Имам намерение да извърша сделка с недвижим имот (земеделска земя или урегулиран поземлен имот или част от сграда, към собствеността на която има и идеална част от дворно място). За целта ми е необходима скица. Внимание! За издаването на скица има значение дали има одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър за района, в който се намира моят имот. Тук мога да намеря информация относно администрацията, реда и документите, които са необходими за издаване на такава скица.

За какво трябва да внимавам?

Трябва да проверя в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър дали за района, в който се намира моят поземлен имот, има влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри. Когато при проверката установя, че има такава заповед, следва да отида в териториалната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (на сайта могат да се намерят адресите на териториалните служби на Агенцията).

Ако установя, че за района, в който се намира моят поземлен имот, все още няма влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри, трябва да отида в общината, за да получа скица на моя имот. Когато става въпрос за земеделски земи, ще трябва да потърся общинската служба по земеделие.

За да не си губя излишно времето в бюрокрация, а и за да не пропусна нещо, препоръчително е да се свържа с имотен специалист. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Необходими документи за издаване на скица на поземлен имот:

  • заявление по образец от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (мога да наберя линк към заявлението на страницата на Агенцията);
  • Ксерокопие на документ, удостоверяващ правото ми на собственост върху имота, за който искам удостоверението (напр. нотариален акт) – трябва да напиша “вярно с оригинала” на всяка страница от това копие и да се подпиша.
  • документ за платена такса.

Следните документи са необходими само в определени случаи:

  • удостоверение за наследници, ако искам издаване на скица за имот, който съм получил по наследство;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика на имота (ако искам да извадя удостоверение за чужд имот).