Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да открия разплащателна сметка?

Автор:
Как да открия разплащателна сметка?

В  днешно време,  като че ли става все по-необходимо да имам разплащателна сметка. Чрез нея мога да боравя с парите си лесно и удобно. Различните банки се надпреварват коя да ми предложи по-добри и изгодни условия.  Важно е, преди да направя своя избор, да науча повече за това какво е разплащателна сметка и как мога да си открия такава.

Какво представлява разплащателната сметка?

Разплащателните сметки са вид банкови сметки. Те  служат за съхранение, внасяне, прехвърляне и теглене на пари. Банковите операции могат да бъдат извършвани както в български левове, така и в чуждестранна валута. 

Чрез разплащателната сметка банката приема и извършва плащания по  мое нареждане в границите на наличните по сметката суми. Следователно, като титуляр по сметката, трябва да съм вложил предварително някаква налична сума, за  да мога да давам нареждания (да извършвам плащания, преводи, теглене на пари  от каса или банкомат ), които банката да изпълнява.

За да открия  разплащателна сметка, ще трябва да сключа договор при общи условия, които уреждат отношенията между мен и банката,  задължително в писмена форма

Новооткритата сметка получава уникален номер, който се нарича IBAN.  Това всъщност е международния номер на разплащателната сметка, която ще ползвам. Този уникален номер служи за индивидуализирането на моята разплащателна сметка. Така например,  за да получавам трудово си възнаграждение, трябва да предоставя на работодателя ми IBAN на разплащателната сметка, чрез която ще получавам заплатата си. 

Колко разплащателни сметки мога да притежавам?

Няма законоустановени ограничения за броя на сметките, които мога да притежавам в една или няколко банки. Ограничението зависи до политиката на съответната банка.

Какви документи трябва да представя, за да открия разплащателна сметка?

 • Документ за самоличност:
  • Ако имам българско гражданство – лична  карта, паспорт. 
  • Ако съм чужденец, който пребивава в Република България – временна карта на чужденец, разрешение за пребиваване и др.

Важно! Като гражданин на Европейския съюз  мога да открия разплащателна сметка на мое име във всяка държава-членка на Съюза, в която пребивавам законно. 

 • Нотариално заверено пълномощно, в случаите, когато упълномощавам трето лице да открие разплащателна сметка на мое име. 
 • Ако съм  непълнолетен (от 14  до 18 години), то разплащателната сметка трябва да се открие от мой  родител, настойник или попечител.

Важно! Банките могат да изискат от мен и други необходими документи за откриване на разплащателна сметка. 

Кой може да се разпорежда със средствата по разплащателната ми сметка?

Мога да упълномощя друго лице да има правото да се разпорежда с разплащателната ми сметка. Това трябва да се извърши с нотариално заверено пълномощно.

А какво е дебитна карта?

Дебитната карта представлява магнитна карта, която е лична и обслужва разплащателната сметка. Чрез нея мога да тегля пари в брой от банкомат или ПОС-терминал, да плащам тока, водата и други сметки през банкомат, да правя справки за наличността по сметката чрез банкомат и други.

ПИН-код?

Това е персонален идентификационен номер, съставен от четири цифри код, който служи като идентификация за достъп до средствата в разплащателната сметка. Само аз зная кода си и мога да го  променям по всяко време.

Има ли картата ми срок на валидност?

Срокът на валидност на дебитната карта е записан върху лицевата й страна.

Важно! Трябва да знам, че разплащателната сметка има самостоятелно съществуване и не е свързана със задължително издаване на дебитна карта. Ако желая да получа такава карта, е необходимо да подам съответното искане към банката, която обслужва разплащателната ми сметка.

За какво да внимавам и с какви условия трябва да се запозная, преди да пристъпя към откриване на разплащателна сметка?

 • Какви са условията и таксите за обслужване по разплащателната сметка?  Търговските банки имат индивидуални условия и тарифи. Важно е да знам, че банката трябва  да ми  предостави  предварителна информация  за услугите, които ще ползвам, както и за такси и комисионни, изменение, прекратяване и срок  на договора и други условия по ползване на разплащателната сметка.

Внимание! Предварителното предоставяне на информация не ме обвързва със сключване на договор! 

 • Има ли такса за откриване на разплащателна сметка? Необходимо ли е при откриване на сметката същата да бъде първоначално захранена?  Банките имат право да изискват такси за откриване и минимален праг за първоначално захранване на разплащателна сметка.
 • Промяна в общите условия? Препоръчително е да се информирам от банката, с която ще сключа договор за откриване на разплащателна сметка, по какъв ред и начин ще ме уведомява надлежно при промяна в общите условия!
 • Закриване на сметката?
  • Когато договорът е срочен, с изтичането на срока действието му се прекратява.
  • Аз имам правото да закрия разплащателната си сметка по всяко време, като е необходимо да отправя предизвестие в случаите, когато е уговорено такова. Срокът на предизвестието не може да бъде по-дълъг от месец.
  • Ако реша да прекратя договор, който е бил в сила повече от 6 месеца, не мога да бъда задължен да плащам такси или неустойки.
  • Банката също така има правото да прекрати договора, като съответното  предизвестие и начините за прекратяване се съдържат в договора. Ако договорът е безсрочен, банката трябва да ме уведоми  най-малко 2 месеца по-рано.

Какво представлява интернет банкирането?

Онлайн банкирането е средство за достъп през интернет до разплащателната ми сметка. Чрез тази услуга мога да управлявам и да се разпореждам по всяко време със средствата по сметката. Имам възможност да следя  наличността и движението на средствата ми, да извършвам преводи, плащания, да получавам  допълнителна финансова информация и други.

Колко ще ми струва? Банката ще ми предостави информация за тарифата на платежните услуги, които ще ползвам. Мога да проуча предварително какви са таксите и условията за ползване на интернет банкиране.

Как да активирам онлайн банкирането?  Ще трябва да се свържа с банката, в която искам да открия интернет банкиране и да попълня формуляр за ползване. Ще получа индивидуален онлайн достъп, както и подробна информация с условия за ползване.

Актуализира: Виктория Пенчева

 • Източници

  Директива 2014/92/ЕС

  чл. 11, параграф 1 -относно  трансгранично откриване на сметка

  Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС):

  Чл. 60, т. 2 – относно предварителна информация за услугите;

  Чл. 60, т.3 – предварителна информация за такси и комисионни;

  Чл. 60, т. 6 – относно предварителна информация за изменение, прекратяване и срок на договора;

  чл. 63 – относно закриване на сметка;

  чл. 118, ал. 4 – относно онлайн банкиране.

  Закон за българските лични документи (ЗБЛД):

  чл. 13, ал.1 – относно видовете български документи за самоличност;

  чл. 14, ал. 1 – относно видовете документи за самоличност на пребиваващите чужденци в РБ.

  Наредба № 3 от 18 април 2018 Г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти:

  чл. 2 – преодставяне на информация;

  чл. 4 – относно IBAN на разплащателна сметка;

  чл. 5, ал. 2 – относно документи за откриване на разплащателна сметка;

  чл. 6, ал.3, т.1 – относно разплащателна сметка;

  чл. 7 – относно закриване на сметка;

  чл. 10 – относно разполагаема наличност;

  чл. 25 – относно платежни карти.

  Търговски сделки – Огнян Герджиков, ИК “Труд и право,2008 г.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Боянка Рахнева

Боянка Рахнева

автор

Боянка е завършила юридическото си образование във ВТУ „Св. св. Кирил й Методий”. Проявява по-значителен интерес в областта на гражданскоправните науки. За нея е важно непрекъснато да развива своите теоритични и практически знания.
Смята, че гражданските интереси трябва да се защитават. Приема присъединяването си към екипа на Pravatami.bg като мисия, в която допринася за правното обогатяване на обществото. Подкрепя поднасянето на правна информация от всякакво естество, написана на разбираем език и достъпна за всички, като принос към развитието на обществеността!

Свързани статии