Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какви са правата и задълженията ми като длъжник в открито производство по несъстоятелност?

Автор:
Какви са правата и задълженията ми като длъжник в открито производство по несъстоятелност?

Криза е! Бизнесът не върви, а фирмата постоянно закъснява с плащанията, като нерядко се случва и да не можем да платим въобще. Положението все повече и повече се влошава. Ситуацията очертава пред мен мрачната перспектива на фалита. Нощем сънувам кошмари как непознат човек влиза в предприятието и ми се представя като синдика на дружеството. Какви са правата и задълженията ми като длъжник в производство по несъстоятелност? Какви са последиците за мен?

Кой може и кой е длъжен да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност?

В един момент така се получи, че просто се случи! Спрях да плащам! По закон съм задължен в 30-дневен срок от неплатежоспособността или свърхзадължеността да поискам откриване на производство по несъстоятелност.. Неплатежоспособен съм, ако не мога да изпълня изискуемо:

 • парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването й, или
 • публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската ми дейност, напр. задължение за данъци или осигуровки, или
 • задължение по частно държавно вземане.
 • задължение за изплащане на заплати на минимум една трета от служителите ми в продължение на повече от 2 месеца.

Неплатежоспособността ми се предполага, когато съм спрял плащанията. Тя може да е налице и когато съм платил или съм в състояние да платя частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори. Свръхзадължено може да бъде само капиталово търговско дружество – ООД, АД, КДА, ако неговото имущество не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения. Към молбата прилагам:

 • препис от последния заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет и баланс към датата на подаване на молбата;
 • опис и оценка на активите и пасивите към датата на подаване на молбата;
 • списък на кредиторите с посочване на адресите, вида, размера и обезпеченията на вземанията им;
 • опис на личното имущество и имуществото съпружеска имуществена общност – ако съм едноличен търговец и неограничено отговорен съдружник в събирателно или командитно дружество;
 • копие от уведомление до НАП за започване на производство по несъстоятелност. Трябва да имам предвид, че ако не приложа такова молбата ми въобще няма да се разгледа от съда.

С молбата също така мога да предложа и оздравителен план, както и лице, отговарящо на законовите изисквания, което да бъде назначено за временен синдик, ако се открие производство по несъстоятелност спрямо мен. Не дължа държавна такса по подадената от мен молба. Тази такса се събира от масата на несъстоятелността по-късно. Молбата подавам пред окръжния съд по седалището ми като търговец лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно. Същото задължение имам и ако съм лице, представляващо фирма, напр. управител или изпълнителен директор. Прокуристът, ако съм назначил такъв, обаче не може да подаде подобна молба, а е длъжен да ме уведоми в 7-дневен срок за неплатежоспособността. Молба за откриване на производство по несъстоятелност може да подаде и всеки мой кредитор, НАП, както и ИА “Главна инспекция по труда”. Важно да знам е, че ако не изпълня това свое задължение, ме „грози“ наказание лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

Разглеждане на молбата

Подадената от мен молба се обявява по партидата ми в търговския регистър и се разглежда незабавно от съда. В периода на разглеждане на молбата ми, преди постановяване на решение по нея, съдът служебно или по искане на мой кредитор може да наложи предварителни обзпечителни мерки. Такива са:

 • назначаване предварително на временен синдик;
 • налагане на запор или възбрана върху мое имущество;
 • спиране на изпълнителните дела срещу имуществото ми, с изключение на изпълнителните дела, образувани за събиране на публични вземания.

Ако не съм съгласен с някоя от тях, мога да обжалвам налагането й в 7-дневен срок пред апелативния съд, като подадената от мен жалба не спира налагането на мярката.

Решение за откриване на производство по несъстоятелност

Когато констатира, че съм неплатежоспособен, съответно свръхзадължен, съдът се произнася с решение за откриване н производство по несъстоятелност. С решението си:

 • обявява неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността и определя началната й дата;
 • назначава временен синдик;
 • допуска обезпечение чрез налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки;
 • определя датата на първото събрание на кредиторите не по-късно от един месец от постановяване на решението.

Когато е очевидно, че продължаването на дейността ми би намалило допълнително и малкото ми оставащо имущество, съдът може да ме обяви в несъстоятелност и да прекрати дейността ми едновременно с решението за откриване на производството по несъстоятелност. Решението мога да обжалвам в 7-дневен срок пред съответния апелативен съд, като подадената от мен жалба не спира изпълнението му. Мога да обжалвам решението и само в частта, в която е определена началната дата на неплатежоспособност.

Съдът може и да отхвърли молбата за откриване на производство по несъстоятелност, когато установи, че затрудненията ми са временни или че разполагам с имущество, достатъчно за покриване на задълженията, без опасност за интересите на кредиторите ми. Важно да знам е, че в този случай, ако молбата не е подадена от мен, а от мой кредитор, имам право на обезщетение, ако той е действал умишлено или с груба небрежност. То ми се дължи за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането и може да бъде платимо еднократно или периодично.

Какви права и задължения имам след решението за откриване на производството по несъстоятелност?

Решението на съда за откриване на производството ми беше съобщено. Вече нищо няма да е същото! Няма да командвам аз парада и да определям курсът на действие, който моята фирма ще следва. Какво следва обаче отсега нататък?

 • продължавам дейността си под надзора на синдика, като мога да сключвам нови сделки само след предварително съгласие на синдика и съобразно с наложените ми обезпечителни мерки;
 • съдът може да ме лиши от правото да управлявам и да се разпореждам с имуществото на дружеството и да предостави това право на синдика, когато констатира, че с действията си застрашавам интересите на кредиторите;
 • мога да извършвам лично или чрез упълномощено от мен лице всички процесуални действия, които не са изрично предоставени на синдик;
 • в 14-дневен срок от откриване на производството по несъстоятелност съм длъжен да предоставя на съда и на синдика определена информация относно:
  • правната и фактическа организация на дейността на предприятието;
  • имуществото на предприятието;
  • списък на плащанията в брой или чрез банков превод, които надвишават 1200 лв. и са извършени в срок от 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността;
  • списък на извършените плащания на свързани лица за срок от една година преди началната дата на неплатежоспособността;
  • нотариално заверена декларация, в която посочвам отделните вещи, имуществени права и вземания, имената и адресите на длъжниците си.

Ако не изпълня това свое задължение, ме грози глоба от 500 до 1000 лв.

Важно да знам е, че ако след откриване на производство по несъстоятелност извърша действия, които застрашават имуществото ми, като напр. скрия, унищожа, повредя или отчуждя безвъзмездно пари, вещи, ценни книжа или други ценности, които могат да послужат за удовлетворяване на кредиторите ми; опростя или скрия свое вземане; противозаконно удовлетворя само един или няколко кредитори или ги обезпеча във вреда на останалите и т.н., и ако от някое от тези действия са настъпили значителни щети, ще бъда наказан за умишлен банкрут с лишаване от свобода до три години.

Освен задължения в този тежък за мен момент законът ми дава и права. В откритото спрямо мен производство по несъстоятелност мога да:

 • обжалвам незаконосъобразните решения на събранието на кредиторите, като срокът за подаване на жалба е 7-дневен;
 • предявя свое вземане към дружеството в предвидените от закона срокове за това;
 • подам възражение срещу включването или невключването на дадено вземане в списъка на приетите вземания от синдика в 7-дневен срок от обявяване на списъка в търговския регистър;
 • предложа оздравителен план в 1-месечен срок от обявяване на определението за одобряване на списъците на приетите вземания в ТР. Важно да знам е, че ако оздравителният план бъде приет на събранието на кредиторите и утвърден от съда, съм длъжен незабавно да извърша предвидените с плана структурни промени.

Актуализира: Виктория Пенчева

 • Източници

  Търговски закон

  чл. 608 – относно неплатежоспособността;

  чл. 613 – относно компетентния съд;

  чл. 620 – относно таксите;

  чл. 625 и сл. – относно подаването на молбата за откриване на производство по несъстоятелност;

  чл. 629 а – относно предварителните и обезпечителни мерки;

  чл. 630 – относно решението за откриване на производство по несъстоятелност;

  чл. 631 и 631 а – относно отхвърляне на молбата и обезщетението;

  чл. 632 – относно обявяване в несъстоятелност;

  чл. 633 – 634 – относно действието на решението и обжалването му;

  чл. 635 – относно продължаване на дейността под надзора на синдика;

  чл. 640 – относно предоставяне на информация на синдика;

  чл. 679 – относно обжалване на решенията на събранието на кредиторите;

  чл. 685 и 688 – относно предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност;

  чл. 697 – относно предлагане на оздравителен план.

  Наказателен кодекс

  чл. 227б – относно неподаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност;

  чл. 227в – относно умишления банкрут.

  Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):

  чл. 78, ал. 2 – относно уведомяване при обявяване в несъстоятелност.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии