Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да получа лиценз за организатор онлайн залагания?

Автор:
Как да получа лиценз за организатор онлайн залагания?

Роден съм под щастлива звезда и бизнес начинанията ми носят успех. Наскоро реших да се “гмурна” в още едно такова. Ще организирам онлайн залагания! Да, обаче държавата поставя определени изисквания към тази дейност. Как да получа лиценз за организатор на онлайн залагания и какво още е нужно?

Организатор на онлайн залагания – само с лиценз.

Предвид естеството на хазартната дейност и размера на средствата, който се “завъртат” на рулетката, държавата е сметнала за необходимо, че трябва да осъществява специален надзор върху хазартните игри. Те могат да се организират само от лица, които имат издаден от Държавната Комисия по Хазарта лиценз, т.е. ще осъществя идеята си да организирам онлайн залагания, само и единствено, ако получа лиценз.

Каква е процедурата по издаване на лиценз?

 1. За да ми бъде издаден лиценз за онлайн залагания трябва да съм регистриран като търговец на територията на Република България, в друга държава – членка на Европейския съюз, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария и да отговарям на редица допълнителни изисквания, повече за които мога да науча тук.

Важно да знам е, че лиценз ще ми бъде отказан, ако:

 • съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не съм реабилитиран;
 • съм обявяван в несъстоятелност и е останал неудовлетворен кредитор и от датата на влизане в сила на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността не са изтекли три години;
 • извършил съм престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система и това е установено с влязла в сила присъда;
 • имам просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. и не съм представил обезпечение в размер на главницата и лихвите;
 • участвал съм в дружество, на което окончателно е отнет лицензът за организиране на хазартна дейност или на което е налагана санкция за осъществяване на хазартна дейност без разрешение.

Важно! По-долу продължаваме със стъпките и указания, но силно препоръчваме да се свържете със специалисти на тази страница.

    2.   Подавам заявление по образец № 3, заедно с необходимите приложения № 3-1. Към заявлението за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри онлайн се прилагат:

 • документи за искателя;
 • извлечение от съдебен регистър в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или  в искането не е посочен ЕИК, както и актуален учредителен акт;
 • документи за идентификация на собствениците, съдружниците или акционерите на искателя, като напр. извлечение от книгата на акционерите;
 • свидетелства за съдимост в оригинал на собствениците, съдружниците и акционерите с квалифицирано участие на искателя;
 • нотариално заверени декларации в оригинал по образец за:
 1. обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4 от ЗХ, а именно пречките за издаване на лиценз като напр. предходни осъждания;
 2. по чл. 8, ал. 2 от ЗХ за произхода на средствата за организиране на игрите и за извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 2 ЗХ;
 3. по чл. 8, ал. 2 от ЗХ за наличието или липсата на собственици или съдружници/акционери, които са неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона;
 4. за обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 от ЗХ;
 5. за имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 от ЗХ;
 6. за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 от ЗХ;
 7. за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от ЗХ;
 8. за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗХ;
 • съгласие за предоставяне на информация за постъпили, изплатени и налични суми по банковата сметка на организатора;
 • списък на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на играта;
 • документи, доказващи притежаване на средствата за извършване на инвестиции и за организирането на хазартните игри, като напр. извлечения от банкови сметки, баланс, оборотна ведомост, касова книга, и други;
 • документи, доказващи произхода на средствата за инвестиции и за организиране на хазартните игри, като напр. междинен финансов отчет и др. документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от
 • декларирания източник на финансиране;
 • игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания (в 2 екземпляра);
 • технически и функционални характеристики на централната система за организиране на игрите (в 2 екземпляра);
 • правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на онлайн залагания и задължителни образци за счетоводна отчетност (в 2 екземпляра);
 • документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградата и помещенията, в които се намира контролния локален сървър за организиране на онлайн залаганията;
 • документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на контролния локален сървър и игралния софтуер на комуникационното оборудване;
 • документацията на централната система за организиране на игрите, с описание на техните функции, процедури за поддръжка, описание на съобщенията за грешки, както и описание на процеса на идентификация и регистрация на участниците;
 • договор с банка, удостоверяващ, че е открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби;
 • документ за платена държавна такса за разглеждане на документите по подадено искане за издаване на лиценз;
 • подробна документация на сайта, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри, съдържаща пълно описание на неговите технически и функционални характеристики – тази информация се представя на хартиен носител;
 • списък на игралното оборудване /игралния софтуер/ с данни за идентификация;
 • правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози и формирането на печалбите.
  Заплащам държавна такса за разглеждане на заявлението. Тази такса е различна в зависимост от това какви хазартни игри ще организирам онлайн и е:
 • за лотарийни игри:
 1. традиционна лотария – 20 000 лв.;
 2. числови лотарийни игри тото, лото, бинго, кено (хазартна игра с числа, тип бинго) и техни разновидности – 20 000 лв. за всяка игра;
 • за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета – 20 000 лв. за всяка игра;
 • за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти – 40 000 лв. за всяка игра;
 • за игри с игрални автомати – 7 500 лв.;
 • за игри в игрално казино – 35 000 лв.

Важно да знам е, че дори да ми бъде отказан лиценз, заплатената от мен такса за разглеждане на заявлението не ми се възстановява. Всички необходими бланки мога да сваля оттук. Мога да подам заявлението и онлайн, чрез портала за електронни административни услуги на Държавната Комисия по Хазарта.

Важно! Ако приложените от мен документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията ме уведомява и ми определя 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите. Ако не отстраня нередовностите, ми се отказва издаването на лиценз.

              3. По подаденото от мен искане се образува производство. Председателят на комисията и нейните членове извършват проверки и проучвания дали отговарям на необходимите изисквания за издаване на лиценз. Срокът, в който се извършва проучването е 60-дневен и започва да тече от деня, в който съм подал искането за издаване на лиценз. Този срок може да бъде удължен най-много с още 30 дни с мотивирано решение на Комисията, ако обстановката се отличава с особена сложност.

            4. След приключване на проверката председателят с мотивирано предложение внася моето искане за разглеждане от Комисията. Датата на всяко насрочено заседание на Комисията, както и неговия дневен ред се обявяват на интернет страницата на комисията. На заседанието, на което ще се разгледа моето искане при добро желание мога да присъствам лично или чрез представител. Комисията обаче може да приеме решение, с което да ме задължи да се явя лично, за да отговорят на конкретно поставени въпроси или да представя допълнителна информация за обстоятелства от значение за решението по искането. Ако не се явя в този случай може да ми бъде отказано издаването на така желания от мен лиценз.

            5. Когато приеме, че обстоятелствата по искането ми са изяснени, Комисията приключва разглеждането му и на тайно съвещание приема решение, с което издава или отказва да ми издаде лиценз за онлайн залагания. Решението на Комисията се издава в писмена форма и съдържа:

 • наименование на органа, който го издава;
 • наименование на акта;
 • адресат на акта;
 • фактически и правни основания за издаване на акта;
 • разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението;
 • указания пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва;
 • дата на издаване и подписи на председателя, членовете и секретар-протоколчика на Комисията.
 • ако с решението се издава лиценз, в разпоредителната част се посочват размерът на инвестициите, които трябва да направя, както и крайната дата за представяне на доказателствата за направените инвестиции.

Важно! Срокът на лиценза е 5 години, като може да бъде и по-кратък, ако изрично съм изявил желание за това. Лицензът може да ми бъде издаден и за 10 години, но само ако предварително докажа пред Комисията, че направените от мен инвестиции надвишават 2 000 000 лв.

Комисията обявява решението с мотивите най-късно в 7-дневен срок след заседанието за разглеждане на искането и ми изпраща съобщение за взетото решение.

            6. Мога да обжалвам решението за отказ за издаване на лиценз в 14-дневен срок от деня, в който съм получил съобщението, пред Административен съд – София град.

            7. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението на Комисията заплащам дължимата държавна такса за издаване на лиценз.. За издаване за онлайн залагания се събира двукомпонентна държавна такса, която се състои от еднократна такса в размер на 100 хил. лв. и променлива част в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони. Еднократната част от таксата внасям по банкова сметка на Комисията преди получаване на удостоверението за издаден лиценз.

            8. След като съм заплатил таксата получавам удостоверение за издадения ми лиценз. Удостоверението за издадения ми лиценз за организиране на хазартни игри онлайн съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. данни за търговската ми регистрация;

3. имена на лицето или лицата, които ме представляват;

4. адрес на интернет страницата, чрез която се организирам игрите;

5.наименование, тип, производствен номер на комуникационното оборудване, както и максимален брой едновременни игрални сесии, съответстващ на броя игрални места на виртуалното игрално оборудване за съответната интернет страница;

7. дата на издаване на удостоверението;

9. срок на действие на лиценза.
Без това удостоверение не мога да организирам онлайн залагания.

Още информация в Как да стана организатор на онлайн залагания?

Актуализира: Елвира Димитрова

 • Източници

  § Закон за хазарта

  чл. 3 – относно осъществяването на хазартна дейност само с лиценз;

  чл. 8 – относно лицата, на които не се издава лиценз за онлайн залагания;

  чл. 22 и сл. – относно производството по издаване на лиценза.

  чл. 26 – относно реквизитите на решението за издаване на лиценза.

  чл. 34 – относно съдържанието на удостоверение за издаден лиценз

  §НАРЕДБА за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

  чл. 5, 14, 15 – относно документите, които се прилагат при подаване на искане за издаване на лиценз за онлайн залагания.

  §ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за хазарта

  чл.1 – относно таксата за разглеждане на искане за издаване на лиценз за онлайн залагания.

  §Държавна комисия по хазарта

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии