Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Участие в търг и покупка на имущество на дружество в несъстоятелност

Автор:
Участие в търг и покупка на имущество на дружество в несъстоятелност

Онзи ден минавах покрай централния офис на една фирма в квартала, която отдавна фалира и съгледах залепени листове. Стана ми интересно и се зачетох. Какво да видят очите ми? Обявление за продажба на недвижим имот, МПС и ВиК материали, собственост на дружеството, които се предлагат на публична продан от синдик, при това на много изгодни цени. Какво трябва да знам за участието в такава продажба и придобиването на собствеността?

Относно обявлението за продажбата

В обявлението обезателно трябва да са посочени следните данни:

 • индивидуализиращи данни на длъжника – фирма, ЕИК, номер на делото за несъстоятелност;
 • описание на имуществото, което се продава – напр. ако се продава недвижим имот – идентификатор или планоснимачен номер, ако е в район, където все още няма кадастър; ако е МПС – модел, година на производство; ако са движими вещи – вид, количество;
 • ред и начин, по който ще се извърши продажбата – напр. на търг с тайно или явно наддаване;
 • място и ден на продажбата – проданта може да се извърши в канцеларията на синдика на дружеството или по седалището на длъжника;
 • крайния срок за приемане на предложения;
 • оценка в цифри на стойността на имуществото, което се продава – по принцип при търг с тайно наддаване имуществото се продава на цена, равна на пазарната му оценка, а при търг с явно наддаване цената е с 20% по-ниска.

Супер! Видях обявленията и активите ме интересуват.

Ще участвам! За какво да внимавам?

Като начало е добре да се обадя по телефон или да отида на място в канцеларията на синдика, за да се осведомя по-подробно относно интересуващото ме имущество.

 • добре би било да помоля за оглед, т.е. да се опитам да видя движимите вещи/имота, които ме интересуват – един вид заслужават ли си. Освен това така ще получа информация и относно достъпа до тях. Ако има проблеми при организирането на огледа, било защото ключовете са в трети лица или някой пази в своя склад алуминиевите профили и отказва да съдейства, то най-вероятно, ако спечеля търга, ще си имам главоболия и при предаването на вещта/въвода във владение на имота.
 • ако съм хвърлил око на недвижим имот, то препоръчително е да направя справка в имотния регистър по партидата на имота относно вещни права на трети лица, напр. договор за наем, право на ползване и тежести.

Важно! Ако придобивам имот от публична продан на синдик, не придобивам имота чист от вещни тежести, напр. ако има вписана ипотека, тя не се погасява и ще трябва да заплатя таксите по заличаване на същата.

На какви условия трябва да отговарям, за да участвам в търга?

Законът поставя някои условия във връзка с участието ми в търга. Какви са те?

 • определени лица – длъжника, негов представител, синдика, лицето, на което е възложено пазенето на съответното имущество, съдията в производството по несъстоятелност, съдебните изпълнители, както и адвокатите (ако има такива) нямат право да участват в наддаването. Ако съм сред тях, то и аз няма да мога да участвам или пък ако участвам и подам наддавателно предложение/купя имуществото, подаденото от мен предложение, съответно сделката ще е недействителна;
 • за да участвам, най-късно до деня на търга трябва да съм внесъл задатък в размер на 10 % от стойността, на която е оценено имуществото, по сметката, посочена в обявлението, като най-често това е особена сметка, открита на името на дружеството, специално за целите на производството по несъстоятелност;

Как се провежда самият търг?

Ето, настъпи големият ден! Как се провежда продажбата? 

 1. Ако участвам на търг с тайно наддаване:
 • подавам заявлението си за участие в запечатан плик, като в заявлението посочвам предложената от мен цена с цифри и думи и прилагам квитанцията за внесения задатък;
 • синдикът отразява предложението ми по реда на неговото получаване във входящ регистър;
 • след изтичане на срока за подаване на предложения, синдикът обявява постъпилите наддавателни предложения, т.е. отваря пликовете и прочита кой каква цена е посочил, за което съставя протокол;
 • синдикът обявява в същия този протокол за купувач този наддавач, който е предложил най-високата цена, като ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от синдика чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.
 1. Ако участвам в търг с явно нададаване:
 • съобщавам предложената от мен цена устно пред синдика в присъствието на останалите наддавачи;
 • синдикът отразява направените от наддавачите предложения в наддавателен лист;
 • след изчерпване на предложенията синдикът обявява за купувач, наддавачът, който предложи най-висока цена.

Важно! При търговете с явно наддаване има т.нар. стъпка на наддаване. Това означава, че ако искам да предложа по-висока цена, тази цена трябва да е по-висока именно с посочената стъпка на наддаване или кратно на нея число. Например: Участваме аз и Стамат на търг с явно наддаване за един хотел в Слънчев бряг. Стамат предлага 10 млн. цена, а стъпката за наддаване е 250 хиляди, т.е. за да продължи наддаването по-нататък трябва да предложа поне 10 250 000 лв.

Ако съм спечелил търга, в 7-дневен срок от приключване на продажбата трябва да внеса предложената от мен цена, като приспадна внесения задатък. Ако това не се случи, губя внесения от мен задатък, а синдикът поканва наддавачът, който е предложил следващата най-висока цена. Ако по една или друга причина не съм спечелил търга, подавам молба до синдика за връщане на внесения от мен задатък.

Само това ли е? Как ставам собственик?

Ако внеса предложената от мен цена в срок, съдът с постановление ми възлага вещта или правото в деня, следващ деня на плащането. От тази дата аз придобивам всички права, които длъжникът е имал върху имуществото. Важно да знам обаче е, че това постановление може да се обжалва от длъжника или останалите участвали в търга наддавачи, ако има такива. Ако бъде отменено, отпадат и придобитите от мен права. Ако обаче всичко е наред и постановлението за възлагане е влязло в сила, платил съм всички такси по прехвърлянето на имота и вписването на постановлението в имотния регистър, то бивам въведен във владение на същия. Ако купувам движими вещи с влизане в сила на постановлението за възлагане, те ми се предават.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии