Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правото ми на защита в наказателния процес

Автор:
Правото ми на защита в наказателния процес

Конституцията на Република България, Накателно-процесуалният кодекс, както и редица международни актове, по които Република България е страна, постановяват, че обвиняемият има право на защита и нарушаването на това право е съществено процесуално нарушение, което може да компрометира целия наказателен процес. Затова трябва да имам предвид, че защитата ми по време на наказателно производство, в което съм привлечен като обвиняем, има своите правила. Ето част от тях.

Какви права възникват за мен?

 • Имам право да упълномощя защитник по свой личен избор.
 1. Този защитник може (и е най-добре) да бъде професионален адвокат, който се занимава с наказателни дела в областта, в която е повдигнато обвинението (например компютърни престъпления, документни престъпления, убийства, изнасилвания и т.н.).
 2. Защитник може да ми бъде и моят съпруг, баща, майка, дядо или баба, както и рождено или осиновено дете, което е навършило пълнолетие и то само при условие че образованието и културата им са достатъчно високи, за да гарантират защита на моите интереси като обвиняем. За тези мои роднини законът не изисква да практикуват адвокатска професия, за да бъдат мои защитници.

Внимание! В този момент най-важното нещо е да имам добър адвокат. Мога бързо и лесно да намеря такъв на тази страница.

Ако мой роднина – брат, сестра, братовчед или близък приятел, има възможност и желание да ме защитава в досъдебното производство или в производството пред съда, това може да стане само и единствено, ако този роднина е адвокат по смисъла на Закона за адвокатурата (т.е. вписан е като адвокат в някоя адвокатска колегия в страната), когато упълномощаването на адвокат ще стане по т. 1.

 • Имам право да поискам от съда или от орган на досъдебното производство да ми бъде назначен служебен защитник. Внимание! Служебният защитник не е безплатен, ще се наложи да му заплатя адвокатско възнаграждение (За повече информация – Правото ми на безплатна правна помощ.)
 • Имам право да упълномощя повече от един защитник.
 • Имам право да сменя упълномощния от мен защитник по всяко време на наказателното производство, защото защитата ми в наказателния процес се базира на личното доверие между мен и моя защитник.
 • Упълномощеният от мен или назначен от орган на наказателното производство защитник не може да се откаже от поетата защита, без сериозно основание, което не му позволява да изпълнява задълженията си (като тежко заболяване, продължително пътуване в чужбина или друга уважителна причина).

В определени хипотези законът постановява, че защитата ми като обвиняем е задължителна. В тези случаи, ако не упълномощя сам адвокат или някой от най-близките си роднини като защитник, ще ми бъде назначен служебен защитник. Не мога да се откажа от защита в следните хипотези:

 1. ако съм непълнолетен;
 2. ако страдам от физически или психически недостатъци, които ми пречат да се защитавам сам;
 3. ако делото е за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода не по-малко от десет години или друго по-тежко наказание;
 4. ако е направено искане за задържането ми под стража или вече са ме задържали за срок от 72 часа за явяване пред съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“;
 5. ако делото се разглежда в мое отсъствие.

Във всички останали хипотези мога да се откажа от назначен защитник в хода на наказателното производство.

Няма право да бъде мой защитник лице, което:

 • Е защитник на друг обвиняем по същото дело, когато моята защита противоречи на защитата на другия обвиняем (например в обвинението е посочено, че престъплението е извършено при съучастие, когато единият обвиняем е подбудил другия);
 • Е представлявало или е давало съвети на другата страна в процеса (прокурора, частния тъжител, частния обвинител, гражданския ищец);
 • Е участвало в процеса в друго процесуално качество (като съдия, съдебен заседател, съдебен секретар, прокурор);
 • Е съпруг или друг близък роднина на съдия, съдебен заседател, прокурор, разследващ орган в моя процес.

В случай че моят защитник е лице, което отговаря на някое от тези изисквания, той следва да бъде отведен от процеса и не може да ме представлява, за да се гарантира пълноценната ми защита. Участието на такова лице като мой защитник е сериозно накърняване на правата ми като обвиняем в процеса и може да доведе до отмяна на присъдата като постановена при съществени нарушения на процесуалните правила.

Защитникът ми в наказателния процес има право да взема участие във всички процесуални действия, които се провеждат с мен или с мое присъствие:

 • при привличането ми като обвиняем;
 • при разпита ми в качеството на обвиняем;
 • при вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“;
 • при вземане на мярка за неотклонение „домашен арест“;
 • във всяко едно открито съдебно заседание;
 • при всяко друго процесуално действие, в което участвам или което се провежда в мое присъствие.

Важно! Трябва да имам предвид, че служебната защита НЕ Е безплатна и дължа адвокатско възнаграждение на назначения защитник, освен ако не отговарям едновременно на тези две условия:

 1. не съм в състояние да заплатя адвокатското възнаграждение;
 2. интересите на правосъдието налагат назначаването на служебен защитник.

В тези случаи трябва да подам молба до ораните на досъдебното производство или до съда, когато делото вече се гледа в съдебната зала, и да заявя, че желая да се ползвам от защитник по Закона за правната помощ. Органът, който ще назначи служебния ми защитник взема предвид:

 • доходите ми;
 • имущественото състояние, което удостоверявам с декларация;
 • семейното ми положение;
 • здравословното ми състояние;
 • трудовата ми заетост;
 • възрастта ми;
 • други обстоятелства.

Ако прецени, че на база на горните сведения, отговарям на изискванията на НПК и Закона за правната помощ, ще ми бъде назначен служебен защитник, за чиито услуги няма да заплатя адвокатско възнаграждение.

Актуализира Невена Христова

 • Източници

  Наказателнопроцесуален кодекс (НПК):

  чл. 91 НПК – относно лицата, които могат да участват като защитници;

  чл. 92 НПК – относно правилата за отвод на защитник;

  чл. 93 НПК – относно упълномощаването на защитник;

  чл. 94 НПК – относно задължителното участие на защитник;

  чл. 95 НПК – относно отказа на защитника от приетата защита;

  чл. 96 НПК – относно отказ на обвиняемия от защитник или замяна на защитник;

  чл. 97 НПК – относно встъпване на защитника в наказателното производство;

  чл. 98 НПК – относно задълженията на защитника;

  чл. 99 НПК – относно правата на защитника;

  Закон за правната помощ (ЗПрП):

  чл. 1-5 ЗПрП – общи положения;

  чл. 21 ЗПрП – относно видовете правна помощ;

  чл. 22 ЗПрП – относно условията за предоставяне на безплатна правна помощ;

  чл. 23 ЗПрП – относно случаите, в които се прилага системата за безплатна правна помощ;

  чл. 24 ЗПрП – относно случаите, в които не се предоставя безплатна правна помощ;

  чл. 25 ЗПрП – относно реда за предоставяне на безплатна правна помощ и относно задължението да заплатя разноските по адвокат в случай че съдът постанови осъдителна присъда или осъдително съдебно решение срещу мен.

  ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с ПМС 243 от 05.11.1998г., обн. ДВ, бр. 133 от 11.111998г., посл. изм. ДВ, бр. 17 от 21.02.2013г.

  чл. 9 и чл. 10 – относно условията за предоставяне на социална помощ;

  Наредба № 1 от 2004 г. за определяне на минималните размери на адвокатските възнаграждения:

  чл. 1 Наредбата – относно начина, по който се определя размера на адвокатското възнаграждение;

  чл. 12 Наредбата – относно възнаграждението за защита в досъдебното производство;

  чл. 13 Наредбата – относно минималния размер на възнаграждение при защита при определени престъпления;

  чл. 14 Нардебдата – относно минималния размер на възнаграждението за въззивна и касационна жалба;

  чл. 17 Наредбата – относно забраната за договаряне на хонорар според изхода на делото;

  Научни статии, учебници, монографии:

  „Новите положения на досъдебното производство по НПК“, Маргарита Чинова.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии