Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми при сключен заем със заложна къща

Автор:
Правата ми при сключен заем със заложна къща

След като съм се запознал подробно с правилата за сключване на договор за заем в заложна къща, и сключа такъв договор, трябва да ми бъде предоставен екземпляр от заложния билет, който заложната къща е задължена да издаде при писменото оформяне на договора за заем срещу заложена вещ. Този заложен билет има свой идентификационнен номер и съдържа:

 • наименованието на заложната къща, ЕИК по регистър Булстат, както и имената на търговския управител на заложната къща;
 • точен адрес на търговското помещение, в което сключвам договора;
 • моите лични данни – имена, ЕГН, адрес (постоянен и настоящ), номер на документ за самоличност;
 • размер на заема, размер на месечната лихва по него;
 • срок на заема и дата, на която трябва да бъде върнат;
 • описание на заложената от мен вещ – вид, марка, модел, година на производство, сериен номер и др. идентифициращи белези;
 • други условия по заема, ако има такива;
 • собственоръчно изписвам трите си имена, след което се подписвам.

Какви права възникват за мен след като договорът за заем срещу залог бъде сключен?

 • Имам право да искам заложената от мен вещ да се съхранява в отделна опаковка, на която е отбелязан номерът на заложния билет. Съхраняването трябва да става в помещение на заложната къща или нарочен трезор; МПС се съхранява на охраняем паркинг;

Внимание! Заложната къща може само и единствено да пази вещта, тя НЕ може да използва вещта (ако е мобилен телефон, не може да провежда разговори от него);

 • Имам право да проверявам по всяко време къде, как и при какви условия се съхранява заложената от мен вещ.

Внимание! В случай че заложната къща не съхранява правилно вещта или я използва по какъвто и да е начин, имам право да си взема обратно заложената вещ, като останалите уговорки по сключения договор за заем остават в сила. (!)

 • Имам право да получа обезщетение, в случай че съхраняваната от заложната къща вещ е повредена или унищожена. Тази отговорност на заложната къща отпада единствено ако повредата се дължи на непреодолима сила (земетресение, наводнение и др.).
 • Имам право да прехвърля (продам) вещта, предмет на залога, когато съм неин собственик. За целта трябва да отида лично в заложната къща, където съм предал вещта, да поискам да бъде вписано прехвърлянето, за което ще се състави нарочен протокол, който също ще бъде вписан в регистъра на заложната къща. Необходимо е да предам заложния билет на новия собственик на вещта.
 • Имам право да поискам да ми бъде издаден дубликат от заложния билет, когато съм го изгубил, той е бил унищожен или откраднат. За целта е необходимо да отида веднага до заложната къща, където ще бъде съставен протокол за издаването на дубликат на билета.
 • Имам право да изплатя предсрочно сумата по заема, без да дължа допълнителни (извън предварително уговорените) такси или лихви по повод предсрочното плащане.
 • Имам право да по случа разписка за всяка вноска по договора за заем, която правя. Разписката е документ, който удостоверява, че заложната къща е получила предадената сума, част от вноската за погасяване на заема. Мога правомерно да откажа да платя своята вноска, ако от заложната къща откажат да ми издадат разписка за плащането.
 • Имам право да получа обратно дадената като залог вещ веднага след като изплатя целия заем заедно с лихвите и дължимите такси.

Какви са правата ми в случай че не изплатя цялата сума по заема ?

 • Имам право в 7-дневен срок от изтичане на уговорената по договора дата за връщане на заема да изплатя цялата сума по заема, заедно с начислените лихви и дължимите такси, след което мога да получа вещта си обратно.


Внимание! В случай че не върна сумата по договора за заем на заложната къща, тя има право да:

 – продаде заложената от мен вещ, когато стойността й е под 5000 лв., като задържи сумата по договора за заем, която не съм изплатил, заедно с начислените лихви и дължимите такси по този договор. Това може да се случи след изтичане на 7 дни от датата, която е определена по договора за заем за неговото връщане.

–  извади изпълнителен лист, заедно със Заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс и да предаде вещта за продажба на съдебен изпълнител, когато стойността на заложената вещ е над 5000 лв. За този случай – справка  “Правата ми при получаване на заповед за изпълнение”.

 • Имам право да получа разликата между цената от продадената вещ и дължимите от моя страна суми по договора за заем, когато продажната цена е по-висока от сумите, които дължа на заложната къща (сумата, получена в заем от мен, плюс лихвите, плюс таксите, вкл. таксите за принудително изпълнение). Плащането на тази разлика трябва да стане в срок от 30 дни след осъществяване на продажбата на заложената от мен вещ.

Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?

 • Мога да подам сигнал до Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите.
 • Имам право да заведа иск пред съда и да искам от заложната къща да ми изплати разликата между реалната пазарна цена (която ще се установи от съда след оценка от вещо лице) и дължимото от мен парично възнаграждение към заложната къща в резултат на сключения договор за заем срещу залог, когато цената, на която заложната къща е продала вещта, е по-ниска от реалната пазарна оценка на заложената вещ.

Актуализира: Стела Парушева

 • Източници

  § Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  чл. 149 ЗЗД– относно обекта на договора за залог;

  чл. 150 ЗЗД – относно обвързаността между обезпечението и сключения договор;

  чл. 152 ЗЗД – относно забраната кредиторът да придобие собствеността върху заложената вещ при неизпълнение на задължението по основния договор;

  чл. 156, ал. 1  ЗЗД – относно реалния характер на договора за залог;

  чл. 156, ал. 2 ЗЗД – относно писмената форма за противопоставимост на договора за залог на вещи по-скъпи от 5 лв.;

  чл. 157 ЗЗД – относно правата на заложния кредитор да държи вещта;

  чл. 161 ЗЗД – относно действието на общия закон (ЗЗД) спрямо другите закони, които уреждат договор за залог.

  § Наредба за дейността на заложните къщи, приета с ПМС № 40 от 18.02.2009г., обн. ДВ, бр. 16 от 27.09.2009г. – относно специалния режим на залога в заложна къща;

  чл. 14 НДЗК – относно правилата за договор за заем, сключен със заложна къща;

  чл. 16 НДЗК – относно правото на залогодателя да получи дубликат на заложния билет;

  чл. 17 НДЗК – относно възможността притежателят на заложния билет да прехвърля собствеността върху заложената вещ;

  чл. 19 НДЗК – относно задълженията на заложната къща да съхранява вещите, предоставени и в залог;

  чл. 20 НДЗК – относно забраната за допълнителни такси при предсрочно погасяване на главния дълг;

  чл. 21 НДЗК – относно задължението на заложната къща да върне предмета на залога при погасяване на главния дълг, заедно с дължимите, такси и лихви, които го обслужват;

  чл. 22 НДЗК – относно задължението на заложната къща да отправи покана и да изчака 7 дни след изтичане срока за погасяване на задължението по заема, преди да пристъпи към разпореждане с предмета на залога;

  чл. 23 НДЗК – относно правомощията на заложната къща да се разпореди с предмета на залога в случай че не получи сумите по договора за заем;

  чл. 25 НДЗК – относно възможността на притежателя на заложния билет да иска обезщетение пред съда при продажба на вещта на по-ниска от пазарната и чена;

  чл. 27 НДЗК – относно задължението на заложната къща да върне сумите, които са горница над дължимите суми по договора за заем, след продажбата на заложената вещ.

  § “Облигационно право, обща част”, А. Калайджиев, С, 2010;

  § Ипотеки, залог, привилегии”, П. Венедиков, С, 2000

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове