Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Права на кредиторите при преобразуване на търговско дружество

Автор:
Права на кредиторите при преобразуване на търговско дружество

Едноличен собственик на капитала съм на „Дейзи” ЕООД. Преди време фирмата ми сключи договор с друго дружество („Хелън” ООД), което започва процедура по преобразуване. Питам се какво става с парите, които „Хелън” ООД дължи на моята фирма по силата на този договор? Дава ли законът някаква защита на „Дейзи” ЕООД като кредитор. Оказва се, че да – в следващите редове мога да науча повече за тази защита.

На първо място е важно да знам, че макар да е кредитор, „Дейзи” ЕООД няма думата и не може да се противопостави на преобразуването, да възпрепятства неговото осъществяване. Законът обаче предвижда друг вид защита. При някои видове преобразуване (сливане, вливане) това е отделното управление. Друг вид защита е солидарната отговорност на участващите в преобразуването дружества (при разделяне, отделяне). Особеност има и при преобразуването чрез промяна на правната форма, за което ще стане дума по-долу.

Отделно управление

Отделното управление е предвидено, тъй като участващите в преобразуването дружества могат да имат различно имуществено състояние. Затова предприятията на всички участващи в преобразуването дружества се третират като относително самостоятелни, включително и от счетоводна гледна точка.

Например сключил съм договор с дружество А и съответно то ми дължи плащане. Впоследствие дружество А и още две търговски дружества (Б и В) се сливат. След сливането вече има едно дружество (дружеството Г), а дружествата А, Б и В се прекратяват. От кого ще си търся парите и какво ще стане, ако тези две други дружества са в лошо финансово положение? В крайна сметка аз разчитам на това, че дружеството, с което съм договарял, е коректно и платежоспособно. Именно затова съм сключил договор точно с него. Сега изведнъж се оказва, че то вече не съществува, а аз нямам никаква представа какви са тези други дружества, с които то се слива. Именно затова законът предвижда това отделно управление на имуществото на всяко едно от тези дружества. То продължава в 6-месечен срок от вписването на преобразуването в Търговския регистър. На практика, въпреки че дружеството, с което съм сключил договор (А), вече не съществува, а се е сляло с дружествата Б и В, неговото имущество продължава да се третира като самостоятелно, като отделно от имуществото на Б, съответно и от това на В. И това се прави именно с цел да се гарантират моите права като кредитор, както и тези на останалите кредитори.

Важно! От това отделно управление мога да се възползвам само ако вземането ми не е обезпечено. Т.е. ако в моя полза е учредена ипотека или залог, аз няма да мога да се ползвам от тази защита, защото на практика залогът или ипотеката в достатъчна степен гарантират правата ми. Същото важи и за други обезпечения – право на задържане, поръчителство, банкова гаранция.

В този 6-месечен срок на отделно управление, аз като кредитор мога да поискам задължението спрямо мен да бъде изпълнено. Ако не си получа дължимото от създаденото след сливането дружество Г, мога да поискам от съда да допусне обезпечение на вземането ми чрез запор или чрез възбрана

Солидарна отговорност

За задълженията, възникнали до датата на преобразуването, отговарят солидарно всички участващи в преобразуването дружества, освен прекратените. Солидарната им отговорност означава, че всички те ми дължат едно и също нещо. Аз трябва да получа 500 лв. и мога да ги поискам от всяко едно от тези дружества и ако едно от тях ми плати, това плащане освобождава и останалите. А какво значи „освен прекратените”? Ако дружество А се разделя на две дружества – Б и В, то дружество А се прекратява и няма как да носи отговорност.

А може ли да се “избяга” от солидарната отговорност?

При съставянето на план или договор за преобразуване, който е част от процедурата по преобразуване, дружеството А, което се разделя на две дружества (Б и В), а самото то се прекратява, може да е предвидило, че определени задължения ще се разпределят на Б, а други на В. Например дружеството А е сключило договор за продажба с „Лео” ООД и затова дължи 5 хил. лв. на „Лео” ООД. Освен това има сключен и друг договор, според който А дължи 9 хил. лв. на „Блу” ООД. В този случай при изготвянето на план или договор за преобразуване, дружеството А може да разпредели задължението си към „Лео” ООД на бъдещото дружество Б, а на бъдещото дружество В да разпредели задължението към „Блу” ООД. В този случай „Лео” ООД може да си търси парите само от Б, а „Блу” ООД – само от В. Т.е. в случая, в който с плана или договора за преобразуване А е разпределило задълженията, солидарна отговорност между Б и В няма. Такава е налице когато в плана за преобразуване не е предвидено подобно разпределение. 

Как стои въпросът при персоналните дружества?

Персонални дружества са събирателното дружество и командитното дружество. Особеното при персоналните дружества, за разлика от капиталовите (ООД, АД), е че там има неограничено отговорни съдружници. Ако Иван е неограничено отговорен съдружник, неговата отговорност не се изчерпва с това, което е внесъл в дружеството, а се разпростира и върху личното му имущество. Ето и един пример: Сключвам договор с едно персонално дружество – дружеството А, в което има двама неограничено отговорни съдружници – Иван и Петър. След сключването на договора дружеството започва процедура по преобразуване. Като неограничено отговорни съдружници в преобразуващото се дружество А, Иван и Петър продължават да бъдат отговорни пред мен за изпълнение на неговите задължения. 

Особености при преобразуване чрез промяна на правната форма

Всичко, казано дотук, се отнася за случаите, когато в преобразуването участват няколко дружества. Например А се разделя на Б и В, при което А спира да съществува (разделяне); А се влива в Б, като в резултат А вече не съществува, а цялото му имущество се влива в Б (вливане); А и Б се обединяват, създава се В, а двете стари дружества се прекратяват (сливане) и прочие.

Има обаче преобразуване, при което участва само едно единствено дружество, но то променя правната си форма. Например ООД (преобразуващо се дружество) се преобразува в АД (новоучредено дружество) или събирателно дружество се преобразува в ООД.

И тук неограничено отговорните съдружници в “старото” дружество (преобразуващото се) продължават да отговарят за задълженията му спрямо кредиторите.

Ако обаче аз стана неограничено отговорен съдружник в новоучреденото дружество, няма да отговарям за задължения, които са възникнали до датата на вписване на самото преобразуване в Търговския регистър

Ако преобразуващото се дружество е капиталово (например АД или ООД), а новоучреденото е персонално (събирателно или командитно) или пък е дружество с по-малък размер на капитала, то тогава аз като кредитор мога да поискам обезпечение до размера на разликата в капитала. Например ако капиталът на преобразуващото се дружество е бил 5000 лв., а на новоучреденото е 2000 лв., мога да искам обезпечение до 3000 лв.

 • Източници

  Търговски закон (ТЗ):

  чл. 263 к – относно защитата на кредиторите при вливане и сливане като форми на преобразуване;

  чл. 263 л – относно защитата на кредиторите при разделяне и отделяне като форми на преобразуване;

  чл. 263 м – относно защитата на кредиторите когато в преобразуващото се дружество участва неограничено отговорни съдружници;

  чл. 264 – относно същността на преобразуването чрез промяна на правната форма;

  чл. 264 и – относно защита на кредиторите при преобразуване чрез промяна на правната форма.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Боряна Русева

Боряна Русева

Праватар

Боряна е завършила Право в СУ “Св. Климент Охридски” през ноември 2016 г. Правото никога не е било детската й мечта, но я е научило, че всяка ситуация има няколко гледни точки. През свободното си време обича да чете книги – предимно исторически романи и поезия. Вярва, че хората трябва максимално да се стремят да правят това, което ги вдъхновява и ги кара да се чувстват пълноценни и удовлетворени.

Свързани статии