Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

С какво се занимава БНБ?

Автор:
С какво се занимава БНБ?

Напоследък все по-често слушам новини и дискусии за банковия и финансов сектор в страната, касаещи Българска народна банка (БНБ). Питам се какво всъщност представлява централната ни банка, какво точно регулира и с какво се занимава?

Какво представлява  БНБ?

Безспорен факт е, че стабилността на банковата система в България се регулира и поддържа от БНБ. Главна цел на централната банка е да защитава интересите на вложителите. Събирането  и анализирането на  статистически финансови данни е една от основните й дейности.

БНБ поддържа паричното обращение в държавата. Също така упражнява и банковия надзор над останалите банки в страната.

Важно! Полезно е да знам, че с присъединяването на България към Европейския съюз, БНБ е част от Европейската система на централните банки.

Кои са основните функции на БНБ?

 • Основна цел на БНБ е да поддържа ценовата стабилност. Това постига чрез осигуряване на устойчивост на националната ни парична единица и провеждането на парична политика.
 • Осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната.
 • БНБ има изключителното и единствено право да пуска в обращение банкноти и монети в страната. Осигурява печатането на банкноти, сеченето на монети, както и опазването и унищожаването на изтеглени от обращение банкноти и монети.

Внимание! Добре е да знам, че също така в БНБ мога да заменя повредени банкноти и монети.  А много полезно за пълнещите касички, е че мога да обменям голямо количество монети за банкноти и обратното.

 • Регулира и осъществявава надзор върху дейността на операторите на платежни системи, на платежните институции и на дружествата за електронни пари в страната.
 • Води паричната и лихвена статистика на държавата.
 • За да започне дейността си, всяка банка трябва да получи разрешително за извършване на банкова дейност. БНБ издава лицензите на банките за извършване на банкова дейност в страната. Като освен това БНБ издава и лицензи за откриване на чуждестранни клонове на банки у нас.
 • БНБ действа като депозитар и агент по държавните дългове, което ще рече, че събира и предоставя на Министерство на финансите периодична информация за сметките на бюджетните предприятия в банки в страната. (Например:  Бюджетни предприятия са всички държавни и общински органи, държавни висши училища, БАН и други.)

Внимание! Интересно е да знам, че БНБ има правото да извършва проверки на останалите банки, като за това може да изисква всякакви документи и информация от тях

БНБ подкрепя и съдейства за:

 • развитието на  отворената пазарна икономика при свободна конкуренция у нас; Т.е. с дейността си БНБ трябва да подпомомага свободното предоставяне на стоки и услуги, и определянето на цените спрямо търсенето и предлагането на пазара.
 • предотвратяване на инфлационния растеж; Инфлацията в днешно време е световен проблем, който на практика представлява обезценяване на парите в оборота.
 • създаването и функционирането на ефективни платежни системи, като осъществява надзор върху тях; Или казано по друг начин БНБ изгражда и оперира платежна система, чрез която се осъществява прехвърлянето на парите ни между сметките.

Внимание! Трябва да съм информиран за това, че БНБ не може да ми предостави кредит. За целта мога да се обърна към някоя от останалите банки или финансови институции, които предоставят кредити на граждани.  Същото важи и за откриване за лично моя разплащателна сметка.

А какво може да направи БНБ за мен?

На каса в БНБ мога да разменям и обменям български банкноти и монети; да искам издаване на  справки от Централен кредитен регистър, както и имам възможността да наема сейф в обществения трезор на банката.

Важно! БНБ поддържа и функционирането на Централния кредитен регистър. Това е информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към всички банки и финансови институции в страната. Тоест, ако взема пари на заем, това ще се вижда в Регистъра под формата на лично моя кредитна история.

Къде се намира БНБ и какъв е капиталът й?

Седалището на БНБ се намира в гр. София Банката отчита дейността си пред Народното събрание. Основният й капитал е 20 милиона лева. За любознателните ще е интересно да разберат, че капиталът на обикновена търговска банка е минимум 10 милиона лева.

По какъв начин БНБ регулира надзора над останалите банки в страната?

БНБ регулира и осъществява надзор над кредитните институции в България. Защо това е важно? Защото ефективността на банковия надзор е от голямо значение за финансовата стабилност на държавата. А това, разбира се, засяга и мен като гражданин на България.

БНБ прави това чрез отчети и инспекции на място.  Накратко, задача на БНБ е да се увери, че всяка банка функционира разумно и притежава достатъчно капитал и резерви за съответните рискове. Разбира се, че освен да издава разрешителни за извършване на банкова дейност, БНБ има право и да отнема лицензи.

Освен това, БНБ анализира и прави прогнози за банковия сектор в страната, като публикува текущи анализи на банковото състояние . Статистиките имат за цел да ни информират за финансовото състояние на съответната банка и евентуалните бъдещи рискове. Тези анализи могат да ми бъдат полезни, защото мога предварително да проверя какви са прогнозите за този сектор в икономиката. Например, ако реша да започна свой бизнес и за целта ми се налага да изтегля кредит или обмислям да вложа парите си в банка, но не мога да реша коя е най-сигурната за това.

 • Източници

  Закон за Българската народна банка (ЗБНБ)

  чл. 1, ал. 1  – относно БНБ централна банка на РБ;

  чл. 1, ал. 2 – относно отчитане на БНБ пред НС;

  чл. 2, ал. 1 – относно поддържане на ценовата стабилност на БНБ;

  чл. 2, ал. 2 – относно принципа на отворената пазарна икономика;

  чл. 2, ал. 3 – относно политика нана устойчив и неинфлационен растеж;

  чл. 2, ал. 4 – относно създаването и функционирането на ефективни платежни системи, като осъществява надзор върху тях;

  чл. 2, ал. 6 – относно надзор върху дейността на другите банки в страната;

  чл. 2, ал. 5 – относно  обращение на банкноти и монети в страната;

  чл. 2, ал. 7 – относно надзор върху дейността на операторите на платежни системи, на платежните институции и на дружествата за електронни пари в страната;

  чл. 4, ал. 1 – проверки над останалите банките;

  чл. 6, ал. 1  – относно седалище на БНБ;

  чл. 7 – относно капитал на БНБ;

  чл. 10 – относно органи на управление;

  чл. 11 – относно Управителен съвет на БНБ;

  чл. 12, ал. 1 и ал. 2 – относно управител и подуправител на БНБ;

  чл. 12, ал. 3 – относно членове на УС;

  чл. 12, ал. 4 – относно мандат на членовете на  УС;

  чл. 25, ал. 1 – относно изключителното право право за пускане в обращение на банкноти и монети в страната;

  чл. 25, ал. 3 – относно печатането на банкноти, сеченето на монети;

  чл. 32  – относно сделки на БНБ;

  чл. 43, ал. 1 – относно БНБ като депозитар и агент по държавните дългове;

  чл 43, ал. 2, т. 2 –  относно БНБ като депозитар и агент по държавните дългове;

  чл. 47 – относно финансова година на БНБ;

  чл. 48, ал. 3 – относно финансов отчет на БНБ.

  Закон за кредитните институции (ЗКИ).

  чл. 1, ал. 1 – относно надзор над кредитните институции;

  чл. 1, ал. 2 – относно надзор над кредитните институции.

  Наредба № 2 на БНБ за лицензите, одобренията и разрешенията издавани от БНБ по ЗКИ (Наредба № 2 БНБ):

  чл. 2 ал. 1, т. 1 – относно лицензи за извършване на банкова дейност;

  чл. 2 ал. 1, т. 2 – относно лицензи за извършване на банкова дейност.

  Наредба № 22 за Централен кредитен регистър  (Наредба № 22 БНБ)

  чл. 2 – относно ЦКР.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Боянка Рахнева

Боянка Рахнева

автор

Боянка е завършила юридическото си образование във ВТУ „Св. св. Кирил й Методий”. Проявява по-значителен интерес в областта на гражданскоправните науки. За нея е важно непрекъснато да развива своите теоритични и практически знания.
Смята, че гражданските интереси трябва да се защитават. Приема присъединяването си към екипа на Pravatami.bg като мисия, в която допринася за правното обогатяване на обществото. Подкрепя поднасянето на правна информация от всякакво естество, написана на разбираем език и достъпна за всички, като принос към развитието на обществеността!

Свързани статии