Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Настаняване в студентско общежитие

Автор:
Настаняване в студентско общежитие

Вече знам какво трябва да направя, за да кандидатствам за настаняване в студентско общежитие. Кандидатствах успешно, класиран съм и е време да науча повече за това как протича самото настаняване, както и какви са правата и задълженията ми като наемател на стая в общежитие.

Настаняване

След като бъда класиран ми се издава заповед за настаняване. Обикновено тя съдържа номера на блока и стаята, в която ще живея, както и срок за настаняване. В случай че не се настаня в посочения срок (без да имам уважителна причина за това), друг студент може да заеме моето място. Сроковете и конкретните условия за настаняване се определят от всяко висше учебно заведение, затова е много важно да съм запознат с тях! В общия случай настаняването включва няколко стъпки:

 • Издаване на настанителна заповед.
 • Плащане на депозит (гаранционен – за ползването на стаята, който се връща при напускането й, както и семестриален – плаща се в началото на всеки семестър).
 • Представяне на настанителната заповед и други необходими документи (например уверение, че съм студент; декларация, че нямам жилище в населеното място, където уча и др.) на управителя на блока (домакин).
 • Подписване на приемно-предавателен протокол за имуществото (брой легла, бюра и т.н.) и състоянието на стаята, в която се настанявам.

Обикновено студентите се настаняват на случаен принцип по двама/трима в стая, като настанените са от един и същи пол. Възможно е още при кандидатстването (ако правилата на университета, в който уча, го позволяват) да заявя желание да живея с конкретен човек – най-добрия ми приятел например. При възможност би следвало да бъдем настанени заедно.

Има хипотези, в които мога да бъда настанен в самостоятелна стая. В такива стаи се настаняват:

 • Семейства или студенти, грижещи се сами за децата си, ненавършили пълнолетие
 • Братя и сестри, учещи в редовна форма на обучение, при тяхно желание и възможност (от страна на университета) да бъдат настанени заедно.
 • Докторантите винаги се настаняват по двама в стая.

Разбира се, с приключването на летния семестър студентският живот не спира и не оставам задължително на  улицата. Мога да напусна стаята, но ако поискам, бих могъл да продължа да живея в нея и през лятото (докато си карам студентския стаж или практика например). В този случай ще заплащам по-висок наем (увеличението е  размерът на държавната субсидия, която се поема от държавата през учебната година). Това обаче не означава, че автоматично оставам в общежитието и през новата учебна година. Нужно е отново да участвам в класиране.

Ако искам да продължа да живея в стаята, в която съм живял досега, трябва да посоча това при подаването на документите за класиране (независимо дали съм обитавал стаята в периода между две учебни години, или не – бил съм на студентска бригада например).

Какви права имам?

Като наемател на общежитие имам определени права, а именно:

 • Мога да ползвам всички жилищно-битови и учебно-помощни помещения в общежитието според тяхното предназначение, без да преча на другите живеещи. Ако има мазе, мога да си оставям там колелото, ако има обща стая, мога да гледам там мач с приятели и тн.
 • Мога да каня приятели в стаята си.

Важно! Това обаче трябва да става в определените с правилника за вътрешния ред часове. А ако приятелите ми искат да останат де пренощуват – трябва да следвам съответната процедура.

 • Мога да правя предложение чрез домовия съвет пред ръководството на висшето училище и обслужващото звено за подобряване на жилищно-битовите условия и за отстраняване на допуснати слабости от длъжностни лица в общежитието.
 • Мога да участвам във формирането и дейността на домовия съвет.

Какви задължения имам?

За да нямам проблеми по време на престоя си трябва да изпълнявам и задълженията си. Те включват:

 • Да спазвам изискванията на наредбата и на правилника за вътрешния ред.
 • Да ползвам общежитието с грижата на добър стопанин и да опазвам имуществото му. Това означава, че трябва да пазя мебелите, да сигнализирам, ако се появи теч и тн.
 • Да спазвам установените изисквания на противопожарната охрана. Най-често това означава, че пушенето в стаите е забранено, но не и на терасите.
 • Да не преча с поведението си на другите живеещи да упражняват правата си.
 • Нямам право да отглеждам животни в общежитието.
 • Длъжен съм да спазвам всички санитарно-хигиенни изисквания.
 • Трябва да освободя общежитието след прекратяване правото на ползване на студентското общежитие.
 • Да осигуря 24-часов достъп до ползваните помещения с цел предотвратяване на аварии.
 • Не мога да внасям, произвеждам, преработвам, търгувам, употребявам и съхранявам в студентските общежития взривни вещества, огнестрелни оръжия, наркотични вещества и техните аналози.

Важно! Аз нося имуществена отговорност за пълния размер на причинените по моя вина щети на имуществото в общежитието и на прилежащата към него територия.

Наем – колко точно дължа?

Най-важното, което ме интересува обаче е колко ще плащам! Ако искам да живея в студентското общежитие трябва да заплатя месечни наеми (дължа заплащането им всеки месец на дата определена със заповед на Ректора), семестриални депозити (Внасям депозита в началото на всеки семестър. От сумата се покриват установени в срока за пребиваване в студентското общежитие щети. Разпореждането с депозитите и връщането им в края на учебната година се извършва от висшето училище, съгласувано със съответния домови съвет) и други плащания за консумативи – видът на плащанията за консумативи и начинът на тяхното формиране за студентските общежития се определят с правилниците на съответните университети, свързани с издръжката на общежитията. Ректорът на висшето училище, след съгласуване със студентски съвет определя със заповед размерите на месечните наеми, семестриалните депозити и другите плащания за консумативи в студентските общежития. Видът на плащанията за консумативи и начинът на тяхното формиране за студентските общежития се определят с правилниците на съответните университети.

А имам ли право да плащам по-малко?

По принцип има няколко начина да се намали цената на наема, която дължа.

Първо, мога да получа държавна субсидия:

Имам право за настаняване в общежития при субсидирани от държавата условия ако:

 • съм български студент, който се обучава в редовна форма и заплащам семестриални такси или съм освободе от такива – за времето на учебната година, включително летните стажове и практики, без времето на лятната ваканция;
 • съм чуждестранен студент, докторант или специализант, обучаващ се в Република България по междуправителствени спогодби или по актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие – целогодишно;
 • съм български докторант, който се обучава в редовна докторантура на места, субсидирани от държавата – за срока на докторантурата;
 • съм специализант, който се обучава на места, субсидирани от държавата – за срока на специализацията.

Мога да се ползвам от това право само за една образователно-квалификационна степен “бакалавър” и за една образователно-квалификационна степен “магистър” или за една образователна и научна степен “доктор”.

Второ, ако съм настанен в студентско общежитие и съм:

имам правото да заплащам през цялата година 30 на сто от размера на месечния наем, както и 30 на сто от дължимия семестриален депозит. Също, ако съм майка-студент не трябва да заплащам наем за детето ми, което не е навършилото пълнолетие.

На последно място, ако съм отговорник на етажи в общежитията мога да бъда освободен от част от наема със заповед на Ректора. Ще мога да заплащам намален наем през цялата година, но не по-малко от 50 на сто от размера на месечния наем.  

Не съм настанен в общежитие. Имам ли право на някаква помощ?

Подал съм документи, но въпреки това не съм настанен. В такъв случай ми се налага да излезна на квартира, което е и много по-скъпо. Имам право обаче да получа месечна парична помощ при ползване на свободно наета квартира, ако съм:

 • студент, обучаващ се в редовна форма на обучение;
 • заплащам семестриални такси или съм освободен от такива;
 • когато отговарям на условията за ползване на студентско общежитие;
 • съм подал документи, но не съм настанени поради недостиг на места.

Размерът на месечната парична помощ се определя ежегодно с постановлението за изпълнението на закона за държавния бюджет за съответната година. Помощта се изплаща за срок до 10 месеца от учебната година.

Правото е в съавторство с Виолета Атанасова и Юлия Гевренова.

 • Източници

  Наредба за ползване на студентските общежития и столове

  чл. 5, ал.1, т.2 – за заповедите издавани от ректорите за месечните наемни цени

  чл. 4, ал. 7 – относно публикуването на информацията за наличните общежития

  чл. 11, ал.4 – за възможността отговорниците на етожи да плащат по-нисък наем

  чл. 15, ал. 1 във вр. с чл. 17, ал. 1 – относно класирането на желаещите да живеят в общежитие

  чл. 15, ал. 2 – относно настаняване на лица без класиране

  чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 – относно настаняване на лица в самостоятелна стая

  чл. 17, ал. 2 във вр. с чл. 3, ал. 1 – относно критериите за класиране

  чл. 17, ал. 4 – относно резултатите от класирането

  чл. 17, ал. 5 – относно подаването на възражение до ректора относно класирането

  чл.18, ал. 2 – относно ползването на стаята, в която настаненият е живял предходната година

  чл.20 – за правата на настанения в общежитието

  чл.21 – за задълженията на настанения в общежитието

  чл.22 – за материалната отговорност на настанения

  чл.23-29 – за определяне на наемната цена

  Закон за висшето образование

  чл. 9, ал. 3, т. 8 – основание за приемане на НПСОС

  Чл.91, ал.1, т.4 – относно предвиждането в Закона за държавния бюджет на социално-битови разходи, в това число и средства за студентски столове и общежития

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии