Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво НЕ може да ми вземе съдебният изпълнител (несеквестируемост)?

Автор:
Какво НЕ може да ми вземе съдебният изпълнител (несеквестируемост)?

Дължа пари и на вратата ми чука съдебен изпълнител. По правило за всеки мой дълг срещу мен може да бъде насочено принудително изпълнение и то върху цялото ми имущество. Принципите на провеждане на това принудително изпълнение са сходни, но зависят от това дали моят дълг е към частно лице (човек или фирма) или към държавата или общината в качеството им на публични органи.

Когато принудителното изпълнение се провежда за дълг към частно лице, съдебният изпълнител НЕ може да вземе следните мои вещи:

1. Вещи за лично употребление:

 • по едно горно зимно палто, едно горно есенно палто, една шапка, два костюма (съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери – за мъжете, и поли или панталони, блузи и жилетки или пуловери, или четири рокли – за жените) и  работното облекло;
 • употребяваните обувки и бельо.

2. Всички детски храни и принадлежности.

3. Вещи за домашно употребление:

 • по един креват, една постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството;
 • един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, обикновените маси и столове;
 • обикновените домашни и кухненски  прибори и  съдове и обикновените прибори за хранене;
 • необходимите уреди за отопление и една печка за готвене;
 • една пералня и един хладилник;
 • един телефонен апарат и един радиоапарат.

4. Изкуствените органи, протезите, очилата и другите помощни приспособления и предмети, които се употребяват от мен или от членовете на семейството ми поради физически недъзи или наранявания, както и лекарствата и другите приспособления, средства и материали за лечение.

5. Учебни пособия, включително книгите и музикалните инструменти,  използването на които е необходимо при общото и професионалното ми обучение, както и това на членовете на семейството ми.

6. Домашните животни (домашните любимци), ако не са отглеждани за продажба.

7. Семейните и личните ордени и отличия.

8. Необходимата храна за мен и семейството ми за един месец, а ако съм земеделски стопанин – необходимата храна до нова реколта или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава.

9. Необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца.

10. Ако упражнявам свободна професия или съм занаятчия – машините, инструментите, пособията и книгите, необходими за упражняване на занаята ми.

11. Ако съм земеделски стопанинземите ми: градини и лозя с площ общо до 5 декара или ниви или ливади с площ до 30 декара, както и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев – за една година.

12. Необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша.

13. Жилището ми, ако аз или никой от членовете на семейството ми, с които живея заедно, няма друго жилище, независимо от това, дали живея в него. Ако жилището надхвърля жилищните ми нужди и тези на членовете на семейството ми, то надвишаващата част от него се продава. Жилищните нужди са определени от закона и за мен и моето семейство те са следните:

 • по един креват, една постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството;
 • един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, обикновените маси и столове;
 • обикновените домашни и кухненски  прибори и  съдове и обикновените прибори за хранене;
 • необходимите уреди за отопление и една печка за готвене;
 • една пералня и един хладилник;
 • един телефонен апарат и един радиоапарат.
 • на едночленно семейство – 25 кв. м. жилищна площ;
 • на двучленно семейство – 40 кв. м. жилищна площ;
 • на тричленно семейство – 55 кв. м. жилищна площ;
 • на четиричленно семейство – 70 кв. м. жилищна площ;
 • на семейство с 5 и повече членове – по 15 кв. м. жилищна площ в повече за следващите членове.

При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди. За задоволяване на специфични нужди към жилищната площ може да се включи допълнителна жилищна площ (стая) до 15 кв. м., когато член от семейството страда от болест, която дава право на самостоятелна стая за живеене, съгласно списък, утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице съгласно експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Ако задължението ми е към лице, в чиято полза съм учредил залог или ипотека върху горепосочените вещи, забраната да бъдат продавани от съдебния изпълнител няма да важи. Ако задължението ми е за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети, то не мога да се ползвам от забраната по т. 11 и т. 13 по-горе.

Ако принудителното изпълнение е насочено върху каквото и да е мое възнаграждение за труд, както и върху пенсията ми, ако тя е с размер над минималната работна заплата, то съдебният изпълнител може да удържа само в следните размери:

 • ако получавам месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата за страната и двукратния размер на минималната работна заплата за страната – една трета част, ако нямам деца, и една четвърт част, ако имам деца, които издържам;
 • ако получавам месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата – една втора част, ако нямам деца, и една трета част, ако имам деца, които издържам;
 • ако получавам месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако нямам деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако имам деца, които издържам.

Тези ограничения важат и когато получавам доходите си по банкова сметка, включително и ако получавам помощи и обезщетения, които са постъпили по банковата ми сметка един месец преди да ми наложат запора. След налагането на запора, постъпилите в банковата ми сметка помощи и обезщетения са несеквестируеми, а ако в нея постъпва пенсията ми – до размера на минималната работна заплата. Банката не изпълнява запора и когато е видно, че постъпилата сума е от трудовото ми възнаграждение до размера на минималната работна заплата.

Възнаграждението ми за труд се определя, след като се приспаднат дължимите от мен данъци и осигурителни вноски. Ако задължението ми е за издръжка, то не се ползвам от гореспоменатите ограничения за удържане от възнаграждението ми. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките за другите ми задължения се правят върху остатъка от всичките ми доходи.

Върху вземанията ми за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Ако получавам стипендия, то върху нея може да бъде насочено принудително изпълнение само ако дължа издръжка на член на моето семейство или на бившия си съпруг.

Кредиторът ми не може да се удовлетвори принудително и от застрахователната сума за застраховка „живот” и „злополука”, както и от обезщетението по застраховка „гражданска отговорност” и застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, а също и от застрахователното обезщетение по имуществените застраховки, ако застрахованото имущество е било несеквестируемо. Несеквестируемост е невъзможност на съдебния изпълнител да насочи принудително изпълнение върху несеквестируемите вещи.

Всеки мой отказ от закрила във връзка с несеквестируемостта на гореизброените мои вещи и доходи е недействителен.

 • Източници

  § Граждански процесуален кодекс (ГПК):

  Чл. 442, ГПК – обект на изпълнението;

  Чл. 444, ГПК – вещи, върху които принудителното изпълнение не може да бъде насочено (несеквестируеми вещи);

  Чл. 445, ГПК – отпадане на несеквестируемостта;

  Чл. 446, ГПК – несеквестируеми доходи;

  Чл. 446а, ГПК – несеквестируеми доходи, получени по банкова сметка;

  Чл. 447, ГПК – недействителност на отказ от закрила;

  § Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  Чл. 133, ЗЗД – обезпечение на вземанията;

  § Кодекс на застраховането (КЗ):

  Чл. 381 КЗ – несеквестируемост;

  Постановление № 113 на МС от  26 май 2003 година за приемане списък на вещите за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, върху които не може да бъде насочено принудително изпълнение

  Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейството – относно несеквестируемост на жилището

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Богдан Млъчков

Богдан Млъчков

автор

Защо се включих се в проекта "pravatami.bg"?

Нивото на правната култура в българското общество трябва постоянно да бъде повишавано. Нека да бъдем граждани, но не само на хартия.

Свързани статии