Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правото ми да получа безопасни стоки и услуги

Автор:
Правото ми да получа безопасни стоки и услуги

Купих си вносни домати за салата и след консумация получих обрив по цялото тяло. За да се церя, от билкова аптека си закупих мехлем с естествени съставки от природата. От него обривът ми се засили. Подобни случаи съм имала и с козметични продукти. Имам ли право на безопасни стоки и услуги? Кой осигурява безопасността на стоките и услугите?

Кои стоки и услуги се определят от закона като “безопасни”?

Една стока/услуга е безопасна тогава, когато:

 • при нормално предвидими условия за употреба като продължително използване например, не представлява риск за живота и здравето ми или рискът е минимален при взаимодействие с фактори като съвместното използване с други стоки, използване от рискови групи потребители като малки деца и бременни жени и др; 
 • отговаря на установените изисквания за безопасност (утвърдени стандарти на национално и европейско ниво), за да бъде пусната на пазара.

Кой осигурява безопасността на стоките и услугите?

Безопасността на стоките и услугите, които използвам се осигурява от:

Производителя на стоките – това е лицето, което произвежда/преработва стоки или лице, чиято търговска марка/отличителен знак е обозначен върху стоката. Производители са и следните лица. Производител на стоки е и :

 • представител на производителя, когато той не е регистриран на територията на Европейския съюз (ЕС) или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • всяко друго лице, което е част от процеса на достигане на стоката от производителя до мен, чиято дейност може да окаже влияние върху характеристиките на стоката.

Лицето, предоставящо услугата – това е лицето, което предоставя/извършва услуги срещу заплащане. 

Дистрибутора на стоката – това е лицето, което участва в процеса на реализация на стоката и чиятодейност оказва влияние върху характеристиките за безопасност на стоката. 

Какви задължения имат тези лица?

Производителите на стоки и лицата предоставящи услуги имат задължение да:

 • извършват проверка за съответствието на стоката/услугата с установените в закона изисквания за безопасност; 
 • ми предоставят достатъчно информация за всички рискове при употреба, включително такива, които не са очевидни в упътването; 
 • предприемат превантивни мерки, даващи възможност за реагиране при риск, включително да изтеглят стоката от пазара/преустановят предлагането на услугата, уведомят потребителите за откритите рискове, изземат закупените вече продукти и др.  По собствена инициатива или по искане на контролните органи те могат да предприемат следните превантивни мерки вземане на проби и анализ на мостри на стоките, пуснати на пазара; анализ на рекламации на потребители; поддържане регистър на рекламациите; информиране на дистрибуторите за предприетите мерки за проследяване безопасността на стоките.
 • осигурят условия за проследяване на стоката по цялата верига на доставката й като я маркират по начин, позволяващ тя да бъде идентифицирана (обозначаване на име на производител, номер на партидата и др.).

Дистрибуторите имат задължение да:

 • не доставят стока, за която разполагат с информация, че не отговаря на изискването за обща безопасност;
 • ми предоставят информация за рисковете, свързани с употребата на стоката;
 • притежават документи, необходими за проследяване произхода на стоката;
 • съдействат на производителя и на контролните органи в предприетите от тях мерки за предотвратяване на рисковете.

Важно! Производителите, дистрибуторите и лицата, предоставящи услуги си сътрудничат взаимно и оказват съдействие на контролните органи за предотвратяване или преустановяване на рисковете, предизвикани от стоки или услуги, които те предоставят. Ако някое от тези лица знае, че стока, пусната на пазара, съдържа риск за здравето и безопасността на потребителите, трябва незабавно да предупреди контролните органи и да им предостави информация, даваща възможност за идентифициране и проследяване на стоката или партидата стоки.

Кой осъществява контрол за безопасността на стоките и услугите?

Контролът за безопасност на стоките и услугите, който ми се предоставят като потребител, се осъществява от:

 • Комисията за защита на потребителите – за нехранителните стоки и услуги;
 • Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) – за хранителните стоки;
 • Изпълнителната агенция по лекарствата към министъра на здравеопазването – по отношение на качеството, безопасността и ефикасността на лекарствата;
 • Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – за козметичните продукти;
 • Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – за техническите изделия и др.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) координира дейността на контролните органи във връзка с безопасността на нехранителните стоки и услугите, а Министерството на здравеопазването – във връзка с безопасността на храните и козметичните продукти.

Контролните органи самостоятелно или в сътрудничество помежду си имат право да:

 • извършват проверка за безопасност на стоката или услугата, включително след пускането ѝ на пазара;
 • вземат мостри на стоката за извършване на анализ за безопасност;
 • разпоредят, когато има вероятност стоката/услугата да съдържа риск за определена категория потребители, на производителя, дистрибутора или лицето, предоставящо услугата, да предупреди своевременно и по подходящ начин тази категория потребители за риска, включително чрез публикуването на специални предупреждения; 
 • разпоредят временно спиране на стоката/услугата от пазар за периода, необходим за извършване на контрол, проверка и оценка на безопасността й;
 • организират изтеглянето на стоката от пазара или преустановяване предлагането на услугата, както и отправяне на предупреждения към потребителите за рисковете, които съдържа;
 • изземват стоки от потребителите, ако те са опасни;
 • дадат предписание на производителя, дистрибутора или лицето, предоставящо услугата за засилване на самоконтрола, обучение на персонала, почистване и др., когато условията за производство, съхраняване и предоставяне на услугите  могат да представляват опасност за здравето/ безопасността на потребителите; 
 • затворят търговския обект или временно да спират  дейността на производителя, дистрибутора или лицето, предоставящо услуга при наличието на сериозен риск. 

Важно! Информацията за опасните стоки и услуги, с която контролните органи разполагат, е публична. Тя съдържа: идентификация на стоката или услугата, описание на характера на риска и предприетите мерки за предотвратяване на опасността. На своята електронна страница всеки контролен орган поддържа информационен бюлетин.

Как мога да сигнализирам за нередности?

При нередности като потребител мога да сигнализирам на КЗП на телефон 0700 111 22!

При проблем с храната, която консумирам мога да подам сигнал на БАБХ на телефон 0700 122 99!

Важно! Контролните органи са длъжни да приемат и разгледат сигнала(жалбата) ми и писмено да ме уведомят за резултатите от извършената проверка. Ако сигналът ми е анонимен, той няма да бъде разгледан.

 • Източници

  Закон за защита на потребителите (ЗЗП):

  чл. 69 ЗЗП– определение за производител на стоки и лице, предоставящо услуги;

  чл. 70-71 ЗЗП – относно коя стока/услуга се счита за безопасна;

  чл. 72-76 ЗЗП – относно задълженията на производителя и лицето, което предоставя услуги;

  чл. 77 ЗЗП – определение за дистрибутор;

  чл. 77-78 ЗЗП – относно задълженията на дистрибутора;

  чл. 82 ЗЗП – относно компетентните контролни органи;

  чл. 83, 85, 88, 93, 100, 101 ЗЗП – относно задължения на контролните органи;

  чл. 98 ЗЗП – относно подаването на сигнали от потребители.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии