Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Събирателно дружество – учредяване и прекратяване

Автор:
Събирателно дружество – учредяване и прекратяване

Събирателното дружество е една от формите на сдружаване за извършване на търговска дейност. В сравнение с другите търговски дружества то има определени предимства, но и някои недостатъци, които аз и бъдещите съдружници трябва внимателно да преценим, преди да решим под каква организационна форма ще извършваме стопанска дейност.

Какво представлява и как се учредява събирателното дружество?

Събирателното дружество се образува от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма, като съдружниците отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството. Характерно за СД е, че за задълженията на дружеството отговаря не само то със своето имущество, но отговарят и съдружниците. Моята отговорност като съдружник за задълженията на дружеството не е лимитирана до това, което съм внесъл в дружеството. Моето собствено имущество също ще служи за удовлетворяване на дружествените кредитори. Това ще рече, че за задължение на дружеството кредиторът-ищец може да насочи иска си и срещу един или няколко от съдружниците. Той може да иска изпълнение на цялото задължение на дружеството от всеки от нас, съдружниците, а изпълнението на задължението от един съдружник освобождава от дълга съдружниците, към които не е насочена претенцията, и дружеството. Принудителното изпълнение се насочва най-напред срещу дружеството, а при невъзможност за удовлетворение – срещу съдружниците.

За да учредим събирателно дружество, е нужно най-напред съдружниците да сключим договор. Той отразява нашето съгласие за образуване на дружеството. Договорът се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите ни и съдържа:

 • името и местожителството, съответно фирмата, седалището и единния идентификационен код, както и адреса на съдружниците;
 • фирмата на дружеството – тя се състои от фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници с указанието “събирателно дружество” или “съдружие” (“с-ие”);
 • седалището и адреса на управление на дружеството;
 • предмета на дейност на дружеството;
 • вида и размера на вноските на всеки съдружник и оценката им;
 • начина за разпределение на печалбите и загубите между съдружниците;
 • начина на управление и представителство на дружеството.

Сключването на дружествения договор обаче не е достатъчно за възникване на събирателното дружество. Необходимо е след това да регистрираме дружеството. Това става чрез вписването му в търговския регистър. Всички съдружници подписваме заявлението за вписване, към което се прилага учредителният договор. Лицата, които с договора сме определили да представляват дружеството, представят образци от подписите си.

Прекратяване на събирателното дружество и членството

Събирателното дружество се прекратява:

 • с изтичане на уговорения срок или в други случаи, предвидени в учредителния договор – например постигане целта на дружеството;
 • по съгласие на съдружниците;
 • с обявяване на дружеството в несъстоятелност;
 • ако не е уговорено друго – със смъртта или поставянето под пълно запрещение на съдружник или прекратяването на съдружник – юридическо лице;
 • по искане на синдика при несъстоятелност на съдружник;
 • с предизвестие за прекратяване от съдружник. Когато дружеството е образувано като безсрочно, всеки от нас, съдружниците, може да иска неговото прекратяване, като направи най-малко 6 месеца преди това писмено предизвестие до всички съдружници, освен ако в учредителния договор е предвидено друго;
 • с предизвестие от кредитор на съдружник. Ако мой кредитор не може да се удовлетвори в течение на 6 месеца от принудителното изпълнение върху движимото ми имущество, той може да наложи запор върху ликвидационния ми дял и да иска прекратяване на дружеството с писмено предизвестие. Така ще се стигне до ликвидация и удовлетворяване на моя кредитор от моя ликвидационен дял. Прекратяването на дружеството може да бъде предотвратено, ако то или останалите съдружници изплатят дълга след налагане на запора. Тогава ще се прекрати моето членство в дружеството, но съдружниците могат да решат да продължа да бъда съдружник.
 • по решение на съда в предвидените от закона случаи, а именно:
 • неизпълнение на задължение, което съдружникът има по учредителния договор (неизпълнението трябва да е умишлено или при груба небрежност) – например извършвам конкурентна дейност, не изпълнявам задължението си да направя вноска и т.н.;
 • настъпване на невъзможност за съдружника да изпълни задължението си;
 • виновно действие на съдружника против интересите на дружеството.

В тези случаи съдът може, вместо да прекрати дружеството, да изключи виновния съдружник. За да продължи да съществува дружеството обаче, трябва едновременно да са налице следните 2 условия:

 • да съм отправил до съда искане да изключи съдружника, а не да прекрати дружеството;
 • след прекратяване на членството на изключения съдружник броят на съдружниците да не спада под двама.  

В учредителния договор можем да включим клауза, съгласно която дружеството ще продължи да съществува и когато бъде прекратено членството на някой съдружник. В този случай останалите съдружници изплащат дела от имуществото на прекратилия участието си съдружник, а при смърт на съдружник в дружеството встъпват изявилите желание негови наследници. Наследниците заявяват искането си да встъпят в дружеството в срок от 3 месеца от откриване на наследството. Ако наследниците не желаят да станат съдружници, както и при прекратяване членството на съдружник, дружеството изплаща стойността на дела на наследодателя или на прекратилия членството си съдружник от дружественото имущество и дела от годишната му печалба за времето до прекратяването на членството.

 • Източници

  Търговски закон (ТЗ):

  чл. 76 ТЗ – относно определението за събирателно дружество;

  чл. 77 ТЗ – относно фирмата на събирателното дружество;

  чл. 78 ТЗ – относно съдържанието на учредителния договор;

  чл. 79 ТЗ – относно регистрацията на събирателното дружество;

  чл. 93 ТЗ – относно основанията за прекратяване на събирателното дружество;

  чл. 94 ТЗ – относно прекратяването от съдружник с предизвестие;

  чл. 95 ТЗ – относно прекратяването по решение на съда и изключването на съдружник;

  чл. 96 ТЗ – относно прекратяването с предизвестие от личен кредитор на съдружник;

  чл. 97 ТЗ – относно продължаването на дружеството.

  “Основи на търговското право” – Огнян Герджиков, 1995 г.

  “Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност.” – Ангел Калайджиев, 2014 г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Емил Махлелиев

Емил Махлелиев

автор

Емил Махлелиев придобива висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Интересите му са в сферата на гражданското и административното право.

Свързани статии