Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Социална стипендия за студенти

Автор:
Социална стипендия за студенти

Студент съм и имам нужда от пари за учебници, семестриални такси, дискотеки и други полезни неща. Знам, че държавата отпуска определени средства за своите студенти, но не знам какви са условията и редът, по който мога да ги получа. Тук ще мога да науча повече за социалните стипендии, които мога да получа в университета.

Какви са изискванията, за да мога да получавам стипендия?

Когато съм в редовна форма на обучение, имам право на социална стипендия, ако попадам в някоя от следните групи:

 • студент с българско гражданство и се обучавам държавна поръчка във висше училище в страната ;
 • докторант с българско гражданство и обучението ми не е срещу заплащане;
 • студент, докторант и специализант с българско гражданство и се обучавам в чужбина, но висшето училище, където уча има сключена спогодба, в която е предвидено стипендията да се изплаща от България;
 • студент, докторант и специализант, които са чужденци, но се обучават в България, ако има междуправителствена спогодба, в която е предвидено изплащане на стипендии;
 • студенти и докторанти, които са чужденци и постоянно пребивават в България, но са приети в българско висше училище по реда за приемане на български граждани;

Освен това трябва и:

 • да не съм прекъсвал или повтарял учебна година или семестър, освен ако причината е болест, бременност, раждане и отглеждане на дете, както и ако съм със заверен семестър и положени изпити, но се налага да повтарям заради промяна в учебните планове;
 • успехът ми от предходните два семестъра или предходен семестър, ако съм в първи курс на обучение, да е поне добър 4,00.

Висшето училище трябва да определи критерии (например полагане на всички изпити) за получаване на такава стипендия, видa на документите и срока за приемането им. В критериите задължително се включва средният ми семестриален успех и/или месечен доход на член от семейството ми за предходните 6 месеца. Задължително част от средствата за стипендии трябва да се предоставят само въз основа на критерий “среден семестриален успех”.

Важно! За мен няма изискване за среден семестриален успех и ще получа стипендия независимо от това дали съм положил всички изпити и дали имам висок успех, ако попадам в някоя от следните групи,

 • несемейни студенти без двама родители;
 • студенти с трайни увреждания;
 • студенти с двама родители с трайни увреждания;
 • студент с един родител, който има трайни увреждания;
 • студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа;
 • студентки майки с дете до 6-годишна възраст.

Имам право да получавам стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит или за защита на дипломна работа.

Месечният размер на стипендията се определя от ректора по предложение на студентския съвет и тя не може да бъде по-малка от 70 лева и по-голяма от 150 лева.

Когато съм студент и имам дете, също мога да получавам стипендия. Повече информация мога да науча на този линк.

Какви документи трябва да подготвя?

Следва да представя молба по образец от университета ми, като в нея  трябва да бъде заверен успехът ми.

Трябва да представя и съответните документи за доходи на семейството ми от последните шест месеца (например от април до септември за зимния семестър и от август до януари за летния). Срокът, през който следва да са получени доходите, се указва в изискванията на съответното висше училище.

В “семейството” се включват моят съпруг и децата ми, ако съм семеен, или родителите ми, непълнолетни братя и сестри и пълнолетни, ако учат или са нетрудоспособни. За всяко едно от тези трябва да представя документ – например удостоверение от училището на брат ми, че е ученик, документ, удостоверяващ нетрудоспособността на сестра ми и т.н.

Сумата на доходите на отделните членове от семейството ми включва:

 • брутни заплати, включително и обезщетения за временна нетрудоспособност;
 • пенсии, без добавките за чужда помощ на хора с трайни увреждания;
 • обезщетения за безработица и социални помощи – представям удостоверение, че родителят ми е регистриран в бюрото по труда и удостоверение от НОИ за изплатените обезщетения;
 • месечни добавки и месечни помощи за лица;
 • наеми;
 • присъдени издръжки;
 • стипендии – не се включват социалните стипендии и стипендиите от средствата на ЕС, нито ученическите стипендии на непълнолетните ми братя и сестри;
 • търговия, продажба на селскостопанска продукция, занятие;
 • свободни професии – например ако някой от родителите ми е адвокат, нотариус;
 • дивиденти от акции и други доходи.

За всеки от документите следва да представя удостоверителни бележки, издадени от работодателя или съответната институция (например от НОИ при изплащане на обезщетения или пък от бюрото по труда, ако родителите ми са регистрирани). Добре е да знам, че тези документи следва да отговарят на действителността, тъй като нося наказателна отговорност.

Всички тези документи заедно с молбата по образец следва да предам в определения от висшето училище срок.

Мога да кандидатствам за стипендия всеки семестър. В рамките на семестъра, в който съм класиран за стипендия, ще получа общо пет стипендии, които трябва да ми се изплащат всеки месец до 5-то число.

 • Източници

  Постановление № 90 на МС от  26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ПМС № 90 на МС от 2000 г.)

  чл. 1 – относно лицата, които има право да получават стипендиии

  чл. 3, ал. 2 – относно изплащане на стипендии за 12 месеца за студентки майки

  чл. 3, ал. 3  – относно това, че за определени лица не се изисква наличие на среден семстриален успех

  чл. 3, ал. 4  – относно право на бащите да се позлват от чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3

  чл. 3, ал. 5 – относно правото на студентките майки да получават стипендия в семестъра, в който детето им навършва 6-годишна възраст

  чл. 3, ал. 7 – относно получаване на стипендии в последен семестър на обучение

  чл. 3, ал. 11 – относно срока за изплащане на стипендиите

  чл. 4, ал. 1 – относно изискването ректора да утвърди вид, срок за подаване на документите и критерии за класиране

  чл. 4, ал. 2 – относно задължителните критерии за определяне на студентите, получаващи стипендия

  чл. 4, ал. 3 – относно изискването част от средствата за стипендии да се предоставят само по критерий “среден семестриален успех”

  чл. 4, ал. 9 – относно размер на месечна стипендия

  чл. 8а, ал. 3 – относно брой месеци за изплащане на стипендиите

  1 – относно понятието “семейство”

  2 – относно съдържанието на доходите

  Наказателен кодекс (НК)

  чл. 313 – относно наказателната отговорност при представяне на невярна информация

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Йоана Мирчева

Йоана Мирчева

автор

В момента уча "Право" във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Смятам, че днес незаинтересоваността е най-страшната болест. Това е една от причините да "разкодирам" законите.

Свързани статии