Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Акции – каквo трябва да знам за тях?

Автор:
Акции – каквo трябва да знам за тях?

Какво е акцията? Термин, който неизменно се използва много често, но разбирам ли наистина какво означава, или просто го свързваме с бизнес, корпорации и фондови борси? Дали това е някакъв документ, парче хартия, или пък е възможно дори и да не съществува като материален обект? Какви видове акции има и как мога да инвестирам в тях, да ги купя, да ги прехвърлям? Все въпроси, които очакват своя отговор. Но нека започна с най-основния:

Какво е акция?

В правната доктрина са се наложили три основни значения на този термин. От една страна акцията представлява ценна книга (писмен документ, който материализира права). Акциите могат да се разглеждат и като част от капитала на търговско дружество. Тоест, ако аз и трима приятели учредим акционерно дружество с капитал 100 000 лева, издадем акции на тази стойност, като всяка е по 1 лев и си ги разпределим поравно, то аз ще притежавам акции на стойност 25 000 лева или ¼ част от капитала. На трето място акцията се определя и като самото членствено правоотношение на акционер, показва правата и задълженията в качеството ми на акционер.

Първото значение разкрива най-съществените характеристики на акцията. Исторически това значение се е наложило при формирането на първите акционерни дружества. Закупуването на акциите е било просто една инвестиция и е било важно лицата да могат лесно да влязат в нея, както и лесно да я прехвърлят впоследствие. Именно поради тази причина се налага и уреждането на акциите като ценни книги – те се прехвърлят лесно и бързо.

Днес Търговският закон казва, че акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална стойност в капитала

А какво е номинална стойност?

Това е стойността (числото), което е записано върху самата акция. Същото е и при парите – когато имам банкнота с числото 20 върху нея означава, че притежавам 20 лева. При акциите обаче има и друга важна стойност, наричана емисионна – най-просто казано това е стойността (сумата), за която ще закупя акцията. Тя може да е равна на номиналната или по-голяма, както е най-често, но не може да е по-малка. Например купувам акция, на която е записано числото 10, но аз плащам 12 лева. Тази разлика отива във фондове на дружеството и спомага то да натрупа по-голямо начално имущество. Когато акциите на дружество се търгуват на борсата, то тогава те имат и пазарна стойност.

Какви видове акции има?

Съществува едно основно деление на акциите на налични и безналични. Всъщност само наличните акции са ценни книги. Безналичните акции представляват само права, те не са материализирани в някакъв определен документ.
Наличните акции се поделят на:

 • Поименни акции и акции на приносител

При поименните акции името на първия притежател е посочено върху самата акция. При всяко прехвърляне се записва и името на новия притежател, а самото прехвърляне става чрез джиро. То представлява сделка, която се сключва в определена форма. Състои се в това името на новия собственик на акцията (приобретател) да се изпише на гърба да акцията и да се постави подписът на предишния притежател (прехвърлител). След това и самата акция се предава. Заедно с него обикновено страните сключват и договор, които урежда отношенията между тях и показва защо всъщност прехвърлям акцията – мога да я продам и да взема пари за нея (договор за покупко-продажба), да я даря на мой близък (договор за дарение) и т.н.

Върху акциите на приносител не се изписва името на собственика. Ако в мен се намират самите акции (упражнявам фактическата власт върху тях), то аз ги притежавам и тяхното прехвърляне става, като ги предам. Предаването обаче не е достатъчно като действие. За валидността на договора страните сключват договор (например продажба).

 • Обикновени и привилигировани акции

Ако притежавам обикновени акции, ще имам 3 основни права, които се свързват с всички акции и няма да имам допълнителни привилегии. Това са:

 • Правото да получа част от печалбата на дружеството (наричано още право на дивидент), което е и основното ми имуществено право като акционер. Ако в края на каледнарната година фирмата е на печалба , то аз имам право на част от нея, съразмерна с броя на притежаваните от мен акции. Ако печалбата е 100 000 лева, общият брой на акциите 1000, а аз притежавам 60 от тях, то ще получа 6000 лева печалба.
 • Право на глас. Чрез него участвам в Общото събрание и във взимането на решения по всички важни въпроси.
 • Право да получа дял, в случай че дружеството бъде прекратено чрез ликвидация (ликвидационен дял). Такъв дял мога да получа само ако са останали пари след като се покрият всички задължения към кредиторите (напр. банки).

При привилигированите акции, както личи и от наименованието им, получавам по-голям набор от права. В закона има няколко изрично предвидени възможни привилегии. Например предвидено е, че може да се издават акции с право на гарантиран дивидент. Това означава, че ще аз ще получа дивидент независимо дали дружеството е реализирало печалба, или не. При обикновените акции това не е така – дивидент ще получа само ако дружеството е на печалба след приключване на календарната година. Могат да се издават и акции с предвиден допълнителен дивидент. Разликата с предходните е, че трябва да има печалба, за да мога да получа допълнителния си дивидент, но той се дължи преди всички останали. Аналогично могат да се издават и акции с гарантиран и допълнителен ликвидационен дял.

Това са основните права, които бих получил/а като акционер. От своя страна, аз имам едно основно задължение – да заплатя закупените от мен акции. Отговорен/а съм само до размера на закупените от мен акции и ако дружеството задлъжнее (изпадне в несъстоятелност) от мен няма да може да се иска нищо допълнително.

 • Източници

  Търговски закон (ТЗ):

  чл. 161 – относно капитал и акции на АД;

  чл. 162 –  относно номинална стойност на акция;

  чл. 175 – относно определение на акция;

  чл. 176 – относно емисионна стойност на акции;

  чл. 178 – относно видове акции;

  чл. 182 – относно привилигировани акции;

  чл. 185 и 186 – относно разпореждане с акции.

  Коментар на /Търговския закон, книга трета – Огнян Герджиков, издателство: СОФИ-Р, 1998 г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Натали Тодорова

Натали Тодорова

автор

Натали учи право в СУ „Св. Климент Охридски“. Допадат й предизвикателствата, с които я сблъсква правото, както и начинът, по които развива мисълта и креативността й. Смята, че информираността и правната култура на гражданите са ключът към изграждането на силно и дейно общество. В свободното си време обожава да чете и да спортува , а пътуванията са голямата й страст. Харесва й всеки ден да научава или прави нещо ново и различно.

Свързани статии