Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Сметката ми за вода е неправилна. Какви са правата ми?

Автор:
Сметката ми за вода е неправилна. Какви са правата ми?

Редовно получавам сметки за вода, които по мое мнение са неоснователно високи и не отговарят на действителния разход и потребление. Вече знам как да постъпя, когато имам същия проблем със сметките за ток. Настоящото Право ще ми помогне да се ориентирам в правата си срещу неправилните сметки за вода. Как и от кого мога да искам корекция на сметките си и правилно отчитане за следващ период?

Кой определя цените на ВиК услугите?

Водоснабдителните и канализационни услуги (ВиК услуги) се заплащат по цени, определени по реда на  закона и утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). На сайта на КЕВР е обявен в списък с утвърдени цени към 30.05.2018 г., които се прилагат от съответния ВиК оператор, обслужващ определена територия. Моята сметка на потребител се формира именно по тези цени, в зависимост от оператора, към който съм се присъединил, за да ползвам водоснабдителни и канализационни услуги (за територията на Столична община този оператор е „Софийска вода” АД).

Моите права и задължения като потребител на ВиК услуги

Основно мое задължение е да заплащам сметките си за ползваните ВиК услуги в сроковете, определени в Общите условия и договора с ВиК оператора. В противен случай, ще дължа законна лихва, считано от първия ден след настъпване на падежа до деня на постъпване на дължимата сума по сметка на ВиК оператора. Любопитен/а съм, колко би ми струвала тя? Бих могъл/а да я пресметна тук.

От друга страна, имам право на възражения при некоректно издадена фактура или неправилно определено заплащане на изразходваното количество вода. Възражение мога да подам в писмена форма пред съответния ВиК оператор в 7- дневен срок от изтичане на срока за плащане. Възражението трябва да отговаря на следните изисквания:

 • да е написано на български език;
 • да съм посочил името и адреса си, тъй като анонимни жалби не се разглеждат;
 • да съм посочил в какво се състои искането ми (дали считам, че е за неправилно изчислена сметка или имам някаква друга претенция, например за неизправност на водомер и т.н.);
 • да съм изложил обстоятелствата по случая и да съм представил доказателства, ако разполагам с такива (напр. копия от фактури за предходен изчислителен период);
 • да е подписано от мен или мой представител.

Какво следва?

ВиК операторът приема възражението ми и в случай че то съответства на горепосочените изисквания, следва да получа отговор в 14-дневен срок.

Ако се установи, че са надвзети суми, операторът е длъжен да ми ги възстанови или да ми ги прихване от следващи плащания. Кой начин за компенсация ще се приложи, зависи от моя избор.

Ако не съм удовлетворен от отговора и предприетите мерки от страна на ВиК оператора, мога да подам жалба до КЕВР чрез оператора. Това означава, че практически отново трябва да изпратя възражението си (отговарящо на горепосочените изисквания) до адреса на ВиК оператора, а той има задължението в 7-дневен срок да събере преписката по делото (тук се включват всички документи от предходната кореспонденция) и да я изпрати до КЕВР.

Последващите действия на КЕВР във връзка с получената жалба са различни, в зависимост от характера на искането и допустимостта му.

Всяка постъпила жалба в комисията се разглежда първоначално за това, дали отговаря на изискванията за такава:

 • да бъде написана на български език и подписана от мен;
 • да да съм посочил своето име и адрес както и наименованието и адреса на ВиК предприятието;
 • да е обяснено ясно моето искане или оплакване;
 • да съм обяснил точно обстоятелствата и да съм представил доказателства, ако имам такива.

Ако всичко с жалбата е наред, КЕВР ще изиска становище от ВиК предприятието в 7-дневен срок. В зависимост от искането ми може да се приложи процедура за доброволно уреждане на спора или пък жалбата да се разгледа по общия ред. В този случай ще бъде назначена работна група, която ще събере доказателства, а при необходимост ще организира срещи и с двете страни. В срок от 60 дни комисията ще се произнесе с решение, което ще ми бъде изпратено.

Подробна информация за причините, поради които най – често се получава сметка с голяма консумация, както и за точния метод на формиране на сметката за вода, мога да получа от сайта или в офисите на оператора на ВиК услуги за територията, на която живея.

От 5-ти юни 2017 г. Софийска вода предоставя и услугата безплатно позвъняване на телефонен номер 0800 1 21 21, активен за цялата страна. Така мога да задам въпросите си достъпно и директно, без значение мястото, на което се намирам.  

(*) Статията е от рубриката ни “Стани автор”

Актуализира Виктория Пенчева

Автор: Яница Златева

 • Източници

  Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги – относно регулирането на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

  Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

  чл. 40 – относно законовия срок за възражения срещу определено заплащане на изразходваното количество вода.

  Наредба № 3 от 21.03.2013г .за лицензиране на дейностите в енергетиката:

  чл. 143  относно изискванията за жалби и сигнали до КЕВР.

  Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от оператор на ВиК услуги „Софийска вода” АД  (ОУ Софийска вода):

  Чл. 53 – чл. 55  – относно реда за разглеждане на жалби на потребителите;

  Вътршни правила на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за работа по жалби и искания за доброволно уреждане на спорове по Закона за енергетиката.

  чл. 6 – относно изискванията за жалби и сигнали.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии