Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Общински съвет – “малкият парламент” в общината

Автор:
Общински съвет – “малкият парламент” в общината

Ако кметът е органът на изпълнителна властна местно ниво, то общинският съвет е орган, който я може условно да оприличим на законодателен. Това е така, защото както Народното събрание приема закони, които са задължителни за привеждане в изпълнение от Министерския съвет, така и общинският съвет приема наредби, които пък кметът е задължен да приведе в изпълнение. Така общинският съвет „законодателства“ в рамките на общината, в която е избран.

Как се избира общински съветник? Активно и пасивно избирателно право.

За да имам право да гласувам на изборите за общински съветници (това е моето т.нар. активно избирателно право), трябва да отговарям на следните условия:

 • да съм български гражданин, който е навършил 18 години към изборния ден включително;
 • да не съм поставен/а под запрещение;
 • да не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
 • да съм живял/а най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

NB! Имам право да дам гласа си и ако съм гражданин на друга държава членка на Европейския съюз и съм навършил/а 18 години към изборния ден включително, не съм поставен/а под запрещение, не изтърпявам наказание лишаване от свобода, имам статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял/а съм най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не съм лишен/а от правото да избирам в държавата членка, на която съм гражданин. 

Същите са условията и при избор на кмет.

За да се кандидатирам за общински съветник и да участвам в изборните листи, условията са следните: 

 • да съм български гражданин;
 • да съм навършил/а 18 години към изборния ден включително
 • да не съм поставен/а под запрещение;
 • не изтърпявам наказание лишаване от свобода;
 • да съм живял/а най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място;
 • или да съм гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, навършил/а 18 години към изборния ден включително, да не съм поставен/а под запрещение, да не изтърпявам наказание лишаване от свобода, имам статут на продължително или постоянно пребиваващ/а в Република България, живял/а съм най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, не съм лишен/а от правото да бъда избиран/а в държавата членка, на която съм гражданин.

Какви са правомощията на общинския съвет?

Своите правомощия общинският съвет има право да упражнява само в рамките на общината, в която е избран. Основните са: 

 • определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;
 • приема и изменя годишния бюджет на общината;
 • определя размера на местните такси;
 • приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
 • определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
 • приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея; 
 • приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 • определя изисквания за дейността на гражданите и юридическите лица (фирми, сдружения, фондации) на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура – например всеки общински съвет приема индивидуално за всяка община наредба за опазване на зелената система;
 • прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 • приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 • упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
 • определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община и др.;
 • може да избира обществен посредник – фигура, която се доближава по своята същност много до омбудсмана, тъй като основната му длъжност е да съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация; 
 • може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд. 

В изпълнение на своите правомощия общинският съвет издава следните актове – правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

Кой осъществява контрол върху дейността на общинския съвет?

Контрол върху дейността на общинския съвет осъществяват кметът и областният управител. Областният управител упражнява контрол по законосъобразност на актовете на органите на местно самоуправление – кмета и общинския съвет. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. На практика областният управител може да прецени дали актът е издаден в рамките на компетентността на органите, спазена ли е формата на акта, изпълнени ли са всички процесуални правила или пък дали има противоречие с правни норми от по-висш порядък или като цяло противоречи на целите на закона. 

От друга страна, кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Това означава, че кметът има правомощието да преценява както дали актовете на общинския съвет отговарят на изискванията на закона (законосъобразност), така  и дали са приети навременно и дали приемането им е икономически и социално оправдано (целесъобразност). Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии. Това е така с цел да се съхрани баланса между двата органа и кметът да не може да се меси напълно в дейността на съвета.

 • Източници

  Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):

  чл. 21, ал. 1 основни правомощия на общински съвет;

  чл. 21а, ал. 1– относно възможност за избиране на обществен посредник;

  чл. 21а, ал. 2 – относно същността на фигурата обществен посредник;

  чл. 45, ал. 4 във връзка с чл. 31, ал.1, т. 5, Закон за администрацията – относно осъществяваният контрол върху актове на общински съвет от областния управител;

  чл. 45, ал. 5 – относно възможността на кмета да контролира дейността на общински съвет.

  Закон за администрацията (ЗАдм.):

  чл. 31, ал.1, т. 5 – основание на извършвания от областния управител контрол.

  Изборен кодекс (ИК):

  чл. 396 – относно активното избирателно право;

  чл. 397 – относно пасивно избирателно право.

  Административнопроцесуален кодекс (АПК):

  чл. 146 – относно законосъобразност на административен акт.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Диляна Георгиева

Диляна Георгиева

автор

Диляна е студент по право в СУ „Св. Климент Охридски”. Има разностранни интереси – обича да спортува, да чете, да научава всеки ден по нещо ново. Интересува се и от доброволчески дейности – към момента членува в сдружение “ПраВодач”, чиято цел е да разясни неясните текстове на закона пред учениците. Харесва й винаги да е заета с ползотворни дейности – да намира смисъл в това, с което се занимава.

Свързани статии