Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Каква дейност извършва синдикът?

Автор:
Каква дейност извършва синдикът?

Какво ми се случва? (Просто не може да е истина!)

Случи се най – лошото! Спрямо моята фирма е открито производство по несъстоятелност. Онзи ден като мрачна сянка в предприятието влезе строг и сериозен на вид човек, който ми се представи за синдика на дружеството. Кой е той всъщност? – Враг № 1 или не съвсем? Какви са правомощията му? Всичко това разбрах на pravatami.bg.

Какви синдици има?

Добри и лоши, както си помислих в началото. Но не само. Законът говори за:

 • временен синдик – този синдик се назначава от съда по несъстоятелността с решението, с което спрямо моята фирма се открива производство по несъстоятелност и има задачата в 14 – дневен срок от датата на това решение да изготви списък на кредиторите по данни от търговските ми книги и писмен доклад за причините за неплатежоспособността на моята фирма, имущественото състояние на дружеството и възможностите за оздравяване на предприятието. Този доклад се изслушва от Първото събрание на кредиторите и целта му е да запознае моите кредитори с действителното състояние на моята фирма.
 • служебен синдик – назначава се по избор на съда в определени от закона случаи и има функциите на постоянен синдик до избора на такъв от събранието на кредиторите. Случаите се следните:
  • първото събрание на кредиторите не може да избере постоянен синдик;
  • избраният и действащ постоянен синдик спре да отговаря на изискванията за синдик, напр. бъде осъден за убийство;
  • избраният и действащ постоянен синдик получи умствено разстройство и бъде поставен под запрещение;
  • избраният и действащ постоянен синдик бъде освободен от събранието на кредиторите, но не бъде избран нов постоянен такъв;
  • избраният и действащ постоянен синдик изпадне във фактическа невъзможност да изпълнява функциите си, напр. поради продължително заболяване.
 • постоянен синдик – да си дойдем на думата! Избира се от (Първото) Събрание на кредиторите и се назначава от съда, ако отговаря на законовите изисквания за заемане на тази длъжност и е дал писмено съгласие с нотариална заверка на подписа. Синдик може да бъде физическо лице, което:
  • не е било осъждано като пълнолетно за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е било реабилитирано;
  • не е свързано с длъжника или кредитор лице, напр. съпруг, сестра или друг роднина
  • не е кредитор в производството, т.е. няма вземане към моята фирма;
  • не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
  • има завършено висше икономическо или юридическо образование и 3 г. стаж по специалността;
  • издържал е изпита за синдици, провеждан от Министерството на правосъдието.

Какви правомощия има синдикът?

Основната функция, която има синдикът като движеща фигура в производството по несъстоятелност е защита на интересите на “замесените” в това производство лица, а именно фирмата, от една страна, и нейните работници и служители, както и кредиторите й, от друга. Освен това, синдикът: 

 • представлява предприятието и управлява текущите му дела;
 • осъществява надзор върху дейността на фирмата след откриване на производството до решението за обявяване в несъстоятелност, когато тази дейност се прекратява;
 • издирва и уточнява имуществото на дружеството, напр. установява какво се случи с онзи самолет, който оставихме за ремонт преди година и не потърсихме;
 • прави искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на договори, по които страна е фирмата, ако са неизгодни, както и за прекратяване на участието на фирмата в други дружества;
 • събира паричните вземания на фирмата и внася събраното по особена сметка, като за целта може да завежда и съдебни дела срещу длъжниците, напр. срещу онези мошеници, които не си платиха доставеното от нас уиски;
 • завежда отменителни искове. Повече за отменителните искове в производството по несъстоятелност скоро на pravatami.bg.
 • издирва и уточнява кредиторите на дружеството, като съставя списъци на приетите и неприети вземания в производството;
 • може да предложи оздравителен план
 • осребрява имуществото на фирмата след обявяването й в несъстоятелност;
 • съставя сметка за разпределение, когато в резултат на продажбата на имущество на фирмата в масата на несъстоятелността постъпят средства.

Е, освен всичките тези правомощия синдикът има и някои задължения, като напр. да:

 • осъществява правомощията си добросъвестно и безпристрастно, в съответствие със законовите изисквания;
 • записва в подвързан дневник с номерирани страници всичките си действия;
 • представя ежемесечно отчет за дейността си пред съда по несъстоятелността и незабавно специален отчет, когато е направено искане от кредитор;
 • не разгласява сведенията, данните и фактите, станали му известни при осъществяване на правомощията му;

Какво следва да бъде моето поведение? (Какви задължения имам?)

Фирмата, както и всички държавни органи са длъжни да оказват пълно съдействие на синдика при изпълнение на неговите правомощия.  Нещо повече, в 14 – дневен срок от откриване на производството съм длъжен да му предоставя определена информация относно дружествените дела, като ако не направя това ме грози глоба от 500 до 1000 лв.

След откриване на производството, ако не съм обявен в несъстоятелност, продължавам дейността си под надзора на синдика, като мога да сключвам нови сделки само след предварително съгласие на синдика и съобразно с наложените ми обезпечителни мерки.

 • Източници

  чл. 607  – относно целта на производството по несъстоятелност;

  чл. 635 – относно продължаване на дейността под надзора на синдика;

  чл. 640 – относно предоставяне на информация на синдика;

  чл. 655 – 665 – относно синдика;

  чл. 666 – 668 – относно временния синдик;

  чл. 685 и 688 – относно списъците на приети и неприети вземания;

  чл. 697 – относно оздравяване на предприятието;

  чл. 710 – 711 – относно решението за обявяване в несъстоятелност;

  чл. 717 и сл. – относно осребряването в производството по несъстоятелност.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии