Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво се случва, когато физическо лице задлъжнее към държавата?

Автор:
Какво се случва, когато физическо лице задлъжнее към държавата?

Пропуснал съм да платя данъка за жилището си или някоя глоба. Какви действия могат да предприемат срещу мен държавните органи и как мога да се защитя?

Какви вземания държавата може да има към мен?

Държавата (и общината) може да има към своите граждани два вида вземания:

 • публични – това са задълженията на гражданите за данъци, осигуровки, мита, глоби, конфискации и други;
 • частни – всички останали задължения, които те биха могли да имат към държавата (например от договорни отношения с нея).

Публичните вземания държавата събира по специална процедура, а частните – по реда за събиране на вземания от всички граждани и юридически лица.

Процедура

Принципно публичните задължения трябва да се изпълнят доброволно чрез плащане в брой или по съответната банкова сметка.

Ако не съм платил задълженията си в срок, преди да започне принудително изпълнение мога да бъда уведомен по телефона, писмено, с посещение на място или с електронно съобщение за последиците и действията по събиране на вземането. Органът не е длъжен да ме уведоми. Освен това компетентният орган може и да:

 • да уведоми други органи, издаващи разрешителни и лицензии;
 • да постави на видно място в администрацията съобщение за длъжниците, неплатили задълженията си;
 • да разгласява чрез бюлетин или чрез средствата за масово осведомяване списък с неизправни длъжници – когато задължението ми е в размер над 5000 лв.

Възможност за длъжника

Ако имам временни финансови затруднения, мога да поискам отсрочване (цялото задължение да бъде платено в по – късен момент) или разсрочване (задължението да бъде платено на части). Това мога да направя както в срока за доброволно изпълнение, така и при започнало принудително изпълнение. Компетентният орган взема предвид имущественото и семейното ми състояние. Той не е длъжен да уважи искането ми и може да откаже, но  аз имам право да обжалвам отказа. Важно е и да знам, че за срока на отсрочване или разсрочване дължа лихва.

Обезпечения

От момента, в който задължението ми бъде установено и е настъпил падежът му, върху имуществото ми може да се налагат обезпечения (това са възбрана върху недвижим имот или запор върху сметки, върху движими вещи, върху вземания и други). Те се налагат, ако органът прецени, че без тях събирането на задължението ще е затруднено. Актът, с който се налага обезпечението, се нарича постановление. Копие от него трябва да ми бъде изпратено. В 7-дневен срок от получаването му имам право да го обжалвам. 

Принудително изпълнение

Ако задължението не бъде платено доброволно, държавата го събира по принудителен ред. Органът, който извършва действията по принудителното събиране се нарича публичен изпълнител. След като бъде образувано изпълнително дело, публичният изпълнител е длъжен да ме уведоми и да ми даде нов 7- дневен срок за доброволно изпълнение. Принудителното събиране се осъществява чрез засягане на имуществото ми – движими и недвижими вещи, парични средства в банки, вземания. Разбира се, част от имуществото ми е несеквестируемо – върху него органът не може да посегне. Като длъжник имам право да предложа изпълнението да бъде насочено към една или някои от моите вещи. 

Обжалване

Ако мисля, че правата ми са нарушени, мога да обжалвам действията на публичния изпълнител по принудителното събиране на вземането. Жалбата се подава пред директора на териториалната дирекция на НАП (в района на която е постоянния ми адрес) в 7- дневен срок от извършването на действието или от уведомяването ми, ако не съм присъствал при извършването . Добре е да знам, че жалбата ми няма да спре принудителното изпълнение. В случай че не съм доволен от решението на директора, мога да го обжалвам пред административен съд.

Други възможности за събиране от държавата

В случай че срещу мен е започнало принудително изпълнение заради мое задължение към друго физическо или юридическо лице (например от неизпълнен договор), държавата ще бъде уведомена за образуваното изпълнително дело. Ако имам задължения към държавата, те ще бъдат събрани в това изпълнително дело, без да се образува ново.

 • Източници

  Данъчно- осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):

  чл. 3 – относно подаването на жалбата

  чл. 162- относно видовете вземания на държавата

  чл. 178- относно доброволното плащане

  чл. 182 –относно предварителното уведомяване на длъжника

  чл. 183 – относно разсрочването и отсрочването на задължения

  чл. 191, ал.3 – относно мястото на държавата при принудително изпълнение по общия ред

  чл. 195 – относно налагането на обезпечения

  чл. 196 – относно уведомяването за наложено обезпечение

  чл. 197 – относно обжалване на обезпечението

  чл. 213 – относно несеквестируемото имущество

  чл. 214 – относно избора на длъжника за вещ, върху която да се изпълнява

  чл. 215 – относно имущество, върху което се изпълнява

  чл. 220 – относно образуването на изпълнителното дело

  чл. 221 – относно уведомяването на длъжника

  чл. 266 – относно обжалване на действията на публичния изпълнител

  чл. 268 –относно съдебно обжалване

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лора Терзиева

Лора Терзиева

автор

Правото дава на човек безкрайно много възможности да се развива. За мен е предизвикателство да представя “скучното” и “сложно” право по един по – интересен и приятен начин на хората. Вярвам, че само човек, който познава своите права, може да бъде истински свободен.

Свързани статии