Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Отсичане на селскостопанско дърво – кога и как?

Автор:
Отсичане на селскостопанско дърво – кога и как?

Наскоро закупих селскостопанска земя и искам да разчистя дивите дървета, които са поникнали, за да мога да обработвам максимално ефективно земята. На нивата ми има стари овощни дървета, които от няколко години спряха да дават плодове и искам да ги отсека и да ползвам дървесината за огрев. Притежавам пасище, където има старо дърво, което е изкоренено наполовина след последната буря – искам да го премахна. Тук мога да прочета какви документи са ми нужни и каква е процедурата, за да отсека дърво в селскостопанска земя.

Кога ми трябва разрешително?

Може да звучи странно, но в България за отсичането на почти всяко дърво се иска разрешение от съответния компетентен орган.
Внимание! Няма значение дали дървото е моя собственост, дали е посадено от мен, дядо ми или е случайно поникнало. Дърветата са под особен режим на защита, поради което преди да започна сечта, трябва да се снабдя с разрешително!

Този строг режим важи и за дърветата в селскостопанските земи. Забранено е отсичането без разрешение на дърво, намиращо се в селскостопански земи. Такива са:

 • обработваемите земи – това са нивите, овощните градини и т.н.;
 • естествените ливади;
 • пасищата.

Тази забрана се отнася и за дървета, намиращи се:

 • по границите между селскостопанските земи;
 • покрай водните течения;
 • покрай пътищата.

За кои дървета важи тази забрана?

Тази забрана важи за всички овощни, горски дървета и лозя – това на практика покрива всички дървета. Няма никакво значение дали дръвчетата са посадени или саморасли, дали са малки или големи – ако отсека саморасли овощни дървета, пак мога да бъда глобен.

Тази забрана изисква изрично разрешение за отсичането на точно определени дървета. Така, ако в имота ми има ябълка и круша и си извадя разрешение за отсичането на ябълката, имам право да отсека само точно тази определена ябълка – никоя друга или никое друго овощно дърво. Също, ако ми е издадено разрешение за разчистване на слога (необработената ивица земя между две ниви), това не ми дава право да отсека дърветата там – за тях трябва да издам отделно разрешително. Същото се отнася за разрешителното за почистването на коритата на реки, потоци и други водоеми – ако там са поникнали дървета, дори саморасляци, за тях се иска отделно разрешително.

Внимание! По нашето законодателство съществуват дървета със специален статут на закрила (такива са орехите, черниците, вековните дървета, историческите дървета и т.н.), за чието отсичане има и различни процедури. Настоящото право се отнася само за дърветата,  които не са под такъв особен режим! Повече за особените режими мога да прочета тук.

Някои места, на които е абсолютно забранено отсичането на дървета, независимо от вида им.

Дърветата от край време се използват за контролиране на валежите, стичането на потоци и реки и ерозията на почвата. Правилно засадените дървета могат да предотвратят свлачище или наводнение.

За това изсичането на дървета, които се намират:

 • на стръмни терени с наклон над 12 градуса;
 • в ерозирани земи;
 • във водосборните райони на язовири;
 • край брегове на реки и дерета;

и служат за противоерозионни или водорегулиращи цели е абсолютно забранено!

Внимание! Тази уредба е въведена както за моя лична безопасност, така и за безопастността на всички други хора!

От кого ми трябва разрешителното?

Внимание! Всяка община приема със специална наредба реда за издаване на разрешително за отсичане на овощни дървета и нужните документи. Настоящото право ще разгледа общоважащите правила. Но за всеки отделен случай следва да се провери редът в съответната община.  

В зависимост от това колко дървета искам да отсека, разрешителното се иска от различни органи.

 • Ако искам да отсека до 5 дървета или лозя до 1 декар разрешение се дава от кмета на района или кмета на кметството.
 • Ако искам да отсека над 5 дървета или лозя над 1 декар разрешение се дава от началника на управление “Земеделие” при общинската администрация.
 • В първият случай трябва да посоча “уважителни причини” за отсичането на дърветата, а във втория – “крайно уважителни причини”.

Кои причини са “уважителни” и кои са “крайно уважителни”?

Важно! Тук е мястото да посочим, че в страната има различно прилагане на въпросните разпоредби. На места кметствата, общините и съдилищата дават лесно разрешение за отсичане на дървета при наличие на воля от страна на собственика. Има обаче и случаи, в които е почти невъзможно собственик да се сдобие с разрешително за отсичане на дърво на собствената си територия. Някои съдилища например изискват дърветата да са изсъхнали, безплодни и опасни за околните, преди да позволят отсичане.

За да минимализирам риска молбата ми да бъде отхвърлена, следва да обоснова (крайно) уважителните причини за отсичането на дървото. Това може да е:

  • дървото е старо и сухо. Спряло е да дава плод от няколко сезона.
  • дървото е опасно, наклонено, полуизкоренено.
  • имота е обрасъл с дървета, което възпрепятства неговото обработване (за целта мога да издам удостоверение след оглед от областна дирекция “Земеделие и гори”);

Какви документи са ми нужни?

Нужни са ми следните документи:

 • Заявление по образец – мога да го открия на интернет страницата на съответната община;
 • Копие от документ за собственост на поземления имот (нотариален акт, решение на поземлена комисия);
 • Когато имотът е наследствен се прилага удостоверение за наследници;
 • Когато имотът е бил обект на делба се прилага договор за доброволна делба или решението при съдебна делба(или издадения въз основа на решението конститутивен нотариален акт) ;
 • Когато има повече от един собственик на имота, се прилага и декларация със съгласието на съсобственика;
 • Скица /актуална/, с дата не по-късно повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
 • Копие от протокола за трасиране границите на имота;

Трябва да заплатя и определена такса към общината за издаване на разрешителното.

Какво да правя ако откажат да ми издадат разрешително?

Ако въпреки всичко не получа разрешително за отсичането на дърветата, мога да обжалвам акта пред кмета на общината в рамките на 7 дена от съобщението, което съм получил за отказа. Ако и кметът отхвърли жалбата ми или не се произнесе по нея, мога да обжалвам неговия отказ пред съответния съд.

А какво става с дървесината?

Прекрасно! Издадох си разрешителното за отсичането на дървета, наех няколко здрави момчета с брадви и вече няма защо да ме е страх от зимата. Нали?


В действителност работата ми с администрацията въобще не е приключила. Колкото и шокиращо да звучи, за да ползвам собствената си дървесина, придобита от собствените ми дървета трябва да издам още два документа. Това са:

 • общинската марка за маркиране на придобита дървесина – Общинските марки се поставят на самите дървета от длъжностно лице, определено от кмета на общината. Тя е във форма на кръг с диаметър 40 мм. В центъра на кръга е изписан поредният номер, като височината на цифрите е 9 мм, а в периферната част на кръга, успоредно на външния контур, е изписано името на съответната община. Дълбочината на релефа следва да е не по-малко от 1 мм.

Образец на общинска маркаmarka darvesina

Внимание! Редът за издаване и слагане на общинска марка (общинската марка е различна от горската марка и производствената марка! Приложения №3, 4 и 5 НКГТ) върху дърветата и билета за транспортирането на придобитата дървесина за селскостопански дървета е различен от реда за горските дървета! Повече по темата за отсичане на дърво в горска територия очаквай скоро в pravatami.bg

 • билет за транспортиране на въпросната дървесина (или още писмено удостоверение, издадено от длъжностно лице, определено от кмета на общината). Дървесината се транспортира придружена с превозен билет. За всяко транспортно средство се издава отделен превозен билет.

Внимание! Всяка община приема със специална наредба реда за издаване на въпросните документи! Настоящото право разглежда общоважащите правила. Но за всеки отделен случай следва да се провери редът в съответната община!  

За да издам общинска марка и билет за транспортиране най-често се изисква да направя следното:

 • да подам заявление по образец до общината (мога да го намеря на страницата на общината);
 • да заплатя таксата за марката. Тя не е фиксирана и се определя от всяка община, но най-често се таксува около 5 лв. на дърво;
 • да заплатя таксата за билет. Тя също не е фиксирана и се определя от всяка община за кубичен метър дървесина.

Ако откажа да си издам разрешително за отсичане на дървото?

Ако отсека дървета без разрешително нося административнонаказателна отговорност. Наказанието, което може да ми бъде наложено е глоба от 100 до 500 лева. А ако извърша повторно същото нарушение (това ще рече, ако отсека повторно дърво без да спазя предвидения в закона ред, в рамките на една година след влязло в сила наказателно постановление, издадено ми за незаконно отсечено дърво) глобата, която може да ми бъде наложена е от 150 до 800 лева. Ако ме хванат, първо ще ми съставят акт за установяване на административно нарушение, а в последствие и наказателно постановление.

Внимание! Няколко практични съвета!

(Много често, дори да ме хванат, че съм извършил нарушение, държавните органи допускат следните грешки, при съставянето на актовете, с които ми се налага глобата:

 • Ако в издадените документи пише, че наложената глоба е за нарушение на Закона за горите, то тогава актът ще падне в съда. За отсечени дървета от селскостопански земи не се прилага Закона за горите!
 • Ако актът за установяване на административно нарушение (АУАН) е съставен от горски, то актът ще падне в съда, защото той е “некомпетентен” да извърши това действие.

Компетентността за налагане на глобата, върви по следния начин:

 • Министърът на земеделието, храните и горите е компетентен само когато АУАН е издаден от длъжностни лица на министъра на земеделието и храните;
 • Кмета на общината е компетентен само когато АУАН е издаден от длъжностни лица на кмета на общината;
 • Кмета на района или Кмета на кметството  е компетентен само когато АУАН е издаден от полската охрана, служители на МВР или длъжностни лица на селскостопанските организации.
 • Ако глоба е наложена за отсичане на овощни дървета или лозя в град или село – отново, актът ще падне в съда.)
 • ”Източници“

  Закон за опазване на селскостопанското имущество

  чл.2, ал.1, т.1 – дефиницията на “земеделски земи”

  чл.3 – за закрилата на други “извънгорски дървета”

  чл.32 – относно това кой е компетентен да издаде разрешение за отсичане на дърво, както и реда за обжалване на отказа

  чл.34, ал.1 – за специфичната уредба на ореховите, кестеновите, бадемовите, лешниковите и черничевите дървета, както и други видове дървета

  чл.40, ал.1, т.1 – налагане на глоба за отсичане на дърво без разрешително

  чл.40, ал.2 – налагане на глоба при повторно нарушение

  1б ДР – дефиниция за повторно нарушение

  Закона за горите

  Чл.207 – относно маркирането с общинска марка(собственост на общината на чиято територия е извършен дърводобивът) на дървесината, добита извън горските територии, преди транспортиране

  чл.211, ал.4 – относно превозния билет(издаден от длъжностно лице, определено от кмета на общината) за дървесината, добита извън горските територии.

  Правилник за прилагане на Закона за горите

  чл. 131б – относно моркиране с марка и издаване на превозен билет на добита извън горския фонд дървесина

  Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

  Чл.50, т.3 – относно маркирането с общинска марка на дървесина, добита извън горските територии

  чл.51, ал.1 във вр. с Приложение 3 – относно горската марка

  чл.52, ал.1 във вр. с Приложение 4 – относно производствената марка

  чл.53, ал.1 във вр. с Приложение 5 – относно общинската марка

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юлия Гевренова

Юлия Гевренова

автор

Според мен предотвратяването на конфликтите е много по-смислено от тяхното „отсъждане“. Включих се в екипа на pravatami.bg, защото вярвам, че информацията ни дава най-важното право - правото на избор.

Свързани статии