Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Предлагане на оздравителен план в производството по несъстоятелност

Автор:
Предлагане на оздравителен план в производството по несъстоятелност

Какво ми се случва? (Уви, защо на мен?!)

Длъжник съм в открито производство по несъстоятелност. Дни след обявяване на решението в Търговския регистър ходех като ударен с мокър парцал. Та нали имам толкова идеи, а освен тях и изградени дългогодишни търговски отношения с много български и чуждестранни фирми. Работниците ми още изпълняват трудовите си функции, а предприятието работи. Онзи ден обаче на хоризонта проблесна искрица надежда – оказа се, че има лечение, за да “оздравее” моето предприятие – нарича се “оздравителен план”.

Какво означава оздравяване на предприятието? А оздравителен план?

Оздравяването на предприятието е част от производството по несъстоятелност и е предназначено, от една страна, да доведе до удовлетоврение на вземанията на кредиторите, а, от друга – да спомогне предприятието “да си стъпи на краката” и да продължи работа, а не да бъде закрито. В този смисъл оздравителният план представлява своеобразна спогодба между длъжника и кредиторите му, като в случая, предвид факта, че са “замесени” доста лица, чиито интереси трябва да бъдат защитени (напр. работници/служители) това споразумение се утвърждава от съда.

Кой може да предложи оздравителен план?

На първо място, това мога да направя аз като длъжник. Ако съм едноличен търговец (ЕТ), неограничено отговорен съдружник в събирателно, командитно или командитно дружество с акции, това мога да направя сам, без да ми трябва подкрепа. Ако обаче съм съдружник в ООД или акционер в АД, е необходимо сам или с други мои авери да притежаваме поне една трета (1/3) от капитала на фирмата. Освен мен, като длъжник в производството, оздравителен план може да предложи и още “една камара народ”:

 • синдика;
 • 20 % от работниците и служителите в предприятието;
 • мои кредитори, които притежават минимум една трета (1/3) от обезпечените(Обезпечени са тези вземания, за чието събиране са дадени гаранции като ипотека, залог или запор и възбрана, вписани по реда на Закона за особените залози) или необезпечените вземания. Това може и да е един единствен кредитор.

Кой НЕ може да предложи оздравителен план?

Хмм, мислех си за една “врътка” тук – аз съм съдружник, но не притежавам ⅓ от капитала и другите съдружници не ме подкрепят в идеята ми да предложа оздравителен план, а миналата година отпуснах с мои лични средства заем на дружеството. Вземането ми е малко над ⅓ от приетите вземания. Дали не бих могъл на това основание да предложа оздравителен план? Уви, законът забранява това.

Е, за да не ми е само на мен “зле”, законът забранява и на някои други кредитори да предлагат оздравителен план:

 • чието вземане е за законна или договорна лихва върху необезпечено вземане, дължима след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност;
 • чието вземане произтича от безвъзмездна сделка, напр. дарение;
 • чието вземане е за разноските във връзка с участието им в производството по несъстоятелност, например адвокатско възнаграждение за предявяване на вземането им, но не и разноските, които са предплатили за “издръжка” на самото производство.

Важно! Това, че е предложен един оздравителен план, не означава, че не може да бъде предложен и друг. Иначе казано, в производството по несъстоятелност може да бъде предложен повече от един оздравителен план.

В какъв срок може да бъде предложен оздравителен план?

Оздравителен план може да се предложи в срок от един месец от обявяване в Търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъците на приетите вземания.

Важно! Оздравителен план не може да бъде предложен, ако едновременно с решението за откриване на производство, съм обявен и в несъстоятелност.

Какво е съдържанието на оздравителния план?

Законът определя един минимум от съдържание, което оздравителният план “на хартия” трябва да има. То е следното:

 • информация относно това в каква степен ще бъдат удовлетворени вземанията на кредиторите, включени в списъците на приетите вземания, както и начинът и времето, когато ще бъдат платени, и сравнение между това, което ще получат при изпълнение на плана и при осребряване на имуществото;
 • гаранции за удовлетворяване на вземанията, които не са включени в списъците, но тяхното неприемане е оспорено и към момента на предлагане на плана е налице съдебен спор за установяването им;
 • информация относно това при какви условия се освобождават от своите задължения съдружниците в събирателно или командитно дружество;
 • информация относно конкретните управленски, организационни, правни, финансови и други действия, които ще трябва да се предприемат във връзка с изпълнение на плана, напр. подобряване на търговските отношение с еди – коя си фирма, разкриване на клон в еди-кое си населено място и т.н. Законът допуска с оздравителния план да се предвиди продажба на цялото предприятие или част от него, както и превръщането на вземанията на кредитори в част от капитала на дружеството.
 • информация как планът ще се отрази на заетостта на работниците и служителите в предприятието, т.е. ще останат ли на работа и ако да, колко ще им се плаща, ще бъдат ли необходими съкращения на персонала и т.н.

Повече относно приемането, утвърждаването и действието на оздравителния план мога да намеря тук.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии