Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения

Автор:
Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения

Имам задължения към държавата, но изпитвам финансови затруднения и не мога да се изплатя в указания срок. Затрудненията обаче често са временни и вероятно бих могъл да платя, в случай че получа известна отсрочка. Такава бих могъл да поискам от съответните държавни органи, с цел да избегна принудителното събиране на моите задължения.  

Какви възможности стоят пред мен?

На първо място, държавните органи могат да разрешат отсрочването на моето задължение. Това означава, че срокът, в който мога да платя задължението си, ще бъде удължен, т.е. задължението ми ще има нов падеж. Държавните органи могат да разрешат и разсрочването на задължението ми, което означава, че мога да платя задължението си на части. За целта задължението ми се разделя на вноски и се съставя погасителен план, като всяка от вноските ми има определен падеж – дата, на която трябва да бъде платена.

В кой момент мога да поискам отсрочване или разсрочване на задълженията си?

Задълженията към държавата могат да бъдат изпълнени доброволно в определен срок след възникването им, а след изтичането на този срок държавата може да пристъпи към принудителното им събиране. Отсрочване или разсрочване мога да поискам както в срока за доброволно изпълнение, така и при започнало принудително изпълнение на моите задължения. При принудително изпълнение е възможно да се стигне до публична продан на определени мои вещи, поради липса на налични парични средства. Важно! Отсрочване или разсрочване на задълженията си при започнало принудително изпълнение мога да поискам единствено и само преди да се стигне до продажба на моите вещи. 

Как мога да поискам отсрочване/ разсрочване на задължението си?

Това става с молба, която подавам винаги чрез съответния териториален директор на Национална агенция по приходите (НАП) в зависимост от своя адрес. Искането е по образец. Като адресат на молбата обаче  посочвам компетентния да я разгледа орган, а кой е той зависи от размера на моето задължение и от срока, за който искам отсрочване/ разсрочване. С оглед размера на задължението ми адресат на молбата ми ще е:

 1. съответния териториален директор на Националната агенция за приходите – за задължения за данъци, с изключение на акциз, както и за осигуровки в размер до 100 000 лв, при условие, че искам разсрочване/отсрочване за срок до 1 година;
 2. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите – за задължения за данъци, с изключение на акциз или осигуровки от 100 001 до 300 000 лв, или за срок до 2 години;
 3. министъра на финансите – за задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски общо в размер над 300 000 лв. или за срок повече от 2 години.

Важно! За да бъде уважено искането ми, трябва обаче да предложа като обезпечение някакъв актив (пари или суми по мои сметки, стоки, движими вещи и недвижими имоти, банкова гаранция), чиято стойност да покрива размера на главницата и лихвите на моето задължение.

За кои мои задължения НЕ е допустимо отсрочване или разсрочване?

Отсрочване или разсрочване не е допустимо за следните задължения:

Приложения и доказателства към молбата ми

Голяма част от изискуемите документи, с които трябва да подкрепя молбата си, са декларации и справки по образец, достъпни на сайта на НАП, както и на място в териториалните дирекции на НАП. Те са следните:

 • декларация за семейно и имуществено състояние на длъжника-физическо лице;
 • декларация, че търговското дружество/ ЕТ не е прекратен, в производство по ликвидация, в производство по несъстоятелност или в оздравително производство;
 • декларация, че до момента не е определен начина на продажба на вещите ми (в хипотезата на публична продан);
 • справка от работодателя за получаваните доходи от физическите лица;
 • търговците прилагат към молбата доказателства относно финансовото си състояние, които следва да се изготвят от счетоводител (прогнозен паричен поток; Финансово-икономически анализ и програма за развитие; Данни за неоперативни активи; Данни за вземанията на длъжника от трети лица; Данни за коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност);
 • справка за очакваните парични постъпления, намалени с необходимите текущи парични плащания за период от 3 месеца;
 • справка за всички публични задължения и задължения към частни кредитори;
 • декларация за наличие или липса на предоставени на лицето държавни помощи;
 • предложение за обезпечение, чиято стойност да покрива размера на главницата и лихвите на моето задължение.

Издаване на разрешението за разсрочване или отсрочване

По направеното искане за отсрочване или разсрочване се издава мотивирано решение в срок до 3 месеца, а когато компетентен е министърът на финансите – до 4 месеца. Ако държавният орган не се произнесе в срок, непроизнасянето му се счита за отказ. Както при получен изричен отказ, така и при непроизнасяне на органа в посочените срокове, имам право да обжалвам пред съответния административен съд в 14-дневен срок от получаването на решението или след изтичане на срока за произнасяне.

Решаващият орган ще преценява наличните ми парични средства, активите, които мога да осребря, както и очакваните текущи постъпления и очакваните разходи за период от три месеца.

Лихва

За периода на отсрочване/разсрочване дължа лихва в размер на основния лихвен процент, ако изпълнявам задълженията си редовно. Ако съм претърпял щети от производствени аварии или бедствия, не дължа лихва (считано от датата на бедствието).

Важно! Когато задължението ми е разсрочено и не изпълня 2 вноски съгласно погасителния си план, дължимите суми стават незабавно изискуеми.

Автор: Александра Василева

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии