафинова

Моника Дафинова

автор

Моника е юрист по образование и мечтател по призвание. За нея Правото е едно предизвикателство в търсенето на баланс между доброто и злото, нечестното и справедливото. Смята, че посредством Правото може да се достигнем до хората и да им дадем възможност да видят и другата, интересната му страна, която е достъпна и разбираема.

Свързани статии