Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Искам да стана адвокат! В кръвта ми е! Как?

Автор:
Искам да стана адвокат! В кръвта ми е! Как?

Ситуацията

Адвокатската професия е престижна не само в България, а и в чужбина. Реша ли, че искам да я практикувам, преди това ще ми се наложи да измина доста дълъг път, осеян с тежки изпити, четене на дебели книги, полагане на много труд и стажуване в кантори. Тази статия ще има за цел да очертае основните етапи, през които задължително трябва да премина, какви са изискванията и какви права придобивам, след като получа правото да се впиша като адвокат в Адвокатска колегия.

Къде да кандидатствам да уча право?

Изборът не е малък. Дали ще запиша да следвам право в Софийски, Бургаски, Благоевградски, УНСС или в друг университет, ще имам възможност да бъда добре подготвен теоретично. Семестриалното ми обучение трае 5 години, като завършвам с придобита степен магистър. Ще имам възможност да изучавам дисциплини, като наказателно, търговско, трудово, семейно и наследствено право. След като завърша семестриално, се явявам на 3 държавни изпита (наказателноправни, гражданскоправни и публичноправни науки), които се състоят от писмена и устна част.

Стаж в съда и изпит за придобиване на юридическа правоспособност

За практикуващ юрист обаче, няма да ми е достатъчна само дипломата. Трябва да придобия юридическа правоспособност. След като завърша университета, подавам документите си в Министерството на правосъдието и преминавам през 6 – месечен юридически стаж към Окръжен съд, като стажът е неплатен. Стажът ми се състои от посещения и събиране на впечатления в различни институции, като се запознавам с много актове и документи, преглеждам дела, присъствам на разпити и съдебни заседания. Ще науча повече за работата на съдиите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, деловодителите. След изтичането на стажа трябва да се явя на изпит за въпросната  правоспособност, който се провежда в София и има за цел да провери какво е нивото ми на теоретична подготовка след практическите наблюдения.  Придобитата юридическа правоспособност има много важно значение, защото е едно от законните изисквания не само за да стана адвокат, но и за да бъда назначен на длъжности като съдия, следовател, прокурор.

Адвокатски изпит и вписване в адвокатска колегия

За да практикувам като адвокат, трябва да получа право на вписване в избрана от мен адвокатска колегия, като чрез нея подавам молбата си за явяване на изпит в София. Изпитът се състои от 3 части: тест, казуси и устна част, които се провеждат два пъти в годината. Другата ми възможност, която е предвидена в закона, е директно вписване в колегията, без полагане на изпит, стига да имам 5 години юридически стаж или да притежавам образователна или научна степен “доктор по право”.

Важно! Ето и една привилегия, която получавам като гражданин на ЕС: свободно мога да избeра държавата – членка, в която мога  да придобия правоспособност за адвокат и след това да избера друга държава, в която да практикувам. С други думи, за мен няма да представлява никакъв проблем да завърша право  и да се дипломирам в България, след което да замина да речем за Испания и да придобия адвокатска правоспособност там и след време отново се върна в родината си, за да упражнявам тук адвокатската професия под професионално звание, което съм придобил в Испания :)

Какви са правата ми като адвокат?

 1. Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната, като адвокат съм приравнен със съдията, по отношение на дължимо поведение и ми се дължи съдействие като на съдия.
 2. Имам свободен достъп и мога да правя справки по дела, да получавам копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверявам чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет.
 3. Имам право да заверявам преписи от документи, които са ми предоставени във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на клиента. Пред съда и всички други органи, те имат силата на официално заверени преписи.
 4. Адвокатските ми книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация, са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Кореспонденцията между мен и клиента ми не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство. Разговорите с клиента ми не могат да се подслушват и записват.
 5. Имам право да се срещам насаме с клиента си, включително когато той е задържан под стража или е лишен от свобода. По време на срещите имам право да получавам и предавам писмени материали във връзка с делото, съдържанието на които не подлежат на проверка.
 6. Имам право на възнаграждение за труда си. Размерът му се определя в договор между мен и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по – нисък от предвидения в закона. За вземанията си, произтичащи от неизплатени възнаграждения и разноски имам право да поискам издаване на заповед за изпълнение.
 7. Имам право да оказвам безплатна адвокатска помощ и съдействие на: лица, които имат право на издръжка, материално затруднени лица и на роднини, на близки или на друг юрист.
 8. Мога да поддържам собствен електронен сайт, съдържащ професионална информация.
 • Източници

  Закон за адвокатурата (ЗА):

  чл. 4 ЗА – относно изискване за правоспособност;

  чл. 6, ал. 3 ЗА – относно правото за директно вписване в колегията;

  чл. 29, ал. 1 ЗА – относно правото на съдействие от всички държавни органи;

  чл. 31, ал. 1 ЗА – относно правото на  достъпа до дела;

  чл. 21 ЗА – относно правото на заверяване на преписи от документи;

  чл. 33 ЗА -относно  неприкосновеността на книжата;

  чл. 34 ЗА – относно правото на среща насаме с клиент;

  чл. 35 ЗА – относно правото на отказа от защита;

  чл. 37 ЗА – относно правото на възнаграждение;

  чл. 38, ал. 1 ЗА – относно оказването на безплатна правна помощ;

  чл. 42, ал. 4 ЗА – относно правото на поддържане на правен сайт;

  Закон за съдебната власт (ЗСВ):

  чл. 162, т. 2 ЗСВ – предпоставка за назначаване на посочените длъжности;

  Наредба № 2 от 29.10.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпита за адвокати и младши адвокати

  чл. 2, ал. 1 – относно провеждането на изпита за адвокати;

  чл. 7, ал. 2 и 3 – относно провеждането на изпита за адвокати;

  Сайт Бургаски окръжен съд, Раздел – стажант юристи : Правила за провеждане на 6 – месечния стаж на стажант юристите ;

  Сайт на Министерството на правосъдието .

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Мирослава Дудолова

Мирослава Дудолова

автор

Мирослава е родена в гр. Бургас. Завършила е право в Бургаски свободен университет, правоспособен юрист е. Работи от 2 години като сътрудник в адвокатска кантора. Интересува се от вещно, семейно и наследствено право. Владее англииски и руски език, а в средното си образование е изучавала засилено история. Занимавала се е и със застраховане.

Свързани статии