Винаги съм имал силен предприемачески нюх и навика да се впускам в различни бизнес начинания. Онзи ден установих, че мога да заделя част от спечелените с честен труд от мен пари и да рискувам като организирам онлайн залагания. Необходимо е, обаче, да покрия определени изисквания, а също така и да получа лиценз.

На какви изисквания трябва да отговарям, за да организирам онлайн хазартни игри?

 1. Да съм регистриран като търговец, т.е. да имам фирма (не и като ЕТ) на територията на Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.
 2. По отношение на мен да не са прилагани принудителни административни мерки по Закона за хазарта, като напр. временно или принудително отнемане на лиценз, в срок от 5 години преди датата, на която подавам искането за издаване на лиценз.
 3. Комуникационното оборудване (Комуникационното оборудване за организиране на онлайн залагания обхваща компютърни системи и мрежите, които включват сървъра ми като организатор на игрите и всички свързани с него компоненти, операционни системи и софтуер на игрите.) и централният пункт, в който се намира централната компютърна система, чрез която ще организирам залаганията, да се намират на територията на Република България (Територията на Република България включва само географската територия на страната без континенталния шелф, без изключителната икономическа зона, без българските дипломатически и търговски представителства и без корабите и самолетите под български флаг) или на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.
 4. Да имам открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби в банка, лицензирана в Република България, или в банка, лицензирана в друга държава – членка на Европейския съюз, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, която извършва дейност на територията на Република България.
 5. Централната компютърна система, чрез която ще организирам залаганията,  да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите, както и система за съхраняване и подаване в реално време към сървър на Комисията и Националната агенция за приходите на информация за едновременните игрални сесии, направения залог от всеки участник и изплатената на всеки участник печалба.
 6. Игралният софтуер, както и всяка нова версия на софтуера да са утвърдени от Държавната комисия по хазарта на база изпитвания, извършени от одобрена от комисията лаборатория.
 7. Да представя документи, че съм направил инвестиции в размер, не по-малък от 600 000 лв. – за онлайн залагания, и в размер, не по-малък от 300 000 лв. – за хазартни игри чрез други електронни съобщителни средства, и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв. Документите представям в 6-месечен срок от датата на решението на Държавната комисия по хазарта за издаване на първоначален лиценз.
 8. Да имам издаден лиценз от Държавната Комисия по Хазарта – процедурата за това мога да прочета в това Право.

Организатор на хазартни игри – само с лиценз

Хазартни игри в Република България се организират единствено и само от лица, получили лиценз за извършването на тази дейност, т.е. за да организирам онлайн залагания ми трябва лиценз. Лицензът се издава от Държавната комисия по хазарта по специално регламентирана в закона процедура. Държавната комисия по хазарта е юридическо лице към Министерството на финасите със седалище гр. София. Комисията се състои от председател и четирима членове. Председателят и членовете на Комисията се назначават от министъра на финансите, като един от членовете е от Националната агенция за приходите и по един член се предлага съответно от председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”, от министъра на икономиката и от министъра на правосъдието. Чрез нея се осъществява държавния надзор върху хазарта. Тя:

 • издава или отказва да издаде лицензи за осъществяване на хазартна дейност;
 • приема общи задължителни правила за хазартните игри;
 • приема общи задължителни изисквания за игралните зали, игралните казина, централния пункт и пунктовете за приемане на залози;
 • приема общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията;
 • утвърждава задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри;
 • утвърждава правила за съхранение на информация относно игралните сесии, направените залози и формираните печалби;
 • взема решения за определяне на интернет страници, които организират хазартни игри без лиценз и за преустановяване на нарушенията;
 • води публични електронни регистри за:

1. организаторите на хазартни игри;

2. организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;

3. издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по този закон;

4. утвърденото игрално оборудване.

Повече за процедурата мога да прочета тук.

Специалист, който да ми помогне, мога да намеря на тази страница.

Актуализира: Елвира Димитрова

 • Източници

  § Закон за хазарта

  чл. 3 – относно лиценза за хазартна дейност;

  чл. 4 – относно лицата, които могат да организират хазартни игри;

  чл. 6 – относно изискванията за организиране на онлайн залагания;

  чл. 5 – относно инвестициите.

  чл. 16, ал.1 – относно Държавната комисия по хазарта;

  чл.17, ал.1 – относно публични електронни регистри;

  чл.18, ал.1 – относно състав на Комисията;

  чл.22, ал.1 – относно правомощия на Комисията;

  §Държавна комисия по хазарта