Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Регистър БУЛСТАТ- кога и как да се регистрирам?

Автор:
Регистър БУЛСТАТ- кога и как да се регистрирам?

Искам да работя като козметик или фризьор. На този етап няма да се регистрирам като едноличен търговец (ET). Чувал съм, че в тези случаи трябва да бъде вписан в Регистър БУЛСТАТ, но не знам нищо друго за този регистър.

Какво представлява Регистър БУЛСТАТ?

Регистър БУЛСТАТ се води от Агенция по вписванията (също както Търговски регистър и Имотен регистър) и представлява единен, централизиран и електронен регистър. За всяко лице се води електронно дело, в което се записват всички заявления, документи, които удостоверяват вписаните обстоятелства и други документи за него.

Кога подлежа на вписване в Регистър БУЛСТАТ?

На вписване в Регистър БУЛСТАТ подлежат:

  • юридически лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел (като например фондации, сдружения);
  • клон на чуждестранно лице, което не е търговец и не е фонадация, сдружение или друго юридическо лице с нестопанска цел; 
  • търговско представителство на чуждестранно лице по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите; 
  • чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в България, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект – например търговско представителство на чуждестранно дружество;
  • чуждестранно юридическо лице, чието ефективно управление е на територията на България; 
  • чуждестранно юридическо лице, което притежава недвижимо имущество в България; 
  • неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите, включително ако е организирано по занаятчийски начин или  осигурителна каса;
  • друго лице извън посочените, което е осигурител; 
  • клон и поделение на някое от тези лица, както и поделение на вписаните в търговския регистър търговци;  
  • физическо лице, упражняващо свободна професия или занаятчийска дейност – например аз съм нотариус, адвокат, обущар;  
  • чуждестранно физическо лице, което не притежава единен граждански номер или личен номер на чужденец и извършвам търговска дейност или оказва независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект; притежавам недвижимо имущество в страната; или съм осигурител – например чужденец съм имам апартамент в София или съм чужденец, който предоставя консултантски услуги в България; 
  • други физически лица – осигурители – например ако аз наема градинар или домашна помощница; 
  • чуждестранно лице, което подлежи на специална регистрация по силата на данъчните закони.

Агенция по вписванията ще ми определи уникален един идентификационен код или е т. нар. “код по БУЛСТАТ”. 

Какви обстоятелства се вписват в Регистър БУЛСТАТ?

Ако аз съм лице, което подлежи на вписване в Регистър БУЛСТАТ, за мен ще бъдат вписани обстоятелства, които законът изисква. Такива са например седалището и адреса на управление, органите на управление и представителство, съдружници и други. В регистър БУЛСТАТ се вписват и настъпилите промени в тези обстоятелства.

Сложна ли е процедурата по вписване?

Образците на заявленията за вписване и заличаване мога да видя тук. Ако подавам заявлението  чрез пълномощник, ще е нужно изрично нотариално заверено пълномощно. 

Заявленията на хартиен носител мога да подам в териториалните звена на Агенцията по вписванията, които са по седалищата на окръжните съдилища. 

Към заявлението трябва да представя следните документи в оригинал или в заверен нотариално или от заявителя препис:

 • декларация за истинността на заявените обстоятелства;
 • препис от съдебно решение или друг документ – акт за създаване на юридическо лице, решение за лицата, които ще го представляват, дружествен договор, удостоверение за вписване в НАП;
 • други документи за легитимация и/или доказващи извършването на определена дейност, когато такива се изискват; 
 • документ за платена държавна такса по тарифа – таксите са между 35 лв. и 65 лв.  
 • регистрационен въпросник и/или регистрационна справка.  

Трябва да подам заявлението в 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване на съответното лице. Срокът тече:

 • ако се регистрирам по съдебен ред – от получаване на съдебното решение;
 • в другите случаи – от започването на дейността, съответно от наемането на физически лица, от закупуването на имота или промяната във вписаните обстоятелства. 

Действия на служителите от Регистъра

Служителят, който разглежда заявлението ми за вписване или заличаване, се произнася по тях до края на следващия работен ден от постъпването им. В този срок служителят извършва вписване или заличаване на вписването, ако са изпълненипредвидените изисквания. Ако съм забравил да приложа към заявлението някой документ или не съм платил държавната такса, служителят по регистрацията ще ми даде указания за отстраняване на нередовността.

Добре е да знам, че указанията се оповестяват по електронната ми партида, а ако съм посочил електронен адрес, се изпращат и на него, а когато е подадено заявление за регистрация – на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ. Аз мога да изпълня дадените указания и да представя съответните документи чрез заявление по образец. Служителят по регистрацията постановява отказ, ако не съм изпълнил тези указания в срок 5 работни дни от даването им. 

Отказаха ми вписване в Регистър БУЛСТАТ! Ами сега?

Вписване ще ми бъде отказано, когато:

 • не съм подал заявление в предвидената форма и по предвидения ред;
 • заявенето от мен обстоятелство не подлежи на вписване;
 • ако заявлението е подадено от неоправомощено лице;
 • към заявлението не съм приложил всички изискуеми документи;
 • не съм платил дължимата държавна такса. 

Отказът трябва да бъде мотивиран и да ми бъде връчен незабавно след постановяването му лично или с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако съм посочил в заявлението, че желая да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от мен електронен адрес. 

Важно! Мога да обжалвам отказа по административен ред пред изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. Актът на изпълнителния директор, с който се потвърждава отказът, имам право да оспоря пред съответния административен съд. Ако отказът бъде отменен, вписването се извършва служебно, за което следва да бъда уведомен. 

А мога ли да се регистрирам онлайн?

За да си спестя висенето по опашки, мога да подам заявлението си за регистрация, промяна в някое от обстоятелствата ми или пък заличаване и по електронен път. Това мога да направя на интернет страницата на Регистър БУЛСТАТ. За целта следва да се регистирам като нов потребител или да използвам вече създадения си профил. Системата ще генерира заявление, което аз следва да попълня с изискваните данни и да прикача необходимите документи. Важно е да знам, че трябва да подпиша заявлението с електронния си подпис и да го кача отново вече подписано в системата (като следвам указанията на интернет страницата). Нотариално заверените документи, които следва да представя, мога да кача сканирани. Добре е да знам, че по електронен път също мога да отстраня и допуснати нарушения при подаване на заявлението ми.

 • Източници

  Закон за Регистър БУЛСТАТ (ЗРБ):

  чл.2 – относно предназначението на Регистър БУЛСТАТ;

  чл.3 – относно това кой подлежи на вписване в Регистъра;

  чл.4 – относно код по БУЛСТАТ;

  чл.7 – относно съдържание на Регистъра;

  чл.9 – относно заявленията за вписване или заличаване в Регистъра;

  чл.11 – относно документите, които се прилагат към заявленията;

  чл.12 – относно сроковете за подаване на заявленията;

  чл.14 – относно мястото на подаване на заявленията;

  чл.15 – относно подаването на заявленията по електронен път;

  чл.16 – относно действията на длъжностните лица;

  чл.17 – относно разглеждането на заявленията от длъжностни лица;

  чл.18 – относно постановяването на отказ по заявлението;

  чл.19 – относно обжалването на отказа;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лора Терзиева

Лора Терзиева

автор

Правото дава на човек безкрайно много възможности да се развива. За мен е предизвикателство да представя “скучното” и “сложно” право по един по – интересен и приятен начин на хората. Вярвам, че само човек, който познава своите права, може да бъде истински свободен.

Свързани статии