Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какви са правата ми, когато съм недоволен от държавната администрация?

Автор:
Какви са правата ми, когато съм недоволен от държавната администрация?

Всеки от нас се е сблъсквал с нелюбезни служители в администрацията, но колко от нас са наясно как адекватно да реагират в такава ситуация?

Какви са изискванията по отношение поведението на служителите в държавната администрация?

Те са задължени да:

 • се отнасят любезно, възпитано и с уважение към гражданите, като е недопустимо с поведението си да накърняват правата или достойнството им или пък да проявяват дискриминация;
 • изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, да зачитат равенството на лицата и да осигуряват достъпно обслужване;
 • опазват данните и личната информация на гражданите, станали им известни при или по повод на изпълнението на служебните им задължения;
 • се произнасят по исканията на гражданите и да им предоставят цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси;
 • отговарят на поставените въпроси съобразно своите функции, като при необходимост пренасочват гражданите към друг служител, притежаващ съответната компетентност;
 • информират гражданите относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга;
 • избягват конфликтни ситуации, а при възникването им да опитат да ги преустановят, като запазят спокойствие и контролират поведението си;
 • да спазват благоприличието и деловия вид в облеклото си.

Следователно не съм длъжен да търпя обидно, пренебрежително или неучтиво отношение от служителите в държавната администрация, а проявяващите такова отношение могат да понесат дисциплинарна отговорност.

По какъв начин мога да реагирам, когато поведението на служител в държавната администрация не е в съответствие с изброените изисквания?

В подобни случаи пред мен е отворен пътят за подаване на писмен или устен сигнал. Мога да го направя както лично, така и чрез представител – на място в съответната администрация или по телефон, факс или електронна поща. В случаите, когато е необходимо сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, трябва да ми бъде разяснено какви са те. Недопустимо обаче е да подам сигнал анонимно или за нарушение, извършено преди повече от две години.

Своя сигнал мога да подам до органа, който непосредствено ръководи и контролира служителя, за чието поведение съобщавам – директно или чрез съответния служител. Ако преценя, че е уместно, мога да изпратя преписи от сигнала си и до по-горестоящи органи. Дори и да подам сигнала си до некомпетентен орган, той трябва да го препрати до 7 дни от постъпването му на компетентните органи, като в този случай трябва да бъда уведомен за препращането.

С подаването на сигнал от моя страна за органа, до който е адресиран, за него възниква задължение да изясни случая, като вземе предвид обясненията на заинтересованите (т.е. моите и тези на съответния служител). Наред с това, компетентният орган следва да ми разясни правата и задълженията, които имам в производството, образувано въз основа на моя сигнал.

Решение по сигнала трябва да бъде взето най-късно в двуседмичен срок от постъпването му. Удължаване на срока с до един месец е допустимо, ако важни причини го налагат (напр. необходимо е събирането на още доказателства), но единствено по-горестоящият спрямо решаващия орган може да го позволи. В този случай аз следва да бъда уведомен.

В крайна сметка е възможно сигналът ми да бъде уважен или не, като и в двата случая решението, придружено с мотивите към него, следва да ми бъде съобщено писмено в 7-дневен срок от постановяването му. Ако пуснатият от мен сигнал бъде уважен, аз трябва да бъда уведомен и за мерките, взети за отстраняване на проблема, станал повод за подаването на сигнала.

За повече информация е препоръчително да се запозная с Харта на клиента в съответната администрация.

Актуализира: Йоана Мирчева

 • Източници

  § Административнопроцесуален кодекс

  чл. 107, ал. 4, АПК – относно обхват и предмет за подаване на сигнали;

  чл. 111, ал. 1, АПК – относно формата за подаване на предложения и сигнали;

  чл. 111, ал. 3, АПК – относно правото на подателя да получи разяснения по отношение на подаваните сигнали, когато е необходимо той да отговаря на определени изисквания;

  чл. 111, ал. 4, АПК – относно анонимни предложение и сигнали;

  чл. 112, АПК – относно препращане по компетентност;

  чл. 114, ал. 1, АПК – относно изясняване на случая преди вземане на решение по подаден сигнал;

  чл. 114, ал. 2, АПК – относно разясняване правата на подателите на сигнали;

  чл. 119, ал. 1 и ал. 2, АПК – относно компетентност при подаване на сигнали;

  чл. 119, ал. 3, АПК – относно възможност за изпращане на преписи до по-горестоящите органи;

  чл. 121, АПК – относно срок за произнасяне по сигнали;

  чл. 122, АПК – относно решението на компетентен орган след подаден сигнал;

  чл. 122, ал. 1, АПК – относно уведомяване на подателя при уважаване на сигнала;

  чл. 123, ал. 1, АПК – относно съобщаване на взетото решение.

  § Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

  чл. 2, ал. 6, КПСДА – относно възпитаното и любезно отношение на служителите в държавната администрация;

  чл. 3, ал. 1, КПСДА – относно задължението за безпристрастно и непредубедено изпълнение на задачите;

  чл. 3, ал. 2, КПСДА – относно задължение по опазване на данни и лична информация на гражданите;

  чл. 4, ал. 1, КПДСА – относно задължението за добросъвестно и безпристрастно административно обслужване;

  чл. 4, ал. 2, КПДСА – относно извършване на дейности на служителите съобразно функциите им;

  чл. 4, ал. 3, КПДСА – относно информиране на гражданите за възможностите им за обжалване;

  чл. 17, ал. 3, КПДСА – относно избягване на конфликтни ситуации;

  чл. 17, ал. 4, КПДСА – относно спазването на благоприличие и делови вид в облеклото си;

  чл. 22, КПДСА – относно носенето на дисциплинарна отговорност при неспазване на разпоредбите на кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии