Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да практикувам алтернативна/неконвенционална медицина?

Автор:
Как да практикувам алтернативна/неконвенционална медицина?

В последно време все повече хора се обръщат към неконвенционалната (алтернативна) медицина. Какво точно представлява тя, на какви условия трябва да отговарят лицата, които я упражняват, и най-вече – какви са моите права като човек, потърсил помощ от подобни специалисти – мога да науча в следващите редове.

Какво включва неконвенционалната медицина?

Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве са методи,  чието изучаване не е включено в учебните програми на висшите медицински училища. Те се прилагат единствено с цел постигане на благоприятно въздействие върху здравето и не трябва да водят до влошаване на здравословното ми състояние. 

Неконвенционалните методи са следните:

 • Използване на нелекарствени продукти от органичен произход – това са съединения от растителен или животински произход, които обаче не представляват лекарства.
 • Използване на нелекарствени продукти от минерален произход – това са също съединения, но с неорганичен произход, които отново не представляват лекарства.

Ако предпиша нелекарствен продукт от органичен или минерален произход на пациент, съм длъжен да му предоставя подробни писмени указания за съдържанието, дозата и начина на приготвяне. Ако едновременно с това пациентът ми приема и лекарства, прилагането на съответната билка например, се допуска само след изрична консултация с лекаря, назначил лечението. 

 • Използване на нетрадиционни физикални методи – т.е. методи, при които се въздейства физически или топлинно върху човешкото тяло – например масажи или вендузи. Ако практикувам такъв метод, трябва предварително да се информирам за наличието на импланти в организма на пациента, тяхното местоположението и вид. Това се налага, за да мога да преценя  дали изобщо да приложа съответния метод, за да избегна увреждане на импланта или здравето на човека. 
 • Хомеопатия
 • Акупунктура – методът, при който в определени точки от тялото на човека се забиват игли със специална форма и диаметър от 0,16 до 0,35 мм, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху здравето.
 • Акупресура – методът, при който в определени точки от тялото на човека се упражнява натиск с върховете на пръстите, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху здравето.
 • Ирисови метод – съобразно измененията в ириса се правят изводи за състоянието на органите.
 • Пулсов метод – въз основа на качествени и количествени показатели на пулса се определя състоянието на организма.
 • Аурикуларен метод – съобразно чувствителността от болка в ушната мида се правят заключения относно състоянието на органите
 • Диетика – лицата, които практикуват този метод предписват режим на хранене, който включва плодове, зеленчуци или други продукти от органичен произход. 
 • Лечебно гладуване – тук става дума за приемане само на вода, сокове или други течности. 

Важно! Продължителността на прилагане на диетиката и лечебното гладуване не може да надвишава 7 последователни дни. 

Важно! Забранява се използването на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве извън посочените по-горе в текста.

Как мога да практикувам неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и какви са задълженията ми?

За да практикувам неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, трябва да се регистрирам в Регионалния център по здравеопазването (в зависимост от областта, в която ще практикувам). За целта подавам заявление по образец, като въз основа на това заявление директорът на Регионалния център по здравеопазването издава удостоверение за регистрация Това удостоверение съм длъжен да поставя на видно място в помещението, където упражнявам дейността си. 

Важно! Когато се регистрирам, трябва да заявя кои точно неконвенционални методи за въздействие на здравето искам да практикувам. Именно за тях ми се издава удостоверение за регистрация и мога да прилагам само тях, а не и методи, които не съм заявил. 

Ако съм регистриран, но нямам призната медицинска правоспособност, нямам право да предписвам лекарства и да прилагам методи за диагностика и лечение, изискващи медицинска правоспособност.

Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се упражняват само когато лицето, което ги предписва или прилага, има положителен практически опит в тяхното използване и когато няма данни за вредни въздействия относно прилагането на съответния метод.

Преди да приложа съответния неконвенционален метод на лечение съм длъжен: 

 • да разясня на лицето, потърсило помощта ми, подробно и на достъпен език, същността на неконвенционалния метод, който ще приложа, очакваното положително въздействие върху здравето му, както и възможните странични ефекти;
 • да получа изричното писмено съгласие на лицето за прилагане на съответния неконвенционалния метод – длъжен съм да пазя това писмено съгласие за срок от 10 години. 

Мога да упражнявам неконвенционални методи само в помещения, които отговарят на определени изисквания. Например стените трябва да са с гладки покрития, подът също трябва да е с гладко покритие (без фуги), за да позволява влажно почистване и дезинфекция. Работното помещение трябва да е с минимална площ 12 кв.м., като следва да е непосредствено свързано с чакалня. То трябва да е снабдено с мивка с течаща топла и студена вода.

Важно! Контрол за спазване на здравните изисквания към помещенията се упражнява от РИОКОЗ. Ако извършвам дейността си на открито или пък помещението, в което я упражнявам, не отговаря на здравните изисквания, регистрацията ми може да бъде заличена от директора на Регионалния център по здравеопазването по предложение на директора на РИОКОЗ. Това става със заповед, която мога да обжалвам.

Важно! Като лице, което практикува неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, съм длъжен да регистирам всеки, потърсил помощта ми, в специална книга за посещенията. В нея вписвам данни за всяко от лицата, които са ме посетили. Трябва да съхранявам тази книга 10 години след приключването й. 

Важно! Ако състоянието на лицето, което се е обърнало към мен налага спешна медицинска помощ, съм длъжен незабавно да уведомя личния му лекар или център за спешна медицинска помощ. 

Какво друго трябва да знам?

Забраняват се всички форми на реклама на неконвенционални методи.

Ако практикувам неконвенционален метод в нарушение на закона, мога да бъда наказан с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 5000 лв. 

 • Източници

  Закон за здравето (ЗЗдр.):

  чл. 166, ал. 1 – относно видовете неконвенционални методи;

  чл. 166, ал. 2 – относно забраната за използване на различни неконвенционални методи извън изрично посочените в закона;

  чл. 227 – относно административнонаказателната отговорност.
  Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (Наредба № 7/01.03.2005 г.):

  чл. 2, т. 2 – относно заявяването на кои точно неконвенционални методи ще се практикуват;

  чл. 2, т. 7 – относно задължението на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве да поставят документа за регистрация на видно място;

  чл. 2, т. 9 – относно задължението на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве да уведомят личния лекар/спешен център когато състоянието на пациента налага това;

  чл. 3 – относно задължението на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве да получат писмено съгласие на пациента и да разяснят същността и възможните странични ефекти;

  чл. 4 – относно обстоятелствата, при които могат да се упражняват неконвенционалните методи;

  чл. 5 – относно забраната лице, което практикува неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве да предписва лекарства и да прилага методи за диагностика и лечение, изискващи медицинска правоспособност;

  чл. 7 – относно забраната за реклама на неконвенционалните методи;

  чл. 6 във връзка с приложение 2 – относно изискванията, на които трябва да отговарят помещенията, в които се практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и последиците ако не отговарят на тези изисквания;

  чл. 8 – относно задължението за поддържане на книга, в която се вписват данни за лицата потърсили помощ от лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

  чл. 8 а, ал. 1 и ал. 2 – относно регистрацията на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в Регионалния център по здравеопазването;

  чл. 8, ал. 4 – относно заличаването на регистрацията;

  чл. 10, чл. 11 – относно нелекарствените продукти от органичен произход;

  чл. 13, чл. 14 – относно нелекарствените продукти от минерален произход;

  чл. 15, ал. 4 – относно нетрадиционни физикални методи;

  чл. 24, чл. 26 – относно диетиката;

  чл. 25, чл. 26 – относно лечебното гладуване;

  пар. 1, т. 1 ДР – определение за неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

  пар. 1, т. 2 – 14 ДР – относно различните неконвенционални методи.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Боряна Русева

Боряна Русева

Праватар

Боряна е завършила Право в СУ “Св. Климент Охридски” през ноември 2016 г. Правото никога не е било детската й мечта, но я е научило, че всяка ситуация има няколко гледни точки. През свободното си време обича да чете книги – предимно исторически романи и поезия. Вярва, че хората трябва максимално да се стремят да правят това, което ги вдъхновява и ги кара да се чувстват пълноценни и удовлетворени.

Свързани статии