Казват, че да бъдеш дипломат не е професия, а изкуство. Какви са преимуществата да бъдеш дипломат и защо носи славата на едно от най-облагодетелстваните призвания?

Какво е дипломатическо представителство?

Дипломатическото представителство е най-важният задграничен държавен орган за външни отношения, като може да бъде учреден под формата на посолство или легация. Като всеки държавен орган и дипломатическото представителство има свой персонал, който може да бъде разделен на три основни категории:

 1. дипломатически персонал – в него са включени лица от персонала на представителството, които имат дипломатически ранг (посланик, съветник, аташе и др.);
 2.  административно-технически персонал – в него са включени лица от персонала на представителството, които се занимават с административното и техническо обслужване (преводач,  счетоводител, шифровач и др.);
 3. обслужващ персонал – в него са включени лица от персонала на представителството, които се занимават с помощна и/или обслужваща дейност спрямо членовете на горните две категории (шофьор, куриер, охранител и др.).

Дипломатическото представителство като цяло и лицата от персонала в частност се ползват с набор от специални права, които в международното право се наричат привилегии. Съществуват и имунитети, които гарантират неприкосновеността на дипломатическата служба в приемащата страна, т.е. да гарантират, че осъществяването на дипломатическите функции няма да бъде контролирано от приемащата страна.

Важно! Сред привилегиите и имунитети на дипломатическото представителство са:

 • неприкосновеност на помещенията и превозните средства, които се ползват за целите на дипломатическата служба;
 • неприкосновеност на архивите и документите,
 • неприкосновеност на официалната кореспонденция и дипломатическата поща, данъчен имунитет и др.

Какви лични привилегии и имунитети имам като член на дипломатическия персонал?

 • лична неприкосновеност – като дипломат не мога да бъда арестуван или задържан под каквато и да е форма. Този имунитет започва с влизането ми на територията на страната, където ще изпълнявам своите служебни функции, и се прекратява с напускането на тази територия
 • неприкосновеност на личната резиденция – става дума за временното (напр. хотелска стая) или постоянното ми (напр. частно жилище) местообитание. Никой без разрешението ми не може да влиза в него. Важи както за физическото пространство (сграда, таван, стая), така и за имуществото, което се намира в резиденцията ми (без значение дали е със служебен, или личен характер);
 • пълен имунитет от наказателна, гражданска и административна юрисдикция на приемащата държава – като дипломат съм освободен от съдебна отговорност пред правораздавателните органи на приемащата държава, в която пребивавам, но мога да бъда съден в България;
 • освобождаване  от данъци и такси  (фискален имунитет);
 • освобождаване от повинности и реквизиции – от личен, обществен и военен характер;
 • митнически привилегии – държавата по пребиваването разрешава на дипломата да внася предмети както за нуждите на представителствота (напр. техника и консумативи), така и за лично ползване (като козметика, личен лаптоп, велосипед и др.), като тези предмети се освобождават от мита, данъци и такси.

Важно! Тези привилегии и имунитети се ползват в техния пълен обем само от членовете на дипломатическия персонал, при условие че са граждани на изпращащата ги страна.

Важно! Членовете на административно-техническия и на обслужващия персонал се ползват с почти същите привилегии и имунитети, но към тях се прилага т.нар. функционален имунитет. Това значи, че ако съм член на административно-техническия или на обслужващия персонал, няма да нося отговорност само за действията си, които съм извършил при изпълнението на работата си. Извън нея нося гражданска и административна отговорност пред съдебната власт на приемащата държава. Тези привилегии отново важат само за граждани на изпращащата ги страна.

 • Източници

  Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961г.:

  Преамбюл – относно значението на привилегиите и имунитетите;

  чл.1 – относно персонала на дипломатическото представителство;

  чл. 8 – относно условието за прилагане на привилегиите и имунитетите на граждани на изпращащата ги страна;

  чл. 22 – относно неприкосновеността на помещенията и превозните средства, ползвани от дипломатическото представителство;

  чл. 23 – относно данъчния имунитет на дипломатическото представителство;

  чл. 24 – относно неприкосновеността на документите и архивите на дипломатическото представителство;

  чл. 27 – относно неприкосновеността на официалната кореспонденция на дипломатическото представителство и дипломатическата поща;

  чл. 29 – относно личната неприкосновеност на дипломатическия персонал;

  чл. 30 – относно неприкосновеността на личната резиденция на дипломатическия персонал;

  чл. 31 – относно имунитета от юрисдикция от страна на приемащата държава;

  чл. 34 – относно данъчния имунитет на дипломатическия персонал;

  чл. 35 – относно освобождаване от повинности и реквизиции на дипломатическия персонал;

  чл. 36 – относно митническите привилегии;

  чл.37 относно функционалния имунитет на лицата от административно-техническия и от обслужващия персонал.