Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как се прави ликвидация (закриване) на фирма?

Автор:
Как се прави ликвидация (закриване) на фирма?

Не знам как се случи, но така се получи. Динамично променящите се икономически условия  и рисковете, които постоянно дебнат в търговския оборот, доведоха до преустановяване дейността на търговското дружество, в което съм съдружник. За да изчезне то “от лицето на света”, законово се започна ликвидация. Какво представлява ликвидация (закриване) на фирма и кога се стига до нея?

NB! По-долу мога да науча полезна информация, но в подобна ситуация най-умното решение е да се обърна към специалисти. Мога да направя това бързо на тази страница и да получа адекватно съдействие на добра цена.

Какво е това ликвидация?

Ликвидацията е уредена в закона като “последен етап от съществуването” на едно търговско дружество (ТД). До нея се стига тогава, когато то е преустановило търговската си дейност – спряло производството, не приема нови поръчки, не участва активно на пазара. В процеса на ликвидация трябва да се извършат поредица от действия, вменени на “главното действащо лице” – ликвидатора. Целта е да се:

 • довършат текущите сделки – изпълнение на поети задачи/задължения и събиране на дължими вземания;
 • съберат вземания с извъндоговорен произход като невнесени вноски от съдружниците/акционерите например;
 • изплатят изискуеми частноправни и публичноправни задължения към кредитори като неизплатени данъци и такси към държавата и общините напр.;
 • осребри имуществото на ТД – тоест разпродаването на всичко, което дружеството притежава, напр. имоти, МПС-та, готова продукция и превръщането му в пари;
 • разпредели това, което е останало след издължаването на кредиторите, между съдружниците;
 • заличи дружеството от Търговския регистър (ТР), с което производството се прекратява и ТД престава да съществува.

Важно! Ликвидацията като “край” на ТД трябва да различавам от несъстоятелността – един друг възможен завършек. Тя е принудително прекратяване на ТД, когато то е неплатежоспособно/свръхзадлъжняло. Тук, при ликвидацията е обратното, тъй като се предполага, че парички има. Ако се установи, че няма, ликвидаторът е длъжен да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност. Това може да направи и всеки кредитор по всяко време. С влизане в сила на решението за откриване производство по несъстоятелност, производството по ликвидация се прекратява.

Доброволна и принудителна ликвидация или как и кога се стига до нея?

Именно защото пари се предполага, че има,  към ликвидация се преминава доброволно, а в изрично предвидени от закона случаи – принудително.  

 1. Доброволна ликвидация има, когато прекратяването на ТД е резултат от нашата воля (на съдружниците/акционерите). Както в нашия случай – с останалите взехме решение да преустановим дейността си. В учредителния акт може да е записано, че ТД ще се прекрати след изтичане на определен срок, сбъдване на някакво условие, изпълнение на някаква цел и при настъпването им не вземем решение за продължаването му. Доброволна е ликвидацията и при преобразуване чрез отделяне и разделяне.

Важно! Мнозинството при вземане на решение зависи от формата на ТД. (При персоналните – събирателно и командитно ТД е необходимо единодушие, при ООД – ¾ от капитала, а при АД – ⅔ от представения на събранието капитал.)

 1. Принудително по административен път се прекратява ТД, когато му се отнеме лиценза за извършване на съответна търговска дейност, която е негов основен предмет. Принудителна е и ликвидацията въз основа на съдебно решение:
 • когато учредяването на дружество е обявено за недействително;
 • при персоналните ТД (събирателно и командитно) – по искане на кредитор на съдружник, който не е могъл да се удовлетвори принудително от движимото му имущество и е наложил запор върху дружествения му дял;
 • при ООД – по искане на ⅕ от съдружниците, когато важни причини налагат това, напр. когато дяловете на съдружниците са 50% на 50% и не могат да постигнат съгласие при гласуване на решения; по искане на прокурора, когато ООД преследва забранени от закона цели  или когато три месеца няма вписан в ТР управител;
 • при АД – по искане на прокурора, когато АД преследва забранени от закона цели, броя на членовете на някой от управителните му органи е под законовия минимум в продължение на 6 месеца или размерът на капиталът му е спаднал под размера на записания в устава и в срок от 1 г. не е взето решение за намаляване на капитала, прекратяване или преобразуване на дружеството.

Срокът за извършване на ликвидацията се определя от назначаващия ликвидатор и при необходимост може да се удължи.

Правни последици от обявяване на ТД в ликвидация?

Промяна на фирмата

Тъй като както нашите клиенти – потребителите, така и другите участници на пазара трябва да знаят, че сме преустановили дейността си и в момента само довършваме на висящите ни задачи, законът изисква промяна в нашата фирма (наименованието, с което се обозначаваме). Към нея трябва да впишем в ТР добавката “в ликвидация”. 

Промяна на функциите на дружествените органи

Независимо от вида на ТД при ликвидация настъпват няколко основни промени във функциите на органите му.

 • Управителните органи престават да действат, тъй като управлението и представителството на ТД се осъществява от ликвидатора/ите.
 • Ръководният орган (общност на съдружниците/ общо събрание) продължава да функционира, но някои от правомощията му са ограничени с оглед положението на дружество. Той не може да променя предмета на дейност или фирмата на ТД, изменя капитала, открива нови клонове и др. Наред с това придобива нови правомощия, свързани с ликвидацията, например определяне възнаграждението на ликвидатора, промяна срока на извършване на ликвидацията и др.
 • Контролните органи (надзорен съвет при АД, контрольор/и при ООД) следят дейността на ликвидатора и имат право на достъп до книгите на дружеството с оглед проверката на извършваните по ликвидацията действия. При персоналните ТД всеки съдружник може да упражнява контрол и да изисква информация.

Промяна в правата и задълженията на съдружниците/акционерите

През времето на ликвидация ТД продължава да съществува, аз съм си съдружник и продължавам да имам права и задължения, но те се променят, като:

 • губя правото си на част от печалбата (право на дивидент), тъй като ТД не извършва дейност, съответно няма от какво да печели;
 • правото ми на ликвидационен дял преминава в активно състояние – т.е. ще имам парично вземане за част от стойността на дружественото имущество, ако след  удовлетворяване на кредиторите е останало такова; неговият размер се определя от размера на участието ми в капитала на ТД;
 • върху мен продължава да тежи задължението ми за неизплатени вноски;
 • аз и други съдружници/акционери, които имаме 1/20 част от капитала можем да искаме смяна на ликвидатора от съда (при ООД – съдружниците, които имат 1/10 от капитала могат да искат смяна на ликвидатора).

Важно! Прекратяването на дейността на ТД и назначаването на ликвидатор подлежи на вписване от него в ТР.

 • Източници

  Търговски закон (ТЗ):

  чл. 9 ТЗ – относно промяната на фирмата при ликвидация;

  чл. 266, ал. 1 и чл. 268, ал. 1 ТЗ – относно понятието ликвидация;

  чл. 266, ал. 2 ТЗ – относно срока за извършване на ликвидация;

  чл. 266, ал. 3 ТЗ – относно вписването на ликвидацията в Търговския регистър;

  чл. 269 ТЗ – относно управлението и представителството на ТД от ликвидатора;

  чл. 611 ТЗ – относно преминаването от производство по ликвидация към производство по несъстоятелност.

  Закон за търговския регистър (ЗТР):

  чл. 15, ал. 6 ЗТР – относно вписването на ликвидацията в Търговския регистър.

  Антонова, А. Ликвидация на търговски дружества. С.: Сиела, 2012.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии