Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Командитно дружество – учредяване и прекратяване

Автор:
Командитно дружество – учредяване и прекратяване

Командитното дружество е една от формите на сдружаване за извършване на търговска дейност. То много прилича на събирателното дружество, но има и своите особености, за които аз и моите бъдещи съдружници трябва да знаем преди да решим да създаваме такова дружество, с което да развиваме нашата стопанска дейност.

Кой може да участва в командитното дружество?

Всеки може да се участва в командитно дружество. Като член аз мога да бъдафизическо (чуждестранен или български гражданин, навършил 18 години) или юридическо лице (например ООД, АД, читалище). Ограничение имам само, когато съм кооперация, община, държавата, застраховател или презастраховател. В тези случаи не мога да нося неограничена отговорност и за това мога да бъда само ограничено отговорен съдружник.

Как учредявам командитно дружество?

За да учредя командитно дружество, е нужно най-напред да сме поне двама – единият неограничено отговорен, а другият ограничено отговорен съдружник. След като решим да създадем командитно дружество, трябва да сключим договор. Той отразява нашето съгласие за образуване на дружеството. Договорът се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите ни и съдържа:

 • Фирмата на дружеството  тя се състои от фамилното име поне на един неограничено отговорен съдружник и обозначението „командитно дружество” или съкратено „КД”. Не се включват имената на ограничено отговорните лица.
 • Седалището и адреса.
 • Предмета на дейност на дружеството.
 • Името, съответно фирмата, единния идентификационен код, адреса на съдружниците и размера на отговорността на ограничено отговорните съдружници (може да бъде както по – голям, така и по – малък от стойността на вноската).
 • Вида и размера на вноските, които внасяме като съдружници. Няма изискване за минимален размер за вноските.
 • Начина за разпределение на печалбите и загубите между нас.
 • Начина на управление и представителство на дружеството.

Освен това задължително съдържание, в дружествения договор можем да уговорим и други неща като срок, за който учредяваме дружеството, условия за напускане, срок за предизвестие и т.н.

Това, че съдружниците сме сключили договор обаче не означава, че командитното ни дружество е възникнало. Следващата ни стъпка е да го регистрираме. Това можем да направим в Търговския регистър. Заявление за вписване на дружеството подписваме и подаваме само неограничено отговорните съдружници. Към него трябва да приложим учредителния договор. Лицата, които с договора сме определили да представляват дружеството, представят образци от подписите си.

Представителство на командитното дружество

Правото и задължението да представляваме  и управляваме командитното дружество имаме само неограничено отговорните съдружници. Представителството включва различни действия – от сключване на сделки от името и за сметка на дружеството до представляването му пред съда.

Всеки един от нас може сам да го представлява, доколкото не сме изключени от представителството или не сме учредили колективно представителство. Ако съм само един неограничено отговорен съдружник, аз ще бъда едноличен представител и властта ми не може да бъде ограничавана или отнета от ограничено отговорните съдружници.

Когато сме няколко неограничено отговорни съдружници и възложим управлението само на един или на двама от нас или на ограничено отговорен съдружник (като пълномощник или прокурист), то това обстоятелство трябва също да впишем в Tърговския регистър. В противен случай тази наша уговорка няма да има действие спрямо трети лица (кредитори).

Прекратяване на командитното дружество

Мога да прекратя едно командитното дружество по начините, отнасящи се и за събирателното дружество. Различията са свързани предимно с участието на ограничено отговорните съдружници. Условията за прекратяване са:

 • с изтичане на уговорения срок или в други случаи, предвидени в учредителния договор – например настъпването на някакво условие, чието сбъдване сме се уговорили, че ще доведе до прекратяване на дружеството;
 • по съгласие на съдружниците;
 • с обявяване на дружеството в несъстоятелност;
 • ако не е уговорено друго – със смъртта или поставянето под пълно запрещение, съответно прекратяването на юридическо лице, когато става дума за неограничено отговорен съдружник. NB! Смъртта на ограничено отговорен съдружник не води до прекратяване на дружеството, тъй като той не участва в дейността му;
 • по искане на синдика при несъстоятелност на неограничено отговорен съдружник;
 • с предизвестие за прекратяване от неограничено отговорен съдружник. Когато дружеството е образувано като безсрочно, всеки един от нас може да иска неговото прекратяване, като направи най-малко 6 месеца преди това писмено предизвестие до всички съдружници, освен ако в учредителния договор е предвидено друго;
 • с предизвестие от личен кредитор на неограничено отговорен съдружник. Ако мой кредитор не може да се удовлетвори в течение на 6 месеца от принудителното изпълнение върху движимото ми имущество, той може да наложи запор върху ликвидационния ми дял и да иска прекратяване на дружеството с писмено предизвестие. Така ще се стигне до ликвидация и удовлетворяване на моя кредитор от моя ликвидационен дял. Прекратяването на дружеството може да бъде предотвратено, ако то или останалите съдружници изплатят дълга след налагане на запора.  Когато обаче съм ограничено отговорен, дружеството може да погаси моето лично задължение не в пълен размер, а само до размера на моя дял. В този случай няма да се стигне до прекратяване на дружеството, ако то не плати задължението ми.

Кога се изключва съдружник?

Има случаи, в които като съдружник:

 • не изпълнявам свое задължение, което имам по учредителния договор (неизпълнението трябва да е умишлено или при груба небрежност) – например извършвам конкурентна дейност, не изпълнявам задължението си да направя вноска и т.н.;
 • настъпва на невъзможност да изпълня задължението си;
 • извършвам виновно действие против интересите на дружеството.

При тези обстоятелства по решение на съда може да се прекрати изцяло дружеството или пък само аз като виновен съдружник да бъда изключен от него. При втория вариант, за да продължи да съществува дружеството обаче, трябва едновременно да са налице следните 2 условия:

 • някой от другите съдружници да отправи до съда искане да бъда изключен от дружеството, а не то да бъде прекратено;
 • след прекратяване на членството ми броят на съдружниците да не спада под двама.  

На това основание, когато съм ограничено отговорен съдружник, мога да бъда изключен само ако не съм си изпълнил задължението за вноска към дружеството.

 • Източници

  Търговски закон (ТЗ):

  чл. 67 ТЗ – относно вписването на дружеството в търговския регистър;

  чл. 84 ТЗ – относно управлението на командитното дружество;

  чл. 89 ТЗ – относно действието на вписването спрямо трети лица;

  чл. 93 ТЗ – относно основанията за прекратяване на командитното дружество;

  чл. 94 ТЗ – относно прекратяването от съдружник с предизвестие;

  чл. 95 ТЗ – относно прекратяването по решение на съда и изключването на съдружник;

  чл. 96 ТЗ – относно прекратяването с предизвестие от личен кредитор на съдружник;

  чл. 99 ТЗ– относно определението за командитно дружество и отговорността на съдружниците;

  чл.100 ТЗ – относно формата на дружествения договор;

  чл.101 ТЗ относно фирмата на командитното дружество;

  чл.102 ТЗ относно съдържанието на дружествения договор;

  чл.103 ТЗ – относно вписването на командитното дружество;

  чл.105 ТЗ – относно управлението и представителството на командитното дружество;

  Закон за задълженията и договорите

  чл.9 ЗЗД относно свободата на договаряне;

  Закон за кооперациите

  Чл.53, ал.3К – относно отговорността на кооперациите

  Закон за общинската собственост

  Чл. 51, ал.4 ЗОС– относно отговорността на общината

  Закон за държавната собственост

  Чл.57, ал.4 ЗДС – относно отговорността на държавата

  Кодекс за застраховането

  Чл.9, ал.4 КЗ – относно отговорността на застрахователите и презастрахователите

  “Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност.” – Ангел Калайджиев, 2014 г.

  “Коментар на Търговския закон” – Книга първа, Огнян Герджиков, Ангел Калайджиев, Камелия Касабова, Таня Бузева, Александър Кацарски, СОФИ-Р, 2007г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Магдалена Митева

Магдалена Митева

автор

Магдалена е студент по “Право” в СУ “Св. Климент Охридски”. Вярва, че няма непостижими неща в тази галактика от възможности и всяко ново предизвикателство е всъщност едно ново приключение, което трябва да бъде изживяно. Правото е нейното лично предизвикателство, не като поредица от разпоредби, теории и съдебен процес, а като симбиоза с хората, които то има за цел да брани. Този връх е тръгнала да изкачва.

Свързани статии