Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какви са правата и задълженията ми като обявен в несъстоятелност търговец?

Автор:
Какви са правата и задълженията ми като обявен в несъстоятелност търговец?

Криза! Поради едни или други причини се случи така, че всичко се сгромоляса с гръм и трясък. Спрямо мен беше открито производство по несъстоятелност, а впоследствие бях обявен в несъстоятелност. Какви са правата и задълженията ми?

Решение за обявяване в несъстоятелност

Дори и срещу мен да бъде образувано производство по несъстоятелност, аз все още не съм обявен за несъстоятелен търговец. Необходимо е съдът да установи това с решение. До този мрачен развой на ситуацията се стига в следните случаи:

 • когато при постановяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност е очевидно, че продължаването на дейността ми като търговец би увредило масата на несъстоятелността, съдът може да ме обяви в несъстоятелност и да прекрати дейността ми едновременно с постановяване на решението за откриване на производството или по-късно, но преди да е изтекъл срокът за предлагане на оздравителен план. Масата на несъстоятелността включва:
  • имуществените права, които притежавам като търговец към датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност;
  • имуществените права, придобити от мен като търговец след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност.
  • Ако съм ЕТ или неограничено отговорен съдружник в събирателно или командитно дружество, в нея се включват и една втора част от вещите, правата върху вещи и паричните влогове – съпружеска имуществена общност, т.е. тези, които със съпруга ми притежаваме съвместно в резултат на придобиване от брака. Не се включва обаче несеквестируемото ми имущество.
 • когато при постановяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност спрямо мен наличното имущество в масата на несъстоятелността е недостатъчно за покриване на началните разноски за издръжка на производството, като напр. възнаграждение на синдик и др;
 • когато в предвидения за това 1-месечен срок от обявяване на определението за одобряване на списъците на приетите вземания в ТР срок не е предложен оздравителен план или когато има одобрен такъв план, но аз не изпълнявам задълженията си по него.

Какви последици има решението за обявяване в несъстоятелност?

С решението за обявяване в несъстоятелност съдът:

 • постановява прекратяване дейността на предприятието ми;
 • постановява обща възбрана и запор върху имуществото на предприятието, което ще рече, че не мога да се разпореждам свободно с него;
 • прекратява правомощията на органите на дружеството, напр. на съвета на директорите на АД;
 • лишава ме от правото да управлявам и да се разпореждам с имуществото, включено в масата на несъстоятелността и постановява започване на осребряването и разпределянето му.

Решението се вписва в търговския регистър, а аз имам право да го обжалвам в 7-дневен срок от вписването пред съответния апелативен съд, като подадената от мен жалба не спира изпълнението му.

След обявяването ми в несъстоятелност, моите кредитори ще могат да искат аз да изпълня задълженията си към тях. Тези искания обаче се предявяват пред съда, за което има предвиден и срок.

Решението обаче поражда и специфични задължения за мен като коректен работодател. В едномесечен срок от вписването на решението следва да:

 • прекратя трудовите договори на работниците и служителите в предприятието,
 • изпратя уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите,
 • издам необходимите документи за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход,
 • изготвя справките за лицата с право на гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя,
 • предам ведомостите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Какви са правата ми като обявен в несъстоятелност длъжник?

Като обявен в несъстоятелност длъжник имам следните права:

 • да обжалвам постановлението за възлагане на дадена вещ от масата на несъстоятелността, продадена в хода на осребряването на имуществото в 7 – дневен срок от датата, на която ми е съобщено постановлението; 
 • да подам възражение срещу изготвената от синдика сметка за разпределение в 14-дневен срок от поставянето й на определеното за целта видно и общодостъпно място в съда. Разпределение се извършва, когато в масата на несъстоятелността се съберат достатъчно парични средства за пълно или частично удовлетворение на кредиторите, напр. в резултат на продажба на имот от масата на несъстоятелността в процедурата по осребряване.
 • да получа имуществото, останало след прекратяване на производството по несъстоятелност спрямо мен, както и търговските книги;
 • да сключа извънсъдебно споразумение с кредиторите си във всяко положение на производството, дори и преди обявяването ми в несъстоятелност, но след съставянето на списъците на приетите вземания, при все че същите са влезли в сила. Това става чрез договор в писмена форма, като, ако същият отговаря на изискванията на закона, съдът прекратява производството по несъстоятелност. Важно да знам е, че ако не изпълнявам задълженията си по договора, мои кредитори, които имат не по-малко от 15 % от вземанията,ф могат да поискат възобновяване на производството.

Мой близък със съжаление в гласа ми каза, че обявяването в несъстоятелност е като клеймо, като белег от жигосване през Средновековието, който остава за цял живот. Така ли е наистина? Та аз съм пълен с идеи! Законът поставя някои отграничения. Трябва да знам, че нямам право да бъда:

 • прокурист;
 • едноличен търговец;
 • управител на ООД;
 • член на съвет на директорите, на управителен или надзорен съвет на АД.

Тези ограничения са в сила, ако като физическо лице или неограничено отговорен съдружник съм обявен в несъстоятелност, както и ако съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Възстановяване в права

Тези последици може да бъдат заличени и отменени занапред, ако бъдат възстановени правата ми. Предпоставка за това е да не съм осъден за банкрут (умишлен фалит) и да са изплатени напълно приетите в производството по несъстоятелност вземания, заедно с лихвите и разноските по тях. За целта трябва да подам писмена молба до съда по несъстоятелността. Тя се обявява в търговския регистър и всеки един от кредиторите ми може да възрази срещу нея. Ако това се случи, ни призовават на съд. Важно да знам е, че ако съдът уважи молбата ми, решението влиза веднага в сила и никой от кредиторите ми, колкото и недоволен да е, не може да го обжалва. Ако ли пък молбата ми бъде отхвърлена, мога да обжалвам решението за отхвърлянето й в 7-дневен срок, като ако имам лошия късмет и жалбата ми да бъде отхвърлена, мога да подам нова молба за възстановяване след 1 година.

Актуализира: Виктория Пенчева

 • Източници

  Търговски закон

  чл. 21 – относно прокуриста;

  чл. 57 – относно ЕТ;

  чл. 141 – относно управителя на ООД;

  чл. 234 – относно членовете на съветите на АД;

  чл. 614 – относно какво е маса на несъстоятелността и какво включва тя;

  чл. 630, ал. 1; чл. 632; чл. 710 – 714 – относно решението за обявяване в несъстоятелност;

  чл. 717 з – относно постановлението за възлагане;

  чл. 722, 727, 728 – относно възражението срещу сметката за разпределение;

  чл. 735 – 736 – относно останалото след прекратяване на производството имущество;

  чл. 740 – относно извънсъдебното споразумение с кредиторите;

  чл. 747 – 756 – относно възстановяването в права;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии