Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Осъден съм условно. Ами сега?

Автор:
Осъден съм условно. Ами сега?

Извършил съм престъпление Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо). Аз съм престъпник и вече съм задържан, повдигнато ми е обвинение, признат съм за виновен и съм осъден. Не е сигурно обаче, че задължително ще вляза в затвора. Мога да бъде осъден условно.

Не е скъпо да намеря добър адвокат по наказателно право. Мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

При какви условия мога да бъда осъден условно?

 • Това е първото ми осъждане за извършено престъпление от общ характер с наказание “лишаване от свобода”. Важно е да зная, че дори да нямам “чисто досие”, защото преди съм осъждан с друго наказание “пробация”, “общестевно порицание” или ми е налагано наказание за административно нарушение (съставян ми е акт), това НЕ е пречка за моето условно осъждане.
 • Наказанието “лишаване от свобода”, което ми налагат с присъдата, е с продължителност до 3 години. Напр. за проповядване на фашистка и антидемократична идеология; приготовление за убийство; убийство по непредпазливост; подпомагане или склоняване другиго към самоубийство при последвало такова или опит за такова; умишлено заразяване на друго лице с венерическа болест и др.;
 • Съдът по свое убеждение преценява, че за постигане на целите на наказанието и преди всичко за моето поправяне не е необходимо ефективно да изтърпя наказанието.

След като всяко едно от тези изисквания е налице, аз ще бъда осъден условносъдът ще отложи изпълнението на наказанието (влизането ми в затвора) за определен от съда срок. Този период от време се нарича изпитателен срок. Изпитателният срок може да е с продължителност от 1 до 3 години, когато съм извършил престъплението като непълнолетен, т.е. преди да навърша 18 години.;

Изпитателният срок може да е с продължителност от 3 до 5 години, когато съм извършил престъплението след навършването на 18 години. Докато той трае, аз съм длъжен да работя, уча или да се лекувам, ако е необходимо. Съществува още една възможност ако съм непълнолетен, според която, ако наложеното ми наказание е по-малко от 1 година лишаване от свобода, то може да ми бъде заменено с настаняване във възпитателно училище-интернат (не е ТВУ) или друга възпитателна мярка. Когато е налице условно осъждане, то е с предимство и тази възможност отпада.

По време на изпитателния срок, съдът може:

 • да възложи на обществена организация или трудов колектив да полагат възпитателни грижи за мен, ако тези институции се съгласят (аз трябва да работя, уча и т.н.);
 • да постанови пробационни мерки през изпитателния срок, когато отложеното лишаване от свобода е по-дълго от 6 месеца;
 • да възложи възпитателните грижи на определено лице. Ако живея в населено място, различно от мястото, където се гледа процесът, това лице се определя от районния съд по моето местожителство, а не от съда, който чете присъдата.  

В случай че съм непълнолетен, когато съм извършил престъплението, съдът, който произнася присъдата с условно осъждане, е длъжен да уведоми съответната местна комисия за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която организира полагането на възпитателните грижи.

Добре е да зная, че при всички случаи контролиращ орган, към който мога да е обърна по повод „възпитателните грижи“, е местният районен съд.

В зависимост от поведението ми по време на изпитателния срок следват едни или други последици.

Какви са вариантите?

 • Преди изтичане на изпитателния срок да извърша друго умишлено (Вменяем съм и съзнавам или допускам какво върша) престъпление от общ характер, за което съдът ме осъжда с наказание “лишаване от свобода”. Без значение кога е произнесена втората присъда, в случай че престъплението, за което съм осъден, е извършено в рамките на изпитателния срок, съдът ще счете, че този изпитателен срок не е спазен и аз ще се наложи да изтърпя изцяло и двете наказания. Така, ще лежа в затвора сумарно – настоящото наказание се обединява (кумулира) с това, за което съм бил осъден условно. В случай че съм непълнолетен към момента на извършването на престъплението, съдът може да ме освободи отчасти или изцяло от изтърпяване на отложеното наказание (т.е. по първото престъпление).
 • Преди изтичане на изпитателния срок извърша престъпление по непредпазливост непредпазливост (Вменяем съм, но не съзнавам или не допускам резултата от деянието си. Тук съдът преценява дали да изтърпя отложеното наказание изцяло, отчасти или изобщо да не го изтърпявам.
 • Постановени са ми пробационни мерки (виж: Какво трябва да знам за наказанието “пробация”?) и  без основателна причина не ги изпълнявам. В този случай съдът може по предложение на пробационния съвет да замени мярката с друга или да ме накара да изтърпя изцяло или отчасти отложеното лишаване от свобода.
 • Ако е трябвало да се лекувам и без основателна причина прекъсна лечението, ще трябва да изтърпя отложеното наказание лишаване от свобода.
 • В някои от горепосочените случаи, извършвам престъпление, за което ми е наложено наказание, но съдът не е обединил (кумулирал) изпълнението на наказанието с това, за което съм бил условно осъден. В рамките на същия изпитателен срок извършвам ново престъпление, което се явява трето като поредност, второ за изпитателния срок. В тази хипотеза, както и в случаите, в които продължавам да не изпълнявам без основателна причина някоя от определените ми пробационни  мерки (ако има такива) – вече няма никакви алтернативи за съда и аз ще трябва да изтърпя и  останалата част от отложеното наказание.

Извън всички тези случаи, отложеното наказание не се изпълнява.

Съответно, ако не извърша друго престъпление в изпитателния срок, мога да бъда реабилитиран по право (виж: Как да изчистя съдебното си минало? (Реабилитация)което ще заличи осъждането и последиците му за напред. Ако по време на изпитателния срок съм извършил престъпление и не се е наложило да търпя ефективно наказание при вече посочените хипотези, пак мога да бъда реабилитиран. Достатъчно е в срок от 5 г./10 г. (в зависимост дали първото ми наказание е под/равно на 3 г. лишаване от свобода) след изтичане на изпитателния срок да не извърша умишлено престъпление от общ характер, което се наказва с лишаване от свобода. Само след реабилитация би могло да се приложи отново условното осъждане. До този момент се считам за осъден, дори и един ден да не съм изтърпял наказателната си присъда.

Актуализирал: Юрия Марковска

 • Източници

  § Наказателен кодекс

  чл. 66 ал. 1  предпоставки и същност на условното осъждане

  чл. 66 ал. 2 размер на изпитателния срок

  чл. 66 ал. 4 задължения по време на изпитателня срок

  чл. 69 ал. 1 изпитателния срок при непълнолетните

  чл. 64 ал. 1 предимство на условното осъждане при особените възпитателни мерки при непълнолетните

  чл. 67 ал. 1 и ал. 2 на кого съдът може да възложи възпитателните грижи през изпитателния срок

  чл. 67 ал. 3 възможност на съда да постанови пробационни мерки

  чл. 67 ал. 4 възможност на съда да уведоми местната комисия при непълнолетен извършител

  чл. 67 ал. 5 контролен орган при изпълнението на възпитателните мерки и поведението на извършителя

  чл. 68 ал. 1 нарушаване на изпитателния срок с умишлено престъпление от общ характер

  чл. 69 ал. 2 особени правила при нарушаване на изпитателния срок от непълнолетен

  чл. 68 ал. 2 нарушаване на изпитателния срок с престъпление по непредпазливост

  чл. 68 ал. 3 нарушаване на пробационните мерки по време на изпитателния срок

  чл. 68 ал. 4 безпричинно прекъсване на задължителното лечение

  чл. 68 ал. 5 всички останали случаи

  чл. 69а        повторно нарушаване на изпитателния срок, когато след първото не е имало кумулиране

  чл. 86 ал. 1 т. 1 реабилитация по право при ненарушаване на изпитателния срок

  чл. 88а ал. 3 във вр. чл. 82 ал. 1 реабилитация при  нарушаване на изпитателния срок без ефективно изтърпяване на наказанието

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии