След като стана стопанин на куче, съм длъжен в 3-месечен срок от придобиването му да го регистрирам в общината по постоянния ми адрес. В същата община имам задължение да заплащам годишна такса за притежание на домашния ми любимец. Всяка община в страната сама определя размера на тази такса. За Столична община тя е 24 лева.  

Как протича самата регистрация?

  • Преди да регистрирам моето куче в общината, то трябва да има издаден ветеринарномедицински паспорт и да има поставен идентификационен микрочип, който от 2012г. е задължителен за всички домашни любимци – кучета, навършили 4-месечна възраст. Ако стана собственик на възрастно куче без чип, съм длъжен в 7-дневен срок от придобиването да му поставя такъв. Неспазването на тези задължения може да ми донесе глоба от 200 лв.
  • При регистрация нося със себе си паспорта на кучето, личната ми карта, копие от паспорта в 2 екземпляра от началната страница, където са данните на домашния ми любимец, както и тази с направените му имунизации и манипулации до момента.
  • Отивам в отдел „Местни данъци и такси” към общината по постоянния ми адрес (седалище) и подавам Декларация за притежаване на куче.
  • Декларацията  попълвам на място. В нея посочвам личните ми данни, породата на кучето и кога съм го придобил. Ако налице са обстоятелства за освобождаването ми от годишна такса за притежаване на куче (посочени по-долу в т. 3), отбелязвам и тях. Прилагам и двете копията на паспорта.
  • Декларацията подавам лично или чрез друго упълномощено от мен лице, което представя нотариално заверено пълномощно.
  • След като декларацията ми бъде приета, получавам входящ номер, с който отивам на касата в общината и заплащам годишна такса от 24 лева за притежаване на куче. Получавам квитанция за платената такса, която е добре да пазя.
  • Самата процедура по регистрация е много бърза и лесна и не отнема повече от 10-15 мин., стига преди мен да няма други чакащи.

Ако не направя регистрация в общината на домашния ми любимец в посочения 3 месечен срок, следва при проверка от контролните органи да ми бъде наложена глоба от  20 лв. до 200 лв.