Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Банкова тайна – какво пази?

Автор:
Банкова тайна – какво пази?

Клиент съм на търговска банка – имам кредит, влог, разплащателна сметка. Като прагматичен човек със собствен бизнес се възползвам от удобството на предлаганите различни финансови услуги. Чувствам се сигурен, защото знам за съществуването на “банкова тайна” и че тя ме “пази”. Какво включва банковата тайна? В какви случаи тази тайна може да бъде разкрита?

Банкова тайна

Законът определя банковата тайна като всички факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. Банкова тайна е например сумата, която имам по сметката си, внасянията и тегленията, които съм правил или по-общо казано цялото движение по сметката ми. Не е обаче банкова тайна номерът на банковата ми сметка, тъй като сам по себе си не дава информация нито с какви средства разполагам, нито какъв е техният произход.

Какво пази банковата тайна?

Ако съществуваше публично достъпен регистър с адресите, ЕГН или паричните средства на хората, светът би бил опасно място за съществуване и инвестиране. Именно с оглед сигурността на гражданите и защитата на техните интереси, законът ограничава достъпа до всяка информация, чието узнаване може да доведе до увреждане. Такава информация е банковата тайна. Служителите на банката са длъжни да не разгласяват или използват такава информация, вкл. и след прекратяване на трудовите си правоотношения с банката.

Кога е допустимо разкриване на банковата тайна? Пред кого?

Както при всяка друга тайна и при банковата тайна съществува възможност тя да бъде разкрита (да падне), но само за определени в закона цели и по установения за това ред. Това може да стане: с мое съгласие; по решение на съда; когато е необходимо за изясняване на обстоятелства по разглеждане на дело; при несъстоятелност на банката, на която съм клиент.

 • С мое съгласие

От собствената ми преценка зависи дали и по какъв повод ще предоставя достъп до банковата тайна на друго лице или фирма. Не е предвидена форма на съгласието, но с оглед сигурността ми, всяка банка е необходимо да изисква най-малко писмена форма. В общите условия на банката може да е предвидена и нотариално заверена форма. Мога например да предоставя извлечения по сметката си, по която ми се превежда трудовото възнаграждение, ако се опитвам да докажа, че такова не е плащано за определен период от време.

 • По решение на съда

Компетентен да се произнесе по въпроса е районният съд. Той се произнася в срок до 24 часа от постъпване на искането, като определя периода, за които се предоставя информация – например извлечение по разплащателната ми сметка за периода 30.01.2016 г. – 30.04.2016 г. Решението на съда не подлежи на обжалване. Органите, които могат да искат разкриването на банковата тайна, са:

  • прокурора – при данни за извършено престъпление, например ако съм обвиняем за длъжностно присвояване;
  • министъра на финансите или упълномощено от него длъжностно лице – при постъпило от друга държава искане за обмен на информация във връзка с данъчното облагане;
  • директора на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) – 1. когато не съдействам при извършването на проверка или ревизия; водената от мен отчетност е непълна или недостоверна; 2. когато отчетната ми документация е унищожена, независимо от причината за това – станал е пожар в офиса или умишлено съм я унищожил;
  • Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – когато срещу мен се извършва проверка;
  • директора на Агенция за държавна финансова инспекция или упълномощено от него длъжностно лице – ако възпрепятствам извършването на контролна дейност или има данни за липси; липсва счетоводна отчетност или тя е непълна или недостоверна; отчетната ми документация е унищожена;
  • директора на Агенция “Митници” и началниците на митниците – при осуетяване на митническа проверка или установяване на митническо нарушение;
  • директорите на Главна дирекция “Национална полиция” и Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” на МВР – за целите на разкриването и разследването на престъпления;
  • председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” – с оглед защитата на националната сигурност;
  • изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) – при обмен на информация с органи по приходите на други държави-членки.
  • Фонда за гарантиране на влоговете в банките и синдика на банка в производство по несъстоятелност.

Без решение на съда, търговската банка е задължена по закон да предостави информацията, представляваща банкова тайна на:

 • изпълнителния директор на НАП относно доходите от спестявания във връзка с обмена на информация между държавите; 
 • главния прокурор или на оправомощен от него заместник при наличието на данни за организирана престъпва група или изпиране на пари.
 • Българската народна банка (БНБ) във връзка с поддържаната от нея информационна система за паричните задължения на клиентите.
 • Във връзка с разглеждането на (гражданско/административно) дело

Съд, пред който се разглежда такова дело, може да разреши разкриването на банковата тайна, когато това е необходимо за изясняване на обстоятелствата по делото. 

 • При несъстоятелност на банката

Ако бъде открито производство по несъстоятелност на банката, чийто клиент съм банковата “тайна” относно мен ще бъде оповестена на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, ако по някакъв начин аз съм допринесъл за това състояние или съм предприел действия в противоречие със закона: имам влог или кредит при привилигировани лихвени условия, в отклонение от общите условия на банката; извършил съм прехвърляне на вземане или прихващане след поставяне на банката под специален надзор; имам необезпечен кредит или с обезпечение в по-нисък размер от необходимия с оглед размера на кредита; обезпечението по кредита ми не е учредено надлежно; плащанията по кредита ми са просрочени.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии