Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми при сключен заем със заложна къща

Автор:
Правата ми при сключен заем със заложна къща

След като съм се запознал подробно с правилата за сключване на договор за заем в заложна къща, и сключа такъв договор, трябва да ми бъде предоставен екземпляр от заложния билет, който заложната къща е задължена да издаде при писменото оформяне на договора за заем срещу заложена вещ. Този заложен билет има свой идентификационнен номер и съдържа:

 • наименованието на заложната къща, ЕИК по регистър Булстат, както и имената на търговския управител на заложната къща;
 • точен адрес на търговското помещение, в което сключвам договора;
 • моите лични данни – имена, ЕГН, адрес (постоянен и настоящ), номер на документ за самоличност;
 • размер на заема, размер на месечната лихва по него;
 • срок на заема и дата, на която трябва да бъде върнат;
 • описание на заложената от мен вещ – вид, марка, модел, година на производство, сериен номер и др. идентифициращи белези;
 • други условия по заема, ако има такива;
 • собственоръчно изписвам трите си имена, след което се подписвам.

Какви права възникват за мен след като договорът за заем срещу залог бъде сключен?

 • Имам право да искам заложената от мен вещ да се съхранява в отделна опаковка, на която е отбелязан номерът на заложния билет. Съхраняването трябва да става в помещение на заложната къща или нарочен трезор; МПС се съхранява на охраняем паркинг;

Внимание! Заложната къща може само и единствено да пази вещта, тя НЕ може да използва вещта (ако е мобилен телефон, не може да провежда разговори от него);

 • Имам право да проверявам по всяко време къде, как и при какви условия се съхранява заложената от мен вещ.

Внимание! В случай че заложната къща не съхранява правилно вещта или я използва по какъвто и да е начин, имам право да си взема обратно заложената вещ, като останалите уговорки по сключения договор за заем остават в сила. (!)

 • Имам право да получа обезщетение, в случай че съхраняваната от заложната къща вещ е повредена или унищожена. Тази отговорност на заложната къща отпада единствено ако повредата се дължи на непреодолима сила (земетресение, наводнение и др.).
 • Имам право да прехвърля (продам) вещта, предмет на залога, когато съм неин собственик. За целта трябва да отида лично в заложната къща, където съм предал вещта, да поискам да бъде вписано прехвърлянето, за което ще се състави нарочен протокол, който също ще бъде вписан в регистъра на заложната къща. Необходимо е да предам заложния билет на новия собственик на вещта.
 • Имам право да поискам да ми бъде издаден дубликат от заложния билет, когато съм го изгубил, той е бил унищожен или откраднат. За целта е необходимо да отида веднага до заложната къща, където ще бъде съставен протокол за издаването на дубликат на билета.
 • Имам право да изплатя предсрочно сумата по заема, без да дължа допълнителни (извън предварително уговорените) такси или лихви по повод предсрочното плащане.
 • Имам право да по случа разписка за всяка вноска по договора за заем, която правя. Разписката е документ, който удостоверява, че заложната къща е получила предадената сума, част от вноската за погасяване на заема. Мога правомерно да откажа да платя своята вноска, ако от заложната къща откажат да ми издадат разписка за плащането.
 • Имам право да получа обратно дадената като залог вещ веднага след като изплатя целия заем заедно с лихвите и дължимите такси.

Какви са правата ми в случай че не изплатя цялата сума по заема ?

 • Имам право в 7-дневен срок от изтичане на уговорената по договора дата за връщане на заема да изплатя цялата сума по заема, заедно с начислените лихви и дължимите такси, след което мога да получа вещта си обратно.


Внимание! В случай че не върна сумата по договора за заем на заложната къща, тя има право да:

 – продаде заложената от мен вещ, когато стойността й е под 5000 лв., като задържи сумата по договора за заем, която не съм изплатил, заедно с начислените лихви и дължимите такси по този договор. Това може да се случи след изтичане на 7 дни от датата, която е определена по договора за заем за неговото връщане.

–  извади изпълнителен лист, заедно със Заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс и да предаде вещта за продажба на съдебен изпълнител, когато стойността на заложената вещ е над 5000 лв. За този случай – справка  “Правата ми при получаване на заповед за изпълнение”.

 • Имам право да получа разликата между цената от продадената вещ и дължимите от моя страна суми по договора за заем, когато продажната цена е по-висока от сумите, които дължа на заложната къща (сумата, получена в заем от мен, плюс лихвите, плюс таксите, вкл. таксите за принудително изпълнение). Плащането на тази разлика трябва да стане в срок от 30 дни след осъществяване на продажбата на заложената от мен вещ.

Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?

 • Мога да подам сигнал до Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите.
 • Имам право да заведа иск пред съда и да искам от заложната къща да ми изплати разликата между реалната пазарна цена (която ще се установи от съда след оценка от вещо лице) и дължимото от мен парично възнаграждение към заложната къща в резултат на сключения договор за заем срещу залог, когато цената, на която заложната къща е продала вещта, е по-ниска от реалната пазарна оценка на заложената вещ.

Актуализира: Стела Парушева

 • Източници

  § Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  чл. 149 ЗЗД– относно обекта на договора за залог;

  чл. 150 ЗЗД – относно обвързаността между обезпечението и сключения договор;

  чл. 152 ЗЗД – относно забраната кредиторът да придобие собствеността върху заложената вещ при неизпълнение на задължението по основния договор;

  чл. 156, ал. 1  ЗЗД – относно реалния характер на договора за залог;

  чл. 156, ал. 2 ЗЗД – относно писмената форма за противопоставимост на договора за залог на вещи по-скъпи от 5 лв.;

  чл. 157 ЗЗД – относно правата на заложния кредитор да държи вещта;

  чл. 161 ЗЗД – относно действието на общия закон (ЗЗД) спрямо другите закони, които уреждат договор за залог.

  § Наредба за дейността на заложните къщи, приета с ПМС № 40 от 18.02.2009г., обн. ДВ, бр. 16 от 27.09.2009г. – относно специалния режим на залога в заложна къща;

  чл. 14 НДЗК – относно правилата за договор за заем, сключен със заложна къща;

  чл. 16 НДЗК – относно правото на залогодателя да получи дубликат на заложния билет;

  чл. 17 НДЗК – относно възможността притежателят на заложния билет да прехвърля собствеността върху заложената вещ;

  чл. 19 НДЗК – относно задълженията на заложната къща да съхранява вещите, предоставени и в залог;

  чл. 20 НДЗК – относно забраната за допълнителни такси при предсрочно погасяване на главния дълг;

  чл. 21 НДЗК – относно задължението на заложната къща да върне предмета на залога при погасяване на главния дълг, заедно с дължимите, такси и лихви, които го обслужват;

  чл. 22 НДЗК – относно задължението на заложната къща да отправи покана и да изчака 7 дни след изтичане срока за погасяване на задължението по заема, преди да пристъпи към разпореждане с предмета на залога;

  чл. 23 НДЗК – относно правомощията на заложната къща да се разпореди с предмета на залога в случай че не получи сумите по договора за заем;

  чл. 25 НДЗК – относно възможността на притежателя на заложния билет да иска обезщетение пред съда при продажба на вещта на по-ниска от пазарната и чена;

  чл. 27 НДЗК – относно задължението на заложната къща да върне сумите, които са горница над дължимите суми по договора за заем, след продажбата на заложената вещ.

  § “Облигационно право, обща част”, А. Калайджиев, С, 2010;

  § Ипотеки, залог, привилегии”, П. Венедиков, С, 2000

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии