Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво да сторя, ако сметката ми за ток е неправилна?

Автор:
Какво да сторя, ако сметката ми за ток е неправилна?

Получих сметка за ток за периода, в който бях на меден месец. Как хладилникът ми успя да натрупа 160 лв. ток? Не съм съгласен със сметката си, но какво да правя?

На територията на България електроразпределителните фирми са три на брой:

 • ЧЕЗ,
 • ЕВН,
 • Енерго-Про (EON).

Следователно, в зависимост от дружеството, чийто услуги ползвам, за мен важат различни Общи условия (ОУ) към сключения договор за доставка на електроенергия.

Енергийните предприятия (ЕРП) предоставят на своите потребители информация, свързана с:

1. начините на плащане, цени за спиране или възстановяване на снабдяването, цени за услуги по извършване на поддръжка и други цени на услуги, свързани с лицензионната дейност;

2. процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си;

3. реално потребените количества и извършените разходи без задължение за допълнително плащане за тази услуга;

4. изготвяне на окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика;

5. информация относно средствата за уреждане на спорове.

Горепосочената информацията, включваща и реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения се представя на интернет страницата на съответното дружество и влизат в сила след публикуването им.

В момента, в който получа сметката си за ток и не съм съгласен с нея, то следва да отворя интернет страницата на съответното дружество, чийто абонат съм, и да открия начина, по който мога да я оспоря. Тази информация се крие в ОУ на съответното дружество, качени в интернет, а за мое улеснение, някои от дружествата са създали специални секция за често задавани въпроси:

1. ЕнергоПро

2. ЧЕЗ

3. EVN

Ако имам възможността на визуален достъп до електромера си, то следва да сравня стойностите, посочени във фактурата ми с тези на самия електромер.

Важно! Нямам правото при никакви обстоятелства да отварям електромера, нарушавам неговата цялост и чупя пломбите на уреда, поставени от електроразпределителното дружество.

Оттук насетне при наличието на разминаване в отчитането на консумираната енергия, се обръщам към самото дружество. В зависимост от неговите услуги, това може да стане посредством денонощен телефон за обслужване на клиенти, както и онлайн (ЧЕЗ), като същото улеснява потребителите си, осигурявайки им готови бланки и заявления в зависимост от услугата, съответно искането, което предявяват.

1. EVN:

 • Тел. 070017777, 070010007

2. Енерго про:  

 • Тел. 0700 161 61

3. ЧЕЗ:

Съгласно описаното в ОУ, следва да проследя и спазя реда, сроковете и начините за оспорване на сметката. Това най-често става посредством жалба в свободен текст до електроразпределителното дружество, но понякога дружеството осигурява готови заявления (виж по-горе).

В жалбата, съответно заявлението описвам обстоятелствата, които считам за неверни и отправям своите искания: повторна проверка на електромера, молба за преизчисляване на сметката и други.

Важно! Жалбата/Заявление подавам в деловодството на съответното дружеството, като изисквам да получа входящ номер като доказателство, че съм представил и входирал съответното си писмено искане.

Като доказателство за основателността на жалбата/заявлението ми, мога и е препоръчително да прикача копие от оспорваните от мен фактури или протоколи, ако такива са издадени съгласно ОУ за определени действия, направени от служителите на дружеството. Оригиналите на съответните документи винаги трябва да  остават при мен!

Становище по съответните искания получавам от дружеството в сроковете, описани в съответните Общи Условия.

Ако смятам, че отговорът не ме задоволява и констатациите, направени от дружеството, не са верни, то аз мога:

1. Да се обърна към Комисията за защита на потребителите като в жалбата си до тях прикрепя копие на вече отправената жалба/заявление до електроразпределителното дружество ведно с доказателствата, които съм прикрепил към нея и оттам да получа защита на правата си като потребител.

2. Да заведа дело пред съд.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от дружеството. Законът задължава електроразпределителните дружества да публикуват новите си ОУ поне в един ежедневник и местен вестник, както и на интернет страницата си. За да бъда сигурен, че действията са ми правилни, следва преди да предриема каквито и да е мерки за оспорване на сметка или инициирам допълнителни проверки на електромера си, да прочета ОУ на дружеството, чиито услуги ползвам. Още повече, приложими са именно Общите Условия, публикувани в интернет сайта на дружеството към момента на спора – към датата, когато надчислената ми фактура е издадена.

Актуализира: Петилина Петрова

 • Източници

  § Закон за енергетиката

  чл. 38б – относно информацията, която дружествата следва да предоставят на потребителите си;

  чл. 38б – относно начина на публикуване и влизане в сила на Общите условия на електроразпределителните дружества;

  чл. 38в – относно задължението на електроразпределителните дружества да информират своите клиенти за промени в техните общи условия.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петър Кьосев

Петър Кьосев

автор

Петър върви по ръба между строгия официален стил на правото и полета на въображението в областта на дизайна и фотографията. Завършил е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересът му е насочен към гражданскоправните науки. Убеден е, че всеки трябва да отстоява правото си на перспектива за развитие в собствената си страна. Както и в това, че преди да потърсиш правата си, трябва да имаш отговорността да спазваш задълженията си. Обожава киното, а без музика не може да живее. Както и без приятелите си. Лятото мечтае за снега в планината, а зимата - за солта в морето. Спортът му е хоби, въпреки че все по-малко време му остава за него.

Свързани статии