Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кредит овърдрафт – разкодиран!

Автор:
Кредит овърдрафт – разкодиран!

Получавам заплатата си по банкова сметка. Иска ми се по тази сметка да разполагам с допълнителни средства, в случай че ми се наложат извънредни плащания или по – големи покупки преди да съм получил заплатата си. Затова отидох до банката и служителите ми предложиха за нуждите ми да използвам овърдрафт. Какво трябва да знам за този вид кредит, за да взема информирано решение?

Овърдрафт?

Съгласно закона овърдрафт е вид потребителски кредит, при който банката изрично ми предоставя възможност да ползвам средства, превишаващи наличността (салдото) по разплащателната ми сметка. Така на практика, когато изхарча парите по банковата си сметка, започвам да харча тези, отпуснати ми по договора за овърдрафт. Законът урежда и т.нар свръховърдрафт, при който банката мълчаливо (без изрична уговорка между мен и банката) ми предоставя възможност да използвам средства, надвишаващи наличнотта по сметка ми или договорения размер на овърдрафт. 

Договорът за овърдрафт може да бъде сключен за различен срок. Добре е да знам, че мога да се ползвам от защитата, която ми дава Законът за потребителския кредит, само когато е уговорено овърдрафтът да се погасява в срок по – дълъг от три месеца. 

С какво този кредит е по-особен?

В практиката на търговските банки са се наложили общи условия за отпускане и издължаване на кредита под формата на овърдрафт. Овърдрафтът има няколко особености, които го отличават от другите кредити:

 • за отпускане на кредита банката изисква да имам открита разплащателна сметка в същата; 
 • за отпускане на кредита банката изисква да декларирам, че ще осигурявам ежемесечни постъпления по сметката – най – често от заплата, пенсия и други; 
 • за отпускане на кредита често трябва да учредя обезпечение в полза на банката – на пример залог върху бъдещите ми вземания по сметката; 
 • ползваната част от кредита се погасява служебно при постъпване на суми по сметката; 
 • при частично или пълно погасяване на кредита същият може да бъде ползван отново до разрешения размер; 
 • лихва се начислява само върху фактически ползваната сума от кредита;
 • трябва да осигурявам средства по разплащателната си сметка поне за погасяване на лихвата; 
 • няма да мога да ползвам кредита,, ако върху сметката ми бъде наложен запор 
 • банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем при настъпване на определени условия – например заплатата ми престане да бъде превеждана по посочената сметка, трудовото ми правоотношение бъде прекратено или пък спра да плащам вноските си по друг кредит в същата банка; 
 • при пълно погасяване на използваните суми по кредита, на лихвите и таксите мога да направя искане за прекратяване на овърдрафта; 
 • обикновено овърдрафт се отпуска за определен срок, който се подновява автоматично, ако всички такси и лихви са погасени и никоя страна не е отправила искане за прекратяване на договора. 

Имам право на информация!

Както при другите договори за потребителски кредит, и при овърдрафта имам право да получа информация преди да взема решение дали този продукт е подходящ за мен. Информацията се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за договорите за овърдрафт. Информацията ми се предоставя безвъзмездно, на хартиен или на друг траен носител, по ясен и разбираем начин. При поискване банката ми предоставя безвъзмездно освен информацията и екземпляр от проекта на договора за овърдрафт.  Законът съдържа изисквания към съдържанието на договора. Договорът за овърдрафт може да бъде сключен за определен срок или за неопределено време. В последния случай мога да прекратя договора във всеки момент, без да дължа такси, освен ако не е уговорен срок за предизвестие (той не може да бъде по – дълъг от 1 месец). Банката  е длъжна да ми предоставя редовно на хартиен или на друг траен носител извлечение от сметката, съдържащо информация за използваните суми по кредита. Тя също така следва да ме информира за всяко увеличение на лихвения процент или на дължимите разходи преди тяхното влизане в сила. Добре е да знам, че ако банката ми изпрати уведомление на последния посочен от мен адрес, ще се считам за уведомен (независимо дали реално живея на адреса). С банката може да уговорим уведомлението да се съдържа в извлечение от сметката ми, когато промяната на лихвата се дължи на промяна в референтен лихвен процент (т.нар. SOFIBOR, EURIBOR) В тези случаи информацията за референтния лихвен процент трябва да е разгласена публично и да може да се намери в обектите на банката. 

Мога ли да погася овърдрафта предсрочно?

Банката не може да ми откаже да погася предсрочно отпуснатия кредит под формата на овърдрафт. Важното е, че банката няма право на обезщетение или неустойка, когато погасявам предсрочно овърдрафта.

Освен тези имам всички останали права, които имам съгласно в случаите, в които тегля потребителски кредит.

Да обобщим накрая:

Овърдрафтът се отпуска по сметката ми, но ако нямам нужда от допълнителни средства, може никога да не го използвам. Така и никога няма да дължа лихва за отпуснатия кредит. Обикновено размерът на кредита зависи от размера на месечните постъпления по сметката ми – например от размера на заплатата ми. При постъпване на средствата по сметката ми веднага с тях ще бъде погасен използваният кредит. Но ако на падежната дата (датата, на която трябва да върна кредита) по сметката ми няма постъпления, банката ще започне да начислява заедно с редовната лихва и наказателна лихва.

 • Източници

  Закон за потребителския кредит (ЗПК):

  чл. 3 ал.2 относно приложимост на ЗПК към овъдрафт;

  чл. 12 ал.1 относно съдържанието на договора за овърдрафт;

  чл. 12 ал.2 относно прекратяването на договора за овърдрафт;

  чл. 15 относно информацията, която кредиторът трябва да предоставя;

  чл. 32, ал.2 относно предсрочно погасяване на овърдрафт;

  чл. 32, ал.3 относно недължимост на неустойка и обезщетение при предсрочно; погасяване

  ДР § 1 т. 7относно същността на овърдрафт.

  Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС):

  ДР § 1 т.15а относно същността на овърдрафт;

  ДР § 1 т.29а относно същността на свръховърдрафт.

  Общи условия за предоставяне на кредит овърдрафт на “Банка ДСК” ЕАД

  Общи условия на “Първа инвестиционна банка” АД за предоставяне на банков кредит – овърдрафт по разплащателна сметка на физически лица

  Общи условия за предоставяне на потребителски кредит – овърдрафт по банкова карта на физически лица на “Сибанк” ЕАД

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лора Терзиева

Лора Терзиева

автор

Правото дава на човек безкрайно много възможности да се развива. За мен е предизвикателство да представя “скучното” и “сложно” право по един по – интересен и приятен начин на хората. Вярвам, че само човек, който познава своите права, може да бъде истински свободен.

Свързани статии